Med samvittigheten til felles

Hva kan knytte kristne og muslimer sammen? - Samvittigheten, svarer Oddbjørn Leirvik, tidligere prest i Paulus kirke på Grünerløkka og nyslått dr.theol.

Fellesskap mellom muslimer og kristne i Paulus kirke i Oslo. (Foto: Kirsten Helgeland)

I et gulmalt lite hus med funkisutstråling og "Annekset" skrevet på veggen, sitter Oddbjørn Leirvik. Fra kontorpulten ser han skrått bort på bygningen der Jernbaneskolen tidligere holdt til, og som nå huser mesteparten av Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Det er bare noen dager siden 50-åringen disputerte til doktorgraden. De siste årene av livet har han viet til dypstudier av samvittighetsbegrepet i islam og kristendom.
- Jeg har en følelse av å ha kommet i berøring med noe som er helt avgjørende viktig, sier han ettertenksomt.

Nærkontakt med islam

At temaet for avhandlingen ble som det ble, må i stor grad tilskrives prestejobben han hadde i Paulus kirke på Grünerløkka for noen år siden.
- Det var nærkontakten med islam på østkanten av Oslo som trigget interessen min for islam og for forholdet mellom islam og kristendom, erkjenner han.

Dialog på tvers av religiøse skillelinjer har lenge vært Leirviks hjertebarn.
- Da jeg ble leder for det kirkelige dialogsenteret Emmaus, fikk jeg anledning til å jobbe konsentert med religionsdialog. Jeg lærte meg arabisk. Da jeg kom til Det teologiske fakultet for seks år siden, var det Kristus-bilder i islam jeg først gikk i gang med. Avhandlingsarbeidet har derimot en mer etisk vinkling, forteller han.

Leirvik påpeker at det er liten tradisjon for å sette samvittigheten i fokus i religionsdialogen mellom muslimer og kristne. Men unntak finnes.

Oppdaget tre egyptere

For en del år siden oppdaget teologen tre muslimske forfattere i Egypt som gjorde sterkt inntrykk på ham. På 1950 og -60-tallet stod de fram med en oppsiktsvekkende åpen holdning til europeisk religion og filosofi og med stor interesse for individets integritet.
- Samvittighetsbegrepet er svært sentralt hos alle disse tre, til tross for at dette begrepet er en nyskaping i arabisk tradisjon. Det ordet som brukes for samvittighet i moderne arabisk, er damir, et ord som i klassisk tid viste til menneskets innerste.

Hva er samvittighet?

- Når vi bruker det bokmålske "samvittighet", tenker vi mest på det å vite noe med oss selv, noe vi har god eller dårlig samvittighet for som selvstendige individer. Jeg har mer sans for det nynorske samvit. Dette ordet peker klarere utover oss selv, til det å vite noe sammen med andre, påpeker Leirvik, og spør: Går det an å vite noe på et dypt plan sammen med mennesker som har andre erfaringer, en annen tro og en helt annen meningshorisont enn en selv?

Felles reaksjoner på bombingen

Han mener at om vi skal forstå hva samvittighet handler om, er det ikke tilstrekkelig å se på hva vi mener om ulike moralske spørsmål.
- Det handler snarere om hvem vi er villig til å forplikte oss så sterkt i forhold til at de blir en del av vår samvittighet, understreker Leirvik, som mener at kultur- og religionsgrenser ofte fungerer som effektive barrierer for hvem vi slipper inn på oss.

Etter 11. september kunne en vente at konflikten mellom kristne og muslimer ville skjerpes. Men så har ikke skjedd.
- Muslimske og kristne ledere i Norge har i påfallende grad hatt sammenfallende reaksjoner på terrorangrepene i USA og på bombingen av Afghanistan. De har gitt uttrykk for et samvittighetsbasert nei - også til en kamp mot terrorisme som rammer uskyldige sivile. Vi har her å gjøre med et moralsk fellesskap grunnlagt nettopp på samvittighet, framholder Leirvik.

Han viser til at den største pakistanske moskeen i Oslo og Mellomkirkelig råd i høst skrev brev til statsministeren som ble referert i Dagbladet under overskriften: "Ber Gud stoppe Bondevik."
- Det viser seg altså at det innenfor det kristne fellesskapet finnes ulike holdninger til konkrete saker, og likedan på muslimsk side. Dette illustrerer at det er mulig å ha en forpliktende samvittighet overfor mennesker man ellers er uenig med i viktige spørsmål, sier Leirvik.

Kontroversielle allianser

Han tror at vi kommer til å se stadig mer av denne typen kontroversielle allianser, allianser som ikke følger trosgrenser, men heller går på tvers av dem.

Samvittigheten kan være det enkelte menneskets forpliktelse overfor en mindre gruppe eller overfor et større fellesskap.
- Samvittighetsbegrepet er viktig fordi det ikke er et spesifikt religiøst begrep. Hvem vi har moralske bånd til, er et allment spørsmål, det angår oss uavhengig av livssyn. Jeg tror at samvittighetsbegrepet kan binde mennesker sammen på tvers av tradisjoner og religionsgrenser, sier Leirvik.

Emneord: Islam, Forskning, Teologi, Afghanistan Av Trine Nickelsen
Publisert 23. jan. 2002 15:53 - Sist endret 10. des. 2008 15:28
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere