- Ny universitetslov er dårlig forberedt fra KUF

- Utkastet til ny universitetslov er lite bearbeidet fra departementets side. På mange punkter vet vi simpelthen ikke hva KUF mener, sier rektor Kaare R. Norum. Loven skal etter planen tre i kraft fra 1. august 2002.

- Høringsinstansene ved UiO har ikke kunnet forholde seg rasjonelt til lovutkastet fra KUF, påpeker Kaare R. Norum.
Foto: Ståle Skogstad

Tidligere kirke, utdannings- og forskningsminister Trond Giske rakk sammen med sitt departement å sende ut høringsutkast til store endringer i dagens universitetslov.

Lovforslagene kommer fra KUF i to puljer, og det første utkastet hadde høringsfrist den 15. desember. Endringene i loven er gjort på bakgrunn av Stortingets behandling av St. meld. nr. 27 (2000-2001) "Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning" og Innst. S. nr. 337 (2000-2001). Lovutkastet har vært sendt til høring ved fakultetene og andre enheter ved UiO og ble behandlet av Kollegiet den 11. desember.

- Lite gjennomtenkt

- Lovutkastet virker uferdig og lite gjennomtenkt. På vesentlige punkter har høringsinstansene ikke kunnet forholde seg rasjonelt til lovforslaget. Det har ført til at mange av høringsuttalelsene fra våre fakulteter er sprikende, påpeker Norum.

Han viser til at dette ikke minst gjelder spørsmålet om institusjonenes styringsorgan, organisering og ledelse.
- Det er for eksempel ikke klart hvilke sammenhenger utkastet forutsetter mellom valgt og ansatt ledelse, én eller to styringslinjer, Kollegiets sammensetning og kompetanse og rektors forhold til Kollegiet, sier UiO-rektoren.
- Verken lovutkastet eller dets motiver hviler på en gjennomarbeidet oppfatning av hvordan de forskjellige elementene i lovforslaget skal samvirke.

Norum har kontaktet jurister ved Det juridiske fakultet som betegner lovutkastet som utilfredsstillende: Departementet har i for liten grad erkjent at de forberedende diskusjonene som fant sted i Mjøs-utvalgets innstilling og i St.meld. 27, ikke er tilstrekkelig grunnlag for utforming av en presis lovtekst.

- Begrenser universitetets frihet

Rektoren peker på at noe av det som er uklart i loven, er utkastets paragraf 4, nr. 4 om at Kollegiet fastsetter universitetets organisering på alle nivåer.
- Dette kan gi inntrykk av at universitetene får større frihet, men loven er likefullt spekket med tiltak som binder oss. Både lovutkast og motiver legger klare begrensninger på vår frihet, understreker Norum og gjentar sitt valgspråk: "Gi oss mer frihet under ansvar. Stol på oss."

Fragmenterte innspill

Han framholder at høringsrunden ved UiO ikke er blitt den gode, demokratiske prosessen som hadde vært ønskelig.
- Fordi lovutkastet er uklart, har høringsinstansene selv vært nødt til å foreta grundigere utredninger. Dette har ført til fragmenterte innspill. I en slik prosess tapes lett den helhetlige effekten av de ulike elementene av syne, påpeker rektor Norum.

- Stortinget har vedtatt en reform som innebærer en av de mest radikale endringer av høgre utdanning i Norge noensinne. Da er det svært synd at KUF sender ut et forslag til lov som ikke kan betegnes som annet enn et hastverksarbeid.

Emneord: Universitetspolitikk Av Trine Nickelsen
Publisert 20. des. 2001 12:19 - Sist endret 10. des. 2008 15:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere