Glede og harme over omstillingspengar

Dekanane ved SV- og HF-fakulteta er mest misnøgde medan dekanen ved Det teologiske fakultetet er mest nøgd med fordelinga av omstillingspengane ved UiO. Det viser ei rask rundspørjing som Uniforum har gjort.

Universitetet i Oslo fekk til saman 92,2 millionar kroner ekstra i høve til det opprinnelege budsjettframlegget frå Regjeringa, då Stortinget vedtok det endelege utdanningsbudsjettet for 2001. Rundt 44,1 millionar kroner av desse pengane skulle gå til tilbakeføring av kutt knytte til studieplassreduksjon og kompensasjon for løns- og prisstiging. Resten av pengane, 44,641 millionar kroner, var øyremerkte omstilling ved UiO.

Denne veka vedtok Kollegiet korleis desse pengane skulle fordelast. Frå før var det klart at alle fakulteta får tilbakeført forskingsdelen av studieplasskuttet, rundt 12 millionar kroner.
Fakultetsvis har omstillingspengane blitt fordelte slik:

Det historisk-filosofiske fakultetet

Omstillingspengar: 3,1 millionar
Tilbakeføring for studieplasskutt: 1,596 millionar kroner medan fakultetet hadde rekna med 3 millionar kroner.
Kommentar frå dekan Even Hovdhaugen:
- Dette er ein uventa kalddusj i lys av det universitetsleiinga sa etter budsjettforliket. Teatervitskap og musikk blir råka beinhardt. På musikk vil storfaget truleg bli borte, og me må også skjera ned på undervisninga. Me blir også nøydde til å skjera ned på reiseverksemda til dei tilsette.

Det samfunnsvitskaplege fakultetet:

Omstillingspengar: 2,690 millionar kroner
Tilbakeføring for studieplasskutt: 3,2 millionar kroner, men fakultetet hadde rekna med 4 mill. kroner
Kommentar frå dekan Marit Melhuus:
- Vårt argument er at tilbakeføringa av pengar i samband med studieplasskuttet må leggjast tilbake til grunnløyvingane til fakultetet. Me har ingenting imot omstilling og me er glade for at me har fått omstillingspengar, men reint prinsipielt burde desse pengane gått tilbake til grunnløyvingane til fakultetet. Sidan me ikkje får alle dei pengane me hadde rekna med, vil dette gå utover driftsbudsjettet, ikkje minst bruken av hjelpelærarar.

Det medisinske fakultetet:

Omstillingspengar: 4,057 millionar kroner
Kommentar frå dekan Stein A. Evensen:
- Dette var omtrent det me kunne klara å få til. Dette året har me prioritert forskinga og forskingsorganiseringa på topp. Samtidig er me svært leie for at framlegget om å løyva pengar til "Ferdighetssenteret" er hamna under streken, og dermed ikkje får dei pengane det treng. Budsjettsituasjonen vår er at me har hamna i den same armoden som me var i i fjor. Forskingsrådet er budsjettvinnaren. Det må bli slutt på at NFR sender underfinansierte stipendiatar til oss. Eit anna problem er øyremerkte forskarstillingar til kvinner som kjem utan tilhøyrande pengeløyvingar. Det er kvinnediskriminerande, meiner eg.

Det odontologiske fakultetet:

Omstillingspengar: 1,5 millionar kroner
Kommentar frå dekan Hans R. Haanæs:
- Utifrå forholda, så er me nøgd med det me har fått tilbake i omstillingspengar. Når det gjeld heile budsjettet, så vil det framleis ver
a til hovudbry for oss. Men me ser ikkje mørkt på situasjonen framover, sjølv om me som dei fleste andre fakulteta sit med kniven på strupen, og håpar på meir pengar ved neste budsjettrunde.

Det teologiske fakultetet:

Omstillingspengar: 1,1 millionar kroner
Kommentar frå dekan Trond Skard Dokka:
- Me er godt nøgde med tanke på det me hadde håpa på. Denne summen er nemleg dobbelt så stor som den me fekk i fjor, så det tolkar me som ei anerkjenning frå universitetsleiinga for ein god søknad, og eit prov på at me er inne på eit rett spor når det gjeld omstillingsprosjekt ved dette fakultetet.

Det juridiske fakultetet

Omstillingspengar: 1,610 millionar kroner
Kommentar frå fakultetsdirektør Benedicte Rustad:
- Til saman søkte me om 2,5 millionar kroner, men er takknemlege for det me har fått. Pengane skal brukast til vidareføring av undervisningsevaluering som tok til i 2000, og som vil bli ført vidare. Ein annan ting som me har fått pengar til og som me vil vidareføra i 2001, er IT-basert undervisning. Me har også fått pengar til å sjå på alternative eksamensformer på jus og til å setja i gang forprosjektet om "Rettens internasjonalisering".
-
Det utdanningsvitskaplege fakultetet:
Omstillingspengar: 5,1 millionar kroner
Kommentar frå fakultetsdirektør Bjørnar Sarnes:
- Me søkte om 9,9 millionar kroner, men i utgangspunktet er me likevel nøgde me dei pengane me har fått. Det vil gjera det mogleg å føra vidare prosjekta som me sette i gang i fjor. Likevel er det ikkje mykje til omstilling i ein sektor med store behov og krav.

Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet:

Omstillingspengar: 10,3 millionar kroner

Universitetets kulturhistoriske museum:

Omstillingspengar: 1, 7 millionar kroner

Universitetets naturhistoriske museum:

Omstillingspengar: 1,8 millionar kroner

Universitetsbiblioteket:

Omstillingspengar: 0,0 kroner
Årsaka til at det ikkje er foreslått omstillingsmidlar til UB for 2001 skuldast at ubrukte omstillingsmidlar frå 2000 er tilstrekkeleg til å finansiera behova i 2001, står det i budsjettforklaringa.

USIT:

Omstillingspengar: 2,5 millionar kroner

SFA:

Omstillingspengar: 2,7 millionar kroner

Informasjonsavdelinga og USIT:

Omstillingspengar: 1,0 millionar kroner

OPA:

Omstillingspengar: 0,376 millionar kroner

ØPA:

Omstillingspengar: 1,5 millionar kroner

Andre omstillingstiltak:

3,389 millionar kroner

Det er IKT som undervisningsform som stikk av med det største stykket av omstillingskaka. Til saman vil 17,4 millionar kroner gå til prosjekt som går inn under denne paraplyen. Det nest-største kakestykket går til prosjekt som har å gjera med justering av studieprofil. Det skal brukast 13,0 millionar kroner til dette.

Kollegiet vedtok denne veka også å flytta 2 millionar kroner av omstillingspengane frå spesielle satsingar til generell tilbakeføring av studieplasskuttpengar. Det blei også vedtatt å øyremerka tre stillingar til kvinner.

Emneord: Økonomi Av Martin Toft
Publisert 21. feb. 2001 13:54 - Sist endret 10. des. 2008 15:07
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere