- Gjør UiO mer internasjonal!

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1999


Et mer attraktivt universitet:

- For å motvirke tapping av fagmiljøer og bidra til fornying, må vi gå aktivt ut for å trekke flere studenter og forskere fra utenlandske universiteter hit til oss. Det å skape et større internasjonalt miljø ved UiO, vil gjøre oss mer attraktive for våre egne studenter og ansatte, sier professor i matematikk, Ragni Piene.

Piene

FORNYING FRA UTLANDET: - Vi trenger ikke å gå lenger enn til Sverige for å se at universitetene der er langt mer internasjonale enn Universitetet i Oslo. Det gjelder ikke minst innenfor mitt fag, matematikk, konstaterer Ragni Piene. (Foto: Ståle Skogstad)

Av Trine Nickelsen

Til Uniforum nr. 16 (28. oktober 1999) uttalte universitetsdirektør Tor Saglie at UiO har langt igjen for å nå den kvalitet på forskning og undervisning som tilbys ved de fremste europeiske universitetene. Stadig flere av UiOs beste studenter velger å fullføre sine studier i utlandet. På sikt kan dette føre til en tapping av universitetets fagmiljøer, advarte Saglie.

- Det at studenter vil til utlandet, er bra. Det har, ikke minst i forrige rektorperiode, vært et eksplisitt ønske om å øke andelen studenter som legger deler av sine studier til utdanningsinstitusjoner i andre land, påpeker Ragni Piene.

Flere utenlandske forskere til UiO

- For å motvirke tapping av fagmiljøer og bidra til fornying, tror jeg vi må gå aktivt ut for å trekke flere studenter og forskere fra universiteter i utlandet hit til oss, understreker Piene. Hun tror imidlertid ikke at UiOs laveregradstilbud vil komme til å virke som en magnet på de store masser fra andre lands universiteter. - Vi må satse mer bevisst på å rekruttere studenter på hovedfags- og doktorgradsnivå. Universitetet som jo skal være en forskerutdanningsinstitusjon, bør legge forholdene til rette for å skape noen svært gode miljøer med spisskompetanse. Disse vil være attraktive for utenlandske doktorgradsstudenter, sier Piene.

Hun mener det er verdt å merke seg at mange av de utenlandske universitetene som UiO sammenlikner seg med, har et studie- og forskningsmiljø som er svært internasjonalt. - Vi begynner riktignok å få en del utenlandske forskere hit til UiO. Imidlertid trenger vi ikke å gå lenger enn til Sverige for å se at universitetene der er langt mer internasjonale, ihvertfall innenfor mitt fag, matematikk. En grunn til dette er at det faktisk jevnlig finnes ledige stillinger. Vi, derimot, har knapt noen ledige stillinger å tilby. Dermed taper vi i konkurransen om de beste studentene og de dyktigste forskerne, påpeker Piene. - Jeg tror det å skape et større internasjonalt miljø ved UiO, vil bidra til å gjøre oss mer attraktive for våre studenter.

Manglende fornying

Piene mener at UiO har små muligheter for å rekruttere yngre forskere, norske så vel som utenlandske, i en situasjon med økonomiske nedskjæringer. - Vi ser en stagnasjon omkring på instituttene. Så lenge det ikke er rom for å ansette nye personer, blir det liten dynamikk i miljøene. Selv om UiO har mange gode fagmiljøer og dyktige forskningsgrupper, er det nødvendig med fornying for å kunne bli bedre, understreker hun. Det er et problem at det nesten ikke finnes post doc.- stillinger ved Universitetet i Oslo.

Bedre læringsmiljøet

Det har i de seinere årene vært en nedgang i antall studenter på begynnerkursene i matematikk. Flere studenter blir "borte" i løpet av semesteret, og strykprosenten har av og til vært svært høy.

- Tor Saglie etterlyser nytenkning når det gjelder universitetets allmennfag. Det tror jeg er nødvendig. Hos oss har undervisningen foregått nærmest uforandret i flere tiår. Læringssituasjonen for elever i skolen har imidlertid forandret seg i retning av mer prosjektarbeid og langt mindre tavleundervisning i tradisjonell forstand. Men det studentene blir møtt med når de kommer hit, det er den vanlige tavleundervisningen. Det virker som overgangen fra skole til universitet er blitt tøffere med årene, sier Piene.

Nå arbeider imidlertid instituttet med å legge grunnlaget for en ny type begynnerundervisning, som etter planen skal tre i kraft allerede fra høsten av. - Ambisjonen er å komme bort fra de utilfredsstillende mammut-forelesningene i Sophus Lies auditorium. Studentenes egenaktivitet i undervisningen skal øke. Vi ønsker å gjeninnføre de ekte regneøvelsene hvor studentene sitter og arbeider under veiledning, og også en obligatorisk innleveringsoppgave. I tillegg arbeides det med å utvikle en ny eksamensform, forteller Piene.

- Vi er ikke attraktive nok, sier Tor Saglie (Uniforum 16/99)


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1999

Publisert 25. nov. 1999 13:31 - Sist endra 1. sep. 2014 13:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere