DEBATT: UiO:Livsvitenskap skaper tverrfaglighet

Universitetet i Oslo har tre tverrfaglige satsninger som bidrar til å kople forskere på tvers av fakulterer og institutter. Fra nyttår heter disse UiO:Demokrati, UiO:Energi og miljø og UiO:Livsvitenskap. Alle tre er organisert under universitetsledelsen. Alle har styrer med representanter fra bredden av universitetet og alle finansierer forskning som er tverrfaglig.

Portrett av en mann med briller på en terrasse

VIKTIG SATSNING: UiO:Livsvitenskap er en viktig satsing for hele universitetet og er ikke knyttet til bestemte bygg; verken de vi har i dag eller det store bygget som skal bygges. (Arkivfoto)

Foto: Martin Toft

Professor i fysiologi Linda Hildegard Bergersen kommer i Uniforums artikkel om UiO: Livsvitenskap 16. november med flere påstander om Universitetets livsvitenskapssatsing som det er behov for å korrigere.

UiO:Livsvitenskap sitt primære virkemiddel innen forskning er finansiering av konvergensmiljø - tverrfaglige forskningsgrupper som skal løse store samfunnsutfordringer innen helse, miljø og bærekraft.

Vi har/har hatt totalt 20 konvergensmiljø. Seks grupper ble opprettet etter den første søknadsrunden i 2016/2017. Åtte nye grupper ble etablert etter søknadsrunden i 2018/2019. Etter den tredje søknadsrunden i 2020/2021, ble seks nye grupper opprettet. De fleste har vært ledet fra Det medisinske fakultet (12), men det er også andre vertsfakulteter (3 ved MN, 2 ved SV og 1 ved JUSS, HF og NHM. Prosjektene krysser generelt fakultetsgrensene.

Du kan lese mer om prosjektene her.

UiO:Livsvitenskap er en viktig satsing for hele universitetet og er ikke knyttet til bestemte bygg; verken de vi har i dag eller det store bygget som skal bygges. Det er derfor svært viktig å skille satsningen og det nye bygget.

Det nye bygget vil også bli tverrfaglig. Her vil kjemi og farmasi flytte inn, men også store miljøer fra Det medisinske fakultet og fra Oslo universitetssykehus (30 % av arealene). Kjemi og farmasi var byggutløsende. Dette fordi kjemi og farmasibyggene ikke tilfredsstiller dagens HMS-krav, men det har siden tidlig 2000-tall vært klart at vi har større ambisjoner for selve bygget. Her skal fag møtes på tvers av disipliner. Konvergens på tvers av disipliner, men også på tvers av sektorer, skal bidra til at UiO utvikler en enda sterkere internasjonal posisjon innen feltet. Fremragende forskning er et tydelig mål, men det er også et tydelig uttalt mål å ta kunnskapen vi skaper i bruk og bidra til innovasjon og verdiskaping.

Satsningen UiO:Livsvitenskap har en begrenset rolle for utviklingen av Livsvitenskapsbygget.

Emneord: Livsvitenskap, Livsvitenskapsbygget Av rektor Svein Stølen, Universitetet i Oslo
Publisert 21. nov. 2022 04:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere