DEBATT: Flott at debatt om helsefakultet skaper engasjement

Når det gjelder elendighetsbeskrivelser for nordisk odontologi kan de fire emeriti neppe ha fulgt med i tiden. Det kan se ut som om odontologi som fag har profitert godt på deltagelse i de nordiske helsefakulteter.

En mann står foran en vegg

LITE MED SAKEN  Å GJØRE:  At de fire emeriti tillegger meg uhederlige og andre motiver enn å tenke det beste for odontologi som fag beklager jeg og tar klart avstand fra det. At det skulle være begrunnet i budsjettunderskudd i min dekanperiode har lite med saken å gjøre, skriver tidligere OD-dekan Pål Barkvoll. (Arkivfoto) 

Foto: Ola Sæther

Mine pensjonerte tidligere kolleger Brodin, Messelt, Rykke og Øgaard stiller spørsmålstegn ved min motivasjon for å starte en diskusjon om opprettelse av et helsefakultet ved Universitetet i Oslo i Uniforum 24.10.21.

At saken debatteres, skaper engasjement, det setter jeg pris på. Min motivasjon for å starte denne diskusjonen burde komme klart frem i mitt debattinnlegg – det handler om fremtiden og hvordan vi som utdanningsinstitusjon skal møte fremtidens helseutfordringer og hvordan de ulike helsefagene, og dermed pasientene kan profitere på en langt tettere tverrfaglig samhandling også i utdanningsløpet enn hva tilfellet er i dag, dette pekes det på i den nasjonale Samhandlingsreformen fra 2012, Rethos-prosessen fra Kunnskapsdepartementet og sist, men ikke minst WHOs  resolusjon WHA 74.5 fra 2021. At noe bør skje er opplagt.

Tanken om et fremtidig helsefakultet ble lansert som innspill til UiOs strategi 2030 – men fikk ikke plass i den endelige strategien. Min tanke som daværende dekan var å følge opp dette i 2020 og det ble lansert ideen om et seminar om Fremtidens odontologi 15. oktober 2020 med bred deltagelse fra flere fagdisipliner både nasjonalt og internasjonalt. Pandemien satte en stopper for dette seminaret.

Nå er det ikke slik at en organisatorisk endringsprosess alene vil kunne løse de utfordringer odontologien står overfor. Det må gjøres aktive grep i forhold til konvergens mellom de ulike helsefagene når det gjelder undervisning og forskning. Enkelte odontologiske fagdisipliner innenfor de pre- og parakliniske fag på Det odontologiske fakultet er i dag så små at de neppe vil kunne gjennomføre relevant fremtidsrettet fagutvikling uten å være en del av et større fagmiljø. Mange lignende og større fagmiljøer finnes i dag ved flere andre fakulteter ved UiO.

Endringer vil nødvendigvis ta tid – men vi skylder våre fremtidige og nåværende studenter og pasienter å legge til rette for en utdanning som møter fremtidens behov. De fire tidligere dekaner og prodekaner er tydelig engstelig for at odontologi skal miste sin faglige identitet og særegenhet. Jeg deler ikke bekymringen – Det odontologiske fakultet har i dag mange svært dyktige medarbeidere og studenter som neppe vil la dette skje. Dessuten vil gevinsten være stor – at oral helse og generell helse sees under ett.

Når det gjelder odontologi spesielt kan man få en formening om utviklingen ved å lese seg opp på en nylig publisert studie av Jostein Grytten og Irene Skau, Improvements in Dental Health and Dentists’ Workload in Norway, 1992 to 2015.  International Dental Journal. doi:10.1016/j.identj.2021.07.004. Videre har en rekke anerkjente odontologiske forskere pekt på behov for en radikal endring når det gjelder fremtidens tannlegerolle og utdanning og om hvordan profesjonen bør møte fremtidens utfordringer :

RG. Watt et. al: Ending the neglect of global oral health: time for radical action, Lancet 2019; 394: 261–72. https://doi-org.ezproxy.uio.no/10.1016/S0140-6736(19)31133-X

SJ Challacombe et al: How Cross-Disciplinary Research Has Increased Our Understanding

of Oral Mucosal Diseases; In: JH Meurman ed: Translational Oral Health Research, Springer 2018, 7-18. https://doi.org/10.1007/978-3-319-78205-8_2

O. Fejerskov: THE DENTAL PROFESSION IN THE 21ST CENTURY: PROUD PAST, QUESTIONABLE PRESENT, CHALLENGING FUTURE. In: L Cohen et al eds: The future of oral health. Pressbooks, 2017, Chapter 1.

N. Johnson: SERVING THE ORAL HEALTH NEEDS OF POPULATIONS: THE DENTAL PROFESSION IN THE 21ST CENTURY: PROUD PAST, QUESTIONABLE PRESENT, CHALLENGING FUTURE?: In: L Cohen et al eds: The future of oral health. Pressbooks, 2017, Chapter 3.

Når det gjelder elendighetsbeskrivelser for nordisk odontologi kan de fire emeriti neppe ha fulgt med i tiden.  Det kan se ut som om odontologi som fag har profitert godt på deltagelse i de nordiske helsefakulteter. På Shanghai -rangeringen for 2021 er både Göteborgs Universitet, Københavns Universitet,  Karolinska Institutet, University of Helsinki og Århus Universitet rangert foran Universitetet i Oslo når det gjelder «Dentistry and Oral Science». De er alle organisert som helsefakulteter. Selv Universitetet i Bergen ligger foran UiO selv om de bare har organisert medisin og odontologi under samme fakultet.

At de fire emeriti tillegger meg uhederlige og andre motiver enn å tenke det beste for odontologi som fag beklager jeg og tar klart avstand fra det. At det skulle være begrunnet i budsjettunderskudd i min dekanperiode har lite med saken å gjøre. Budsjettunderskuddet på OD kom som følge av bråstopp i finansiering av spesialistutdanning av tannleger fra Helsedirektoratet. Fakultetet ble heller ikke satt under administrasjon som det hevdes – men økonomien ble fulgt tett opp på en god måte i samarbeid med universitetsdirektøren. Det avtroppende fakultetsstyret ved OD leverte i desember 2020 et langtidsbudsjett hvor fakultetet vil være i balanse i 2023.  

• Les de andre debattinnleggene om helsefakultet: 

DEBATT: Reagerer mot forslaget om helsefakultet: Oppsiktsvekkende

DEBATT: Tiden er moden for et helsefakultet på UiO

 

Emneord: Odontologi Av Pål Barkvoll, professor ved  Det odontologiske fakultet
Publisert 25. okt. 2021 09:57 - Sist endra 8. nov. 2021 11:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere