DEBATT: Odontologisk fakultet må ledes av den best kvalifiserte dekankandidat

Dekankandidat Hans Christian Åsheim ved OD mener det ikke er riktig at fakultetsstyret har bestemt at dekanen må være tannlege, slik motkandidat Tiril Willumsen skriver. Fakultetsstyret har sagt at dekanen «fortrinnsvis» bør være tannlege, altså ikke «bestemt», svarer han i dette innlegget. 

En mann med briller står på en talerstol

KUNNE HATT RETT I : Willumsen mener at en tannlege uansett er best egnet til å lede fakultetet. Det kunne hun hatt rett i dersom dekankandidaten i tillegg hadde solid lederkompetanse og erfaring, skriver dekankandidat Hans-Christian Åsheim på OD i dette innlegget

Foto: Ola Gamst Sæther

Dekankandidat Willumsen ved Det odontologiske fakultet (OD) skriver i et debattinnlegg i Uniforum at fakultetsstyret ved OD har «bestemt» at dekanen skal være tannlege. Dette medfører ikke riktighet. Fakultetsstyret har sagt at dekanen «fortrinnsvis» bør være tannlege, altså ikke «bestemt».

Willumsen mener at en tannlege uansett er best egnet til å lede fakultetet. Det kunne hun hatt rett i dersom dekankandidaten i tillegg hadde solid lederkompetanse og erfaring, hadde sittet i fakultetets styrende organer, hadde hatt gode kontakter mot UiO for øvrig, hadde kunnet forvaltning og budsjettering og hadde ryddet opp i institutter med økonomiske problemer fra før. Willumsen har ingen slik erfaring. Vårt team ønsket et siste debattmøte før valget satte i gang, men dette ønsket ikke det andre teamet. Jeg benytter derfor denne anledningen til å klargjøre og utdype noen av våre saker

Her mangler ikke odontologisk kompetanse!

Det er mange eksempler på at en dekan ved et odontologisk fakultet eller «School» ikke er tannlege. For tiden er mikrobiolog Mike Curtis dekan ved Det odontologiske fakultet ved Kings College i London (Faculty of Dentistry, Oral & Craniofacial Sciences). Kings College er den høyest rangerte tannlegeutdanningen i verden i 2020. Andre eksempler er cellebiolog Alastair Sloan som inntil nylig ledet Cardiff Dental School, og biokjemiker Jenny Kirkham som har ledet Leeds Dental School.

Det er altså ikke nødvendig at et odontologisk fakultet blir ledet av en tannlege, men det er svært viktig at det er tung odontologisk kompetanse i dekanteamet i tillegg til god kompetanse på ledelse og økonomi. Jeg stiller til valg med et sterkt team bestående av: tannlege og professor Alix Young Vik som prodekan for klinisk undervisning, tannlege og professor Janicke Liaaen Jensen som visedekan for forskning, mikrobiolog og førsteamanuensis Roger Simm som visedekan for preklinisk undervisning og tannlege og universitetslektor Ulf Riis som visedekan for spesialistutdanningen. Her mangler ikke odontologisk kompetanse!

Dette kan ha store konsekvenser for forskningen

Den svært utfordrende økonomiske situasjon som preger fakultetet i disse tider vil påvirke fakultetets drift i flere år. Fakultetet har et stort underskudd som skal nedbetales innen 2023. Slik det er nå, følger universitetsledelsen fakultetet tett ad budsjett og regnskap. At fakultetet har store utfordringer reflekteres blant annet i budsjett 2021, hvor en salderingspost for å dekke deler av underskuddet innen 2023 er at antallet KD stipendiater (PhD stipendiater) reduseres midlertidig med 30 %. Dette kan ha store konsekvenser for forskningen, fakultetets omdømme og kvalitet, og det vil også kunne påvirke grunnutdanningene i årene som kommer. I tillegg er det stillingsstopp på fakultetet, noe som betyr at man blir færre og færre ansatte.

Et journalsystem kun for tannleger kan ikke fylle slike funksjoner

Spesielt i denne situasjonen må dekanen ved OD ha best mulig kompetanse på ledelse og økonomistyring, og ikke minst ha interesse for å gå inn i prosesser som bedrer økonomien. Jeg kan ikke se at den andre kandidaten har dokumentert kompetanse på noen av disse områdene.  Hennes teams fanesak er at de i en fei skal bytte ut vårt journalsystem med et annet journalsystem for tannleger. Vår holdning er at når vårt journalsystem skal byttes ut, må vi være proaktive, fremtidsrettede og visjonære. Vi må sørge for at vi blir en del av Helse-Norge for øvrig og bidra til visjonen om «Én pasient - én journal». Et journalsystem kun for tannleger kan ikke fylle slike funksjoner.

Jeg ønsker at fakultetet har kontroll på egen virksomhet og består som et eget fakultet. Da må økonomien håndteres på en god og ansvarlig måte av en dekan med kompetanse og interesse for dette i tett samarbeid med økonomiske fagfolk ved fakultetet. Dette innebærer at man går dypt inn i virksomheten og setter i gang gode, inkluderende og åpne prosesser med de ansatte. Fokuset her vil være på kostnader, inntekter, muligheter, og risikoer. Jeg har god kompetanse på ledelse og økonomi og har stått i denne type økonomiske utfordringer tidligere og har klart å løse dem godt. God, bevisst og ansvarlig økonomisk kontroll og styring vil kunne gi fakultetet et økonomisk handlingsrom så snart det lar seg gjøre. Alle muligheter for å bedre fakultetets inntektsgrunnlag og redusere kostnader må gjennomgås. Muligheten for økt interaksjon med kommersielle aktører vil vurderes grundig.

Fakultetet må være dynamisk og fremtidsrettet

Som en viktig del av fakultetsledelsen, er instituttlederne på begge instituttene instrumentelle i de økonomiske prosessene, og det vil legges vekt på god og ansvarlig ledelse i alle ledd. Fakultetets samfunnsoppdrag er å utdanne gode kandidater til arbeidslivet, som er tannpleiere, tannleger og spesialister, og drive best mulig undervisning og forskning knyttet til dette. Dette stiller andre krav til vår virksomhet enn det stilles til praksisfeltet både når det gjelder journalsystem og interaksjon med omverdenen. Vi må være i god dialog med resten av UiO, med praksisfeltet, med industrien og med nasjonale og internasjonale helse- og forskningsinstitusjoner. Vi må også være med på å påvirke eksterne finansieringskilder for forskning som eksempelvis Norges forskningsråd.

Fakultetet må være dynamisk og fremtidsrettet i sin holdning til profesjonene de utdanner. Dette vil reflekteres i nye gode studieprogrammer som baserer seg på gode interne og eksterne evalueringer. Vårt fortrinn her er at vår prodekan for studier, som sittende studiedekan for klinikk, har fulgt denne evalueringsprosessen nøye og således har det beste grunnlag for å sette reviderte studieprogrammer til beste for studiets kvalitet og studentenes læringsmiljø ut i live. Videre må betydningen av oral helse som en del av den generelle helsen kommuniseres godt til omverdenen, og forskning relatert til oral helse må være slagkraftig, synlig og tverrfaglig innad i fakultetet, mot resten av UiO, og mot nasjonale og internasjonale aktører.

Vårt dekanteam dekker alt som skal til for å lede fakultet på en god måte de neste 4 årene. Dette er et meget motivert team som vil gjøre en forskjell for fakultetet. Teamet går til valg med valgspråket «Samhandling, ansvar og kvalitet». Vi vil ta den vanskelige situasjonen fakultetet befinner seg i på alvor, ta ansvar for å ha kontroll på egen virksomhet og sørge for at fakultetet består!

(Les debattinnlegget til dekankandidat Tiril Willumsen: En tannlege er best egnet til å lede OD i en utfordrende tid)

Av Hans-Christian Åsheim, dekankandidat på Det odontologiske fakultet og instituttleder ved Institutt for oral biologi
Publisert 12. okt. 2020 05:00 - Sist endra 16. okt. 2020 10:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere