Gro Mo: Vi vil drøfte strategien med fagorganisasjonene

Vi har helt bevisst valgt en åpen og inkluderende fremgangsmåte for vårt strategiarbeid, svarer prorektor Gro Bjørnerud Mo kritikerne av 2030-prosessen.

IKKE BEKYMRET: Vi har tillit til at tankesmielederne vil fange opp kritikk og ulike perspektiver, skriver prorektor Gro Bjørnerud Mo.

Foto: Ola Sæther

Hovedtillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad og leder Steinar A. Sæther i Forskerforbundet ved UiO er bekymret for de ansattes medbestemmelse i strategiprosessen. Det samme gjelder NTL-leder Natalia Zubillaga.  Jeg vil gjerne understreke at universitetsledelsen er svært opptatt av å drøfte ulike problemstillinger og veivalg med fagforeningene, noe vi også har understreket i et møte med organisasjonene i dag.  Dette vil også skje systematisk i egne møter med IDF utover våren.

Vi har helt bevisst valgt en åpen og inkluderende fremgangsmåte for vårt strategiarbeid. For å styrke tverrgående prosesser ved UiO har vi etter dialog med dekangruppen og universitetsstyret nedsatt ulike arbeidsgrupper ledet av enkeltmedlemmer fra dekangruppen –  som vi har kalt «tankesmier». Dialogen om å prøve ut denne typen arbeidsform i den forberedende fasen av strategien er etter vår oppfatning ført innen demokratiske rammer som er veletablerte ved universitetet, men vi ser at vi kunne informert organisasjonene bedre om de grepene som er tatt. Nettopp derfor er det viktig for oss å sikre god informasjon om den videre prosessen. 

Tankesmiene skal peke på dilemmaer og problemstillinger som kan være relevante for UiO i en ny strategiperiode. Smiene skal innhente erfaringer og kunnskap, fortrinnsvis gjennom samtale/dialog med relevante miljøer, besøke forskergrupper, fagmiljøer og arrangere diskusjoner, debatter etc. De skal arrangere møter og sikre mulighet for innspill – både muntlig og skriftlig. Her oppfordrer jeg hele universitetet til å bidra.  

Tankesmiene skal også orientere seg om hva andre viktige aktører har gjort på områder som er relevante for arbeidet i tankesmien. Vi har tillit til at tankesmielederne vil fange opp kritikk og ulike perspektiver – slik den siste tidens debatt har vist – og ivareta disse på egnet måte. Tankesmiene skal lage korte rapporter over hovedfunn, som formelt skal overleveres universitetsledelsen på et åpent arrangement over påske.

Rapportene fra tankesmiene skal brukes som forberedelse til utforming av et høringsutkast. Det er altså ikke disse rapportene som skal vedtas eller sendes på høring. Høringsutkastet skal føres i pennen av en skrivegruppe som ledes av undertegnede.  Dette utkastet skal diskuteres i ordinære fora ved UiO, og deretter sendes på åpen høring – der alle stemmer skal bli hørt – høsten 2019. Skrivegruppen justerer utkast til strategi etter høringen, og så vedtar styret ny strategi – tentativt i desember 2019.

Vi har nå konkretisert en tidsplan som viser hvordan organisasjonenes og verneombudenes medbestemmelse og medvirkning vil sikres gjennom IDF-møter. Jeg håper og tror at vi gjennom samtaler og møter utover våren kan forsikre organisasjonene om at de vil bli hørt i prosessen. Vi trenger hele UiO med på laget for å lage en best mulig strategi.

 

Av prorektor Gro Bjørnerud Mo
Publisert 14. feb. 2019 15:20 - Sist endra 14. feb. 2019 15:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere