Korrigerende svar til Uniforum

Vi kan imidlertid ikke akseptere at Uniforum trykker rene usannheter i redaksjonelt stoff, skriver advokat Tim V. Midgaard i Opplysningsvesenets fond.

Vi har  lest artikkelen under overskriften «Står fast på sjokkrekninga til UiO», av 28. februar 2014. I følge artikkelen skal Opplysningsvesenets fond, bortfester, ha presentert et krav på å øke Universitetets, festers, festeavgift til over 54 millioner kroner, det er feil. Det står i tillegg at undertegnede har bekreftet beløpet, det er også feil.

Under avsnittet «Ubalanse» påstås det også at jeg forsvarer å heve festeavgiften med 145 ganger, og det brukes så et sitat for å underbygge redaksjonens påstand. Det gjengitte sitatet kan ikke på noen måte begrunne redaksjonens påstand. At festeavgifter har vært underlagt prisregulering og at det gir en ubalanse i forhold til det som opprinnelige var avtalt, er ikke egnet til å identifisere nivået på ny festeavgift. Det er dermed også feil.

Det er også flere andre feil og upresisheter i artikkelen, men de er det ikke hensiktsmessig å ta tak i denne gangen.

I Uniforums vedtekter pkt. 2 står dette: Uniforum er en avis som utgis av Universitetet i Oslo… Uniforum er dermed festers eget tidsskrift. Det må stilles særlig strenge krav til presisjon i en artikkel i festers tidsskrift som gjelder en sak der fester er part i en rettslig prosess. Når Uniforum da gjentar samme feil 7 ganger over to sider og feilaktig tillegger meg som kilde flere uriktige uttalelser må Uniforum ha overtrådt alle krav til presisjon i sitt redaksjonelle innhold. Også som et rent partsinnlegg oppfatter jeg det som står i artikkelen som for langt fra sannheten til å kunne stå uimotsagt.

Opplysningsvesenets fond ønsker ikke å prosedere saken i pressen, saken står for domstolene. Det gjelder også hvilket nivå vi ønsker å anføre som riktig ny festeavgift. Vi kan imidlertid ikke akseptere at Uniforum trykker rene usannheter i redaksjonelt stoff. Vi må derfor be om at dette innlegg gjengis i sin helhet og at Uniforum så snart som mulig retter og beklager de feilaktige opplysningene, i tråd med Vær varsomplakaten pkt. 4.13

 

Emneord: Forskningspolitikk, Økonomi, Universitetspolitikk Av advokat Tim V. Midgaard i Opplysningsvesenets fond
Publisert 3. mars 2014 12:53 - Sist endret 4. mars 2014 09:10

Svar frå Uniforum

Det er ingen grunn for Uniforum å gå tilbake på det avisa har skrive. Når me brukte summen 54,375 millionar kroner i året som kravet Opplysningsvesenets fond ville ha i ny årleg festeavgift frå Universitetet i Oslo, viser me til Oslo tingretts skjønn, lengst nede på side 4 og øvst på side 5. Der går det klart fram at Opplysningsvesenets fond la fram eit krav med grunnlag i ein tekst frå rådgjevingsfirmaet OPAK der taksten som råtomt for blokkbustader blei sett til ein verdi på 750 millionar kroner. Samtidig har Opplysningsvesenets fond heile tida stått fast på at festerenta skal vera på 7,25 prosent i året. Reknestykket viser at når dette blir lagt til grunn, vil resultatet bli ei årleg festeavgift på 54,375 millionar kroner. Seinare under rettsaka oppfordra Oslo tingrett Opplysningsvesenets fond til å korrigera kravet sitt gjennom å trekkja ifrå kostnader til infrastruktur i det aktuelle området. Den oppfordringa fylgde Opplysningsvesenets fond, og slik blei kravet under rettssaka redusert til ei festeavgift på 7,25 prosent i året av ein tomteverdi på 656,250 000 kroner, altså 656,250 millionar kroner. Det utgjer 47,578 millionar kroner i året. Slik sett står det altså fast at Opplysningsvesenets fonds opphavlege krav var på 54 millionar kroner i festeavgift i året, ein sum som blei redusert til 47 millionar kroner under rettens gang. Dette blei det også vist til i begge artiklane frå Uniforums nettutgåve. Uniforum har derimot ingenting å korrigera, så sant Opplysningsvesenets fond ikkje meiner at teksten i skjønnet til Oslo tingrett er usann. Då er i tilfelle den rette adressa for kritikken Oslo tingrett og ikkje Uniforum. Difor finst det ingen grunn for Opplysningsvesenets fond å visa til Ver varsam-plakaten punkt 4.13 i denne saka. Då vil eg visa til at me fylgjer Ver varsam-plakaten sine punkt 1.2 og 1.3 i denne saka, som i dei andre sakene me skriv om. For ordens skuld gjer eg merksam på at det i Uniforums vedtekter ikkje berre står at me er ei avis utgitt av Universitetet i Oslo. Det står også at "Uniforum redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten og er medlem av Fagpressen". Me vil difor skriva om alle sider i ei sak, og det er også grunnen til at me ynskjer å presentera Opplysningsvesenets syn på saka i spaltane våre.  Uniforum kjem til å halda fram med å skriva om denne saka som er av stor prinsipiell interesse for heile det norske samfunnet.

Martin Toft, ansvarleg redaktør for Uniforum  

Martin Toft - 3. mars 2014 13:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere