Fagforening vil kartlegge hvordan UiO-ansatte har hatt det i koronatiden

Parat UiO mener det er behov for en arbeidsmiljøundersøkelse om koronatiden, og får støtte fra hovedverneombudet. Ledelsen har foreløpig ingen slike planer.

VIL LÆRE TIL NESTE GANG: – Norge og universitetet fremdeles i unntakstilstand, og det er ikke utenkelig at det vil komme en ny nedstenging i løpet av denne pandemien, eller ti år inn i framtiden, sier hovedtillitsvalgt Asle Fredriksen i Parat.

Foto: Ola Gamst Sæther

Omtrent to måneder gikk det fra UiO lukket universitetet og beordret de ansatte til hjemmekontor, til beskjeden kom før helgen om at hjemmekontor ikke lenger er hovedregelen.

Hvordan UiO-ansatte flest egentlig har hatt det de siste månedene, er det ingen som har oversikt over. Fagforeningen Parat luftet for noen uker tilbake ideen om en målrettet versjon av arbeidsmiljøundersøkelsen ARK – en unntaksundersøkelse tilpasset koronasituasjonen.          

Hovedtillitsvalgt Asle Fredriksen er skuffet over at UiO-ledelsen til nå ikke har slått til på ideen han lanserte i et såkalt IDF-møte. Men han mener det fremdeles ikke er for sent.

Nyttig for framtida     

Parat-UiOs hovedargument for en slik undersøkelse, er at den vil gi verdifull kunnskap for framtiden:

– Ved å dra mest mulig lærdom av situasjonen i vinter, vil vi kunne gjøre mer målrettede tiltak ved neste korsvei, poengterer Fredriksen.

– Vi foreslo dette for ledelsen i april. Nå som universitetet skal åpnes mer og mer fram mot sommeren, vil vi ikke kunne få like presise svar som for en måned siden. Samtidig er Norge og universitetet fremdeles i unntakstilstand, og det er ikke utenkelig at det vil komme en ny nedstenging i løpet av denne pandemien, eller ti år inn i framtiden. Derfor er det fremdeles nyttig å kartlegge hvordan de ansatte har hatt det, vurderer han.

En slik kartlegging vil ifølge Fredriksen også kunne gjøre UiO bedre forberedt på det rent praktiske, som hva de bør ha på lager:

– Jeg kjenner til ansatte som har vært nødt til å delta i videomøter uten at de har hatt tilgang på webkamera. Da har de fått beskjed fra arbeidsgiver om at de kan kjøpe dette og annet nødvendig utstyr selv og få utgiftene refundert. Men det hjelper lite når butikkene er tomme for slikt utstyr.

– Slike ting er arbeidsgivers ansvar

– Har du inntrykk av at UiO-ansatte har lidd under koronatiltakene?

– Folkehelseinstituttet opererer med at én av ti kvinner og fire prosent av menn, opplever vold i hjemmet. Så det er en side av det å bli henvist til hjemmekontor. I tillegg har vi ingen kunnskap om hvordan det påvirker folk over tid å kun møte kollegaer i todimensjonale møter på Zoom, framfor å møtes ansikt til ansikt. Mange ansatte vet heller ikke at de har krav på tilrettelagte hjemmekontor. Hvor mange har for eksempel heve/senkepult hjemme til vanlig? Slike ting er arbeidsgivers ansvar å sørge for ved pålagt hjemmekontor, påpeker den Parat-tillitsvalgte.

Enheter på UiO som opprinnelig hadde planlagt å gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelse ARK denne våren, har ifølge UiO besluttet å utsette undersøkelsen til universitetet er tilbake i normalsituasjon. Akkurat det har ikke Fredriksen noen innvendinger mot:

– Det er greit at de venter. Måten ARK er lagt opp på, er ikke helt tilpasset koronatiden. Det var derfor vi ba om en tilpasset undersøkelse. På den annen side kunne man antakelig også via en vanlig ARK-undersøkelse dannet seg et bilde av hvordan folk har det nå, sier han.

STØTTER FORSLAGET: – VI trenger denne kunnskapen i framtiden, sier hovedverneombud Hege Lynne (arkivfoto: Ola Sæther)

Støtte fra hovedverneombudet

Hovedverneombud Hege Lynne støtter ideen om en «unntaksundersøkelse». Det gjorde hun både på IDF-møtet i april og i dag.

Hun presiserer at det hun støtter, er forslaget om en arbeidsmiljøundersøkelse i koronatiden. Om ARK er rette verktøyet, er hovedverneombudet ikke så sikker på.

Selv om UiO nå åpnes langt mer opp, er det likevel nødvendig å kartlegge det som har vært, mener Lynne:

– Nå er det viktig at UiO skaffer seg en oversikt over hvordan både vanlige ansatte og ledere har hatt det de siste månedene, sier hun.

– Synes du det er uheldig at dette ikke alt er gjort?

– Det går greit. Men nå må det gjøres. Vi trenger denne kunnskapen i framtiden, konstaterer hovedverneombudet.

Utelukker ikke korona-ARK i framtiden

I IDF-møtet svarte UiO ifølge referatet at de noterte seg innspillet om unntaksundersøkelse og ville ta det opp med de andre universitetene og ARK-sekretariatet.

Kirsti Godal Undebakke, prosjektkoordinator for ARK nasjonalt som holder til på NTNU, har foreløpig ikke hørt noe fra UiO.

– Nei, vi er ikke blitt kontaktet av UiO om en mulig unntaksundersøkelse. Og heller ikke av noen andre, før Uniforum tok kontakt, sier hun.

– Finnes det noen planer i ARK-sekretariatet om å utforme en «korona-ARK»?

– Per nå har vi ingen planer om en slik undersøkelse. Nå ser det jo også ut til at vi gradvis skal tilbake til en normalsituasjon. Men om det viser seg at vi må tilbake til hjemmekontor over lang tid, vil det kunne være aktuelt.

Undebakke poengterer at det å lage en arbeidsmiljøundersøkelse, er tidkrevende:

– Å lage et skjema til en slik undersøkelse er ikke noe vi kan gjøre i full fart. Det nyeste ARK-skjemaet som ble utformet, tok faktisk et helt år å lage. Det handler blant annet om at man skal være sikker på at man bruker spørsmål som undersøker det man faktisk er ute etter å få undersøkt, forklarer prosjektkoordinatoren.

Anbefaler ikke å utsette ARK 

– Er det viktig med kunnskap om hvordan ansatte i sektoren har det i koronatiden?

– Selvfølgelig. Og det er viktig at ledere holder god kontakt med sine ansatte, det er også en del av lederoppgaven. Menneskelig kontakt er det vi mest av alt har mistet nå, så kanskje ledere bør ta noen ekstra telefoner til de ansatte, foreslår Undebakke.

– Det er ikke sikkert at et spørreskjema er det beste verktøyet vi har for å hjelpe folk akkurat nå. ARK er et langsiktig arbeid, med forberedelser, kartlegging og tilhørende oppfølgingsmøter, fortsetter hun.

– På UiO utsetter flere enheter planlagte ARK-undersøkelser til situasjonen er tilbake til normalen. Er det noe du anbefaler?

– Jeg anbefaler ikke det. Det er akkurat like viktig å jobbe med å utvikle arbeidsmiljøet nå som til vanlig. Kanskje enda viktigere. Men jeg kjenner ikke til diskusjonen på UiO, sier Undebakke.​

Dialog med BOTT-universitetene

Personaldirektør Irene Sandlie skriver i en e-post til Uniforum at hun i etterkant av Parats IDF-forslag om en unntaksundersøkelse, har vært i dialog med HR-direktørene ved universitetene i Bergen og Tromsø og NTNU, de såkalte BOTT-universitetene:

– Bott-universitetene har i varierende grad diskutert om det skal gjennomføres en arbeidsmiljøundersøkelse knyttet til korona-situasjonen. Alle Bott-universitetene har i denne spesielle situasjonen vektlagt det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet gjennom informasjonsarbeid og oppfordring til ledere om god kontakt med de ansatte og særskilt oppfølging av de ansatte som trenger det mest, gjengir Sandlie.

Ingen av disse universitetene har ifølge Sandlie vurdert det som hensiktsmessig å gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse i en tid der mange ansatte har jobbet hjemmefra:

– I en slik situasjon har arbeidsgiver færre muligheter til å følge opp med relevante tiltak. Videre vil anonyme undersøkelser gi få muligheter til å følge opp individuelt overfor den enkelte ansatte som har behov for det. Slike forhold følges best opp gjennom dialog mellom medarbeider og leder, har vært tilbakemeldingen fra Bott-universitetene.

Satser på «Bry deg»

Sandlie framhever at UiO de siste månedene har vært opptatt av å ivareta de ansatte så godt som mulig, og at det har blitt lagt stor vekt på relevant informasjon og en god personalpolitikk.

Personalavdelingen har også hatt to nyttige møter med Bedriftshelsetjenesten for å få nærmere informasjon om deres erfaringer, opplyser hun videre. I etterkant av dette er det blitt gjort enkelte tiltak, blant annet rettet mot internasjonale forskere, langtidssykemeldte og andre utsatte ansatte.

Å undersøke systematisk hvordan de UiO-ansatte har hatt det de siste månedene, er foreløpig ikke på agendaen:

– Når det gjelder å utarbeide en målrettet spørreundersøkelse knyttet til koronasituasjonen, har ikke UiO sentralt diskutert dette. Vi vet at mange har hatt en krevende hjemmesituasjon, og har hatt oppmerksomheten på tiltak for å avhjelpe situasjonen. UiO vil fortsette med å vurdere hvilke personalpolitiske tiltak det er behov for i dialog med lokal ledelse, tillitsvalgte, verneombud og relevante støttefunksjoner. Vi planlegger å tilrettelegge for at ansatte kan delta i Bry deg-undersøkelsen. Dette forskningsprosjektet har som formål å undersøke hvordan pandemien påvirker mestring og mental helse. Undersøkelsen inneholder spørsmål knyttet til hjemmekontorsituasjonen for ansatte, skriver Sandlie.

– Veldig synd

Fredriksen i Parat synes ikke undersøkelsen «Bry deg» er et relevant alternativ til det han foreslår.

Nei. «Bry deg» er en nasjonal undersøkelse, som heller ikke er avgrenset til vår sektor. Vi kommer derfor ikke til å få noen resultater spesifikt for UiO ut av denne. Jeg synes det er veldig synd at UiO-ledelsen ikke ser nytten i å undersøke situasjonen universitetet har befunnet seg i de siste månedene, beklager han.

 

 

Emneord: Koronavirus, Arbeidsforhold, Arbeidsmiljø Av Helene Lindqvist
Publisert 13. mai 2020 11:55 - Sist endra 13. mai 2020 11:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere