Fagforeninger reagerer på UiOs utlånsavtale med OUS

Avtalen om å låne ut UiO-ansatte til Oslo universitetssykehus ble presentert som en gla´sak. Men kan UiO egentlig beordre ansatte til å jobbe for en annen virksomhet?

BESTRIDER AVTALEPUNKT: – Det vi reagerer på, er punkt 2 i avtalen, som sier at arbeidsgiver kan bruke sin styringsrett til å beordre ansatte som ikke er helsepersonell, for eksempel forskningsingeniører, til å jobbe i OUS – en annen, ikke-statlig virksomhet, forklarer nestleder i NTL UiO Marianne Midthus Østby.

Foto: Ola Gamst Sæther

14. mars kunne Uniforum melde at Det medisinske fakultet hadde inngått en avtale med Oslo universitetssykehus om å låne ut ansatte i ulike typer stillinger til sykehusets håndtering av koronakrisen.

Dette ble formidlet som en positiv nyhet. Men i etterkant av avtaleinngåelsen har fagforeningene på UiO tatt opp flere kritiske merknader med arbeidsgiver. Er det for eksempel riktig som det står i avtalen at UiO kan bruke styringsretten til å beordre ansatte til å jobbe for en annen virksomhet?  

Og hvorfor ble ikke fagforeningene involvert før avtalen ble inngått?

Utdrag fra UiOs avtale med OUS, inngått 13. mars:
«Ansatte som lånes ut skal i størst mulig grad være motivert for et slikt utlån, men partene legger til grunn at UiO vil ha styringsrett til å fastsette en slik utlånsordning overfor egne ansatte i den ekstraordinære og kritiske situasjonen som er oppstått.»

Formuleringen om styringsrett er ikke tatt med i UiOs avtale med Ahus, som ble inngått 20. mars. Her heter det at: «Ansatte som lånes ut skal i størst mulig grad være motivert for et slikt utlån. Dette kan imidlertid endre seg dersom myndighetene iverksetter beordring i henhold til helseberedskapslovens bestemmelser.»

Arbeidsgivers styringsrett, kort forklart:
Der lov, tariffavtale eller arbeidsavtale ikke er til hinder, vil arbeidsgiver sitte igjen med det som kan kalles en restkompetanse – «arbeidsgivers styringsrett». Den defineres ofte som arbeidsgivers rett til å lede, fordele og organisere arbeidet. Arbeidsgivers styringsrett er ikke nedfelt i lov, men er tuftet på lang ulovfestet praksis.
Kilde: Utdanningsforbundet.no

– Ba om å få se avtalen

Straks de hørte om avtalen, ba Forskerforbundet UiO om å få se den. Det forteller hovedtillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad til Uniforum.

– Avtalen mellom MED og OUS om utlån av ansatte kom i stand i en hektisk fase, og Forskerforbundet hadde forståelse for at UiO da glemte å involvere tillitsvalgte. Likevel, når vi var godt i gang med de ekstraordinære sentrale IDF-møter, ba vi om å se avtalen. Vi uttrykte at vi her burde vært involvert, siden det gjelder ansattes arbeidsforhold i en usikker tid med smittevernhensyn og uklare forsikringsforhold, forklarer Skjøstad.

19. mars var avtalen tema i et informasjons- og drøftingsmøte (IDF) mellom fagforeningene og UiO. Av referatet framgår det at både Forskerforbundet, NTL, Parat og Akademikerne reagerte på utlånsavtalens formulering om styringsrett.

I et referat fra møtet som inkluderer NTLs ettersendte rettelser, heter det at «NTL viste til punkt 2 i utlånsavtalen mellom UiO og OUS og stilte seg svært undrende til formuleringen om at UiO kan bruke styringsretten sin til å beordre ansatte til å jobbe for andre virksomheter. Ikke alle på medisin er helsepersonell. Eksempelvis ved Institutt for klinisk medisin er det en gruppe forskningsingeniører som ikke er definert som helsepersonell, og de stilte spørsmål ved om f.eks en slik gruppe ansatte kan beordres til å jobbe for en annen virksomhet (OUS).»

– Ja, dette er uklart

Nestleder i NTL-UiO Marianne Midthus Østby utdyper overfor Uniforum:

–  Mener NTL at avtalen er uklar? På hvilke områder da?

–  Avtalen er klar den. Det vi reagerer på, er punkt 2 i avtalen, som sier at arbeidsgiver kan bruke sin styringsrett til å beordre ansatte som ikke er helsepersonell, for eksempel forskningsingeniører, til å jobbe i OUS – en annen, ikke-statlig virksomhet. Vi mener arbeidsgiver ikke har anledning til dette.

– Er NTL enige med Akademikerne som ifølge referatet mener at det «ikke kommer klart frem i informasjonen til de ansatte om arbeidsgiver ber de om å bistå, eller om de blir beordret.»?

– Ja, dette er uklart, og dermed også konsekvensene for de ansatte, hva de kan si nei til eller ikke. NTL mener som nevnt at det ikke er innenfor arbeidsgivers styringsrett å beordre UiO-ansatte som ikke er helsepersonell over til OUS. Det må være frivillig, argumenterer Østby.

– Selvfølgelig positivt at UiO kan bidra

I likhet med Forskerforbundet mener NTL at fagforeningene skulle vært involvert før avtalen ble inngått.

–  NTL mener at avtalen skulle vært drøftet med tjenestemannsorganisasjonene før den ble inngått med OUS. Saker som angå de ansatte skal drøftes med organisasjonene på så et så tidlig tidspunkt som mulig. Hovedavtalen er ikke satt i karantene, og vi mener at den skulle vært fulgt også i dette tilfellet. Vi har forståelse for at vi står i en ekstraordinær situasjon nå, men vi mener det ville vært anledning til å ta utkast til avtale inn til drøfting IDF først. Organisasjonene har jevnlige møter med UiOs ledelse i denne perioden, så det ville vært mulig, framhever Østby.

– Avtalen er etter det Uniforum har skjønt kommet i stand for at UiO skal kunne bistå OUS i en krisetid. Hvorfor ikke bare forholde seg til avtalen som noe positivt?

–  Det er selvfølgelig positivt at UiO kan bidra i den kritiske situasjonen vi er i nå. Vi er selvsagt positive til at det legges til rette for at UiO kan bidra eller hjelpe til der det er behov. Men fra NTLs ståsted så er det viktig å ivareta de ansattes rettigheter også nå. Og vi mener situasjonen ikke gir arbeidsgiver utvidede fullmakter med hensyn til styringsretten i dette tilfellet. Det gjelder også når det gjelder utlån av ansatte. Det må være opp til den enkelte ansatte å avgjøre om de vil lånes ut eller ikke.

– Dette gjelder selvfølgelig ikke de av våre ansatte som er helsepersonell, for eksempel våre professorer som også er ansatt som leger på sykehuset. De er i en annen situasjon med hovedstilling på sykehuset, og omfattes ikke av denne avtalen. For disse er det Helseberedskapsloven som gjelder, understreker Østby.  

– Fortsatt ikke ferdig diskutert

I referatet fra IDF-møtet 19. mars heter det at «Arbeidsgiver noterte seg problemstillingen og vil undersøke spørsmålet.»

–  Har dere fått tilfredsstillende svar fra arbeidsgiver på spørsmålene dere tok opp?

– Saken er fortsatt ikke ferdig diskutert, konstaterer NTL-nestlederen.

Heller ikke Forskerforbundet har lagt saken bak seg. Skjøstad trekker dessuten fram at fagforeningene i ettertid også ble gjort kjent med en tilsvarende avtaleinngåelse mellom Det medisinske fakultet og Ahus. Denne er signert 20. mars.

– Når det kom beskjed om avtale også med Ahus, beklaget Forskerforbundet at vi heller ikke da hadde fått medbestemmelse eller sett avtalen før signering. Situasjonen har roet seg noe nå, og det er derfor ingen grunn til ikke å inkludere partene. Tvert imot. Vi vil følge opp dette videre, skriver Skjøstad på e-post til Uniforum.

Ifølge IDF-referatet ba Forskerforbundet om en oversikt over antall utlånte ansatte etter stillingskategori.

– Sist vi spurte var kun to ansatte på utlån. Inntrykket vi har fått fra medlemmer på Institutt for klinisk medisin, er at utlånet oppleves som frivillig, beskriver Skjøstad.

Ønsket å bistå raskt

Uniforum har bedt UiO sentralt kommentere fagforeningenes kritikk av manglende involvering før avtaleinngåelse.

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen svarer følgende:

– UiO oppfattet at det var viktig å få inngått avtalene raskt gitt den svært spesielle og krevende situasjonen med koronaviruset. Vi ønsket i den forbindelse å bistå sykehusene raskt med å skaffe helsepersonell i den grad det var mulig, etter klare anbefalinger fra myndighetene. Fagforeningene ble orientert om avtalen med OUS så snart det lot seg gjøre, og hadde to merknader til avtalen som ble hensyntatt i den påfølgende avtalen som ble inngått med AHUS.

Medisindekanen: – Naturlig at vi tar vår del

Dekan Ivar Prydz Gladhaug på Det medisinske fakultet sier til Uniforum at ingen ansatte på fakultetet er beordret til å jobbe for OUS.

– Kan Det medisinske fakultet bruke styringsretten til å beordre sine ansatte til å jobbe for en annen virksomhet?

– På bakgrunn av den ekstraordinære situasjonen som har oppstått er Det medisinske fakultetet glad for å kunne hjelpe OUS i en svært krevende situasjon. Som helsefakultet er det naturlig at vi tar vår del av samfunnsansvaret og vi arbeider til daglig svært tett opp mot OUS. I en ekstremsituasjon vil det eventuelt være helsemyndighetene som vil kunne beordre ansatte med nødvendig kompetanse til å bidra med sin kompetanse opp mot sykehusene, svarer Gladhaug i en e-post til Uniforum.

–  Ingen er beordret til å jobbe for OUS

–  Blir ansatte ved MED beordret til å jobbe på OUS, eller har de et valg? Hva er eventuelt konsekvensen av å takke nei?

–  Ingen ansatte er beordret til å arbeide for OUS. Vi legger vekt på at de ansatte som lånes ut er motivert for dette, skriver Gladhaug, og fortsetter:

–  Det viser seg at det er mange dyktige ansatte som melder seg frivillig til å hjelpe på sykehusene nå. Vi er glade for å kunne bistå med vår ekspertise.

– Hvor mange ansatte er lånt ut til nå? Hvilke stillingskategorier er det snakk om?

–  Dette dreier seg om helsepersonell og ansatte med laboratorieteknisk kompetanse.

–  Hvor mange MED-ansatte har takket nei til å jobbe for OUS? Hvordan begrunner de avslaget?

–  Vi fører ingen oversikt over de ansatte som eventuelt ikke har anledning eller mulighet til å bidra. Det er viktig at den ansatte selv er motivert for dette arbeidet, understreker Gladhaug.

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 3. apr. 2020 13:25 - Sist endra 3. apr. 2020 13:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere