Regjeringa vil likevel ikke overlate universitetsbygningene til Statsbygg

Regjeringa legger bort forslaget om å overføre forvaltningsansvaret for statens eiendommer ved NMBU, UiB, UiO, UiT og NTNU til Statsbygg.

– Vi kan feire i dag, sier UiO-rektor Svein Stølen til Uniforum. 

SIER NEI TIL STATSBYGG: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og regjeringen legger vekk forslaget om å la Statsbygg overta bygningene til de selvforvaltende universitetene og høgskolene. (Arkivfoto) 

Foto: Ola Gamst Sæther

Det går fram av en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.  Men meldingen sier ingenting om skjebnen til bygningene til Norges idrettshøgskole, som også er blant institusjonene som eier sine egne bygninger. 

Det som er er sikkert er at både Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, NTNU i Trondheim, Universitetet i Tromsø og NMBU på Ås får beholde forvaltningen over sine egne bygninger. 

– Svært fornøyd

UiO-rektor Svein Stølen er svært glad for beslutningen til regjeringen.
 – Vi er svært fornøyd med at kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim har kommet til denne konklusjonen. Det har vært en nasjonal dugnad som alle disse selvforvaltende universitetene har stått bak, men jeg vil spesielt takke Eiendomsavdelingen til UiO. Den har gått først og sørget for en strategisk og fremtidsrettet masterplan for UiOs eiendommer. Den har vært et nasjonalt eksempel, og en viktig brikke i argumentasjonen overfor regjeringen, understreker Svein Stølen. Og masterplanen er fulgt opp med omfattende modernisering.
Han gir også Eiendomsavdelingen en stor del av æren for at tildelingen på 45 millioner kroner til rehabiliteringen av Eilert Sundts hus kom på plass i går. – Med det vil vi ha modernisert hele øvre Blindern, legger han til. 
– Tror du det er tilfeldig at avgjørelsen kommer den samme dagen som Senterpartiet fremmer et Dokument 8-forslag i Stortinget der de ber stortingspolitikerne om å stemme for at de selvforvaltende universitetene og høgskolene skal få beholde eiendommene sine? 
– Jeg tror dette er vurdert over lang tid. Vi har hatt bred støtte fra folk både i og utenfor regjeringspartiene. Derfor er det stor grunn til å gi regjeringen honnør for den avgjørelsen den har tatt, sier han til Uniforum, og takker alle støttespillere.
 
• Les også i Uniforum:

Det var våren 2019 regjeringen fikk overlevert en områdegjennomgang av bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor. Her var en av anbefalingene at forvaltningsansvaret for statens eiendommer overføres til Statsbygg.

Universitetsbygningane og Statsbygg:

 • 2003: Bondevik II –regjeringa føreslår at universiteta skal organiserast som føretak
 • 2005: Kristin Clemet legg forslaget tilbake i skuffa etter brei motstand frå sektoren
 • Regjeringa kjem også med forslag om å overføra universitetsbygningar til Statsbygg.
 • Bygningane til høgskulane blir overførte.
 • 2006: Stoltenberg-regjeringa vedtar å avlysa planane om å overføra universitetsbygningar til Statsbygg
 • 10. april 2019: Capgemini legg fram ein områdegjennomgang av bygg og eigedomar i statleg sektor. Konklusjonen er at all statlege verksemder , inkludert universiteta overlet eigedomsforvaltninga til Statsbygg.
 • dei første eigedomane som kan bli overførte er NMBUs nybygg på Campus Ås
 • november: NTL legg fram ein motrapport til planane om å overføra bygningar til Statsbygg
 • desember 2019: ei arbeidsgruppe skal ha kartlagt universitetsbygningane og føreslå moglege justeringar
 • januar 2020: arbeidsgruppa vil koma med endeleg tilråding om kven som skal forvalta nybygga på Campus Ås.
 • Mæland:– regjeringa har enno ikkje bestemt seg
 • statlege etatar fekk frå 1. mars pålegg om  å bruka Statsbygg som rådgjevar ved leige i privatmarknaden
 • 5. mars 2020: open høyring  i Stortinget om å lata universiteta halda fram med å eiga eigedomane sine
 • 19. mai 2020: Regjeringa legg vekk forslaget om å lata Statsbygg overta universitetsbygningar
 • 19. mai 2020: Stortinget stemmer over eit SP-forslag om at universiteta skal halda fram som eigarar av eigne bygg og eigedomar
 • (Kjelder: regjeringa.no, Stortinget.no, Uniforum, UiO)

 

– Jeg er opptatt av at vi skal ha bygg og arealer som bidrar til god læring for studentene og gode forskningsfasiliteter. Universitetene og høyskolene har jobbet bedre med forvaltning av eiendommene sine de siste årene, og jeg ser ingen grunn til å frata dem det ansvaret. For å støtte dem i dette arbeidet har de fått 652 millioner kroner ekstra til å oppgradere og modernisere arealene de siste fem årene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet. 

Gjennomgang av eiendomsforvaltningen

I 2018 bestilte regjeringen en områdegjennomgang om bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor. Formålet var å identifisere muligheter og utfordringer ved den statlige bygge- og eiendomsforvaltningen, og på bakgrunn av dette vurdere og foreslå tiltak som skulle øke kostnadseffektiviteten.

Capgemini anbefalte da at staten burde avvikle modellen med selvforvaltende bygg og i stedet overføre ansvaret til Statsbygg. Begrunnelsen var at det kunne gi en mer effektiv forvaltning av eiendomsmassen.

I oppfølgingen av områdegjennomgangen kartla Multiconsult tilstanden til de selvforvaltende institusjonene. Kartleggingen viste at institusjonene arbeider godt med eiendomsforvaltning og at tilstandsgraden for eiendomsmassen har blitt bedre over tid.

Nå har regjeringen ferdigbehandlet saken hvor vi konkluderer med at statens eiendommer ved NMBU, UiB, UiO, UiT og NTNU ikke skal innlemmes i statens husleieordning. I stedet vil regjeringen i samarbeid med de selvforvaltende universitetene vurdere andre tiltak som kan legge til rette for fortsatt god forvaltning av eiendommene.

– Det viktigste for regjeringen er at studentene og de ansatte har gode rammer for utdanning og forskning, ikke hvem som forvalter byggene. Derfor forventer vi at universitetene nå legger gode planer for styrket vedlikehold og rehabilitering av statens universitetsbygninger, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i pressemeldingen.

Også parlamentarisk leder for Senterpartiet, Marit Arnstad er fornøyd med at regjeringen har lagt vekk forslaget om å la Statsbygg overta de selvforvaltende universitetene sine bygninger og eiendommer. Hun fremmet forslaget om å stoppe en slik overføring som skal behandles i Stortinget i dag

– Vi er glade for at SPs forslag om at Statsbygg ikke skal ta over universitetseiendommer nå blir en realitet. At regjeringen legger vekk forslaget om Statsbygg skulle eie og forvalte universitetseiendommene, er det eneste rette, sier Marit Arnstad. Hun mener det er viktig at universitetene har full råderett over bruken av sine arealer. 

– Senterpartiet mener det er viktig at universiteter og høyskoler selv får forvalte sine eiendommer. Disse eiendommene brukes strategisk i et samarbeide både med studenter, forskere og næringsliv. Da må også universitetene ha full råderett over hvordan arealene brukes, sier Arnstad i en pressemelding fra Senterpartiets stortingsgruppe. 
 

– Ikke første og neppe siste gang

Nina Sandberg, Arbeiderpartiets talsperson for forskning og høyere utdanning er også fornøyd med at regjeringen snur, men minner om at det ikke er første gang det skjer. 
 
– I dag jubler mange over at regjeringen skroter sin egen høyrepolitikk, men dette er ikke første og neppe siste gang en borgerlig regjering lanserer kontroversiell politikk, uten forutgående dialog, med massiv motstand og uro i universitets- og høgskolesektoren som konsekvens: Det samme skjedde da de ville utrede foretaksmodell, og det samme skjer når de år etter år gjør flate budsjettkutt gjennom ABE-reformen, sier Nina Sandberg  i en kommentar hun har sendt til Uniforum. 
Etter hennes mening har hennes parti alltid vært imot en slik sentralisering. 

– Bygg er viktige strategiske ressurser for forskning og høyere utdanning, og Arbeiderpartiet har hele veien stått på mot sentralisering, og for at universitet og høgskoler skal beholde råderetten over egne bygg og infrastruktur, sier hun. 

 

(Oppdatert klokken 11.28 med kommentarer fra SPs parlamentariske leder, Marit Arnstad og kl 22:18 med kommentar fra Arbeiderpartiets talsperson for forskning og høyere utdanning, Nina Sandberg) 


 

Emneord: Universitetspolitikk, eiendom, Bygninger Av Martin Toft
Publisert 19. mai 2020 10:30 - Sist endra 27. mai 2020 12:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere