Universitetsbygningene kan bli skilt fra UiO

Alle universitets- og høgskolebygninger skal legges inn i den nye statlige forvaltningsbedriften Undervisningsbygg . Det foreslår flertallet i et utvalg nedsatt av regjeringen. 630 ansatte i de tekniske avdelingene ved universitetene kan dermed få en ny statlig arbeidsgiver. - Her snakker vi om reelle husleieøkninger som vil berøre alle ansatte ved universitetet, sier Unni Bingen som leder fagforeningen Parat ved UiO.

KAN SKILLES FRA UiO: Det er i alle fall positivt at det blir foreslått å bruke ni milliarder kroner i vedlikehold på disse bygningene, mener teknisk direktør Frode Meinich. I bakgrunnen Domus Medica.
Foto: Ola Sæther

For universitetene og høgskolene vil konsekvensen av forslaget bli at alle deres bygninger blir overført til den framtidige statlige forvaltningsbedriften Undervisningsbygg som skal administreres av Utdannings- og forskningsdepartementet. Institusjonene må betale husleie for bruken av arealene til den nye forvaltningsbedriften. Det kan også komme på tale å la hvert enkelt institutt eller fakultet betale denne husleien, om flertallsinnstillingen blir vedtatt av Stortinget. Også andre statlige institusjoner må i framtiden betale husleie for bruk av all statlig eiendom.

Det var i juni 2004 regjeringen satte ned et eget utvalg som fikk i mandat å foreslå endringer som kunne gi en mest mulig effektiv statlig bygge- og eiendomsforvaltning. Utvalget har vært ledet av Moderniseringsdepartementet, men har også hatt representanter fra sju andre departement, Statsbygg og Forsvarsbygg. Innholdet i rapporten ble presentert for regjeringen under budsjettkonferansen for 2006-budsjettet i mars.

Ni milliarder til vedlikehold

Det blir foreslått å bruke ni milliarder kroner i vedlikehold på universitets- og høyskolebygningene. Dermed kan vedlikeholdsetterslepet tas igjen over en periode på fem til ti år. For å holde vedlikeholdet permanent bedre, vil det bli lagt til en årlig utgift på rundt 750 millioner kroner i året i 20 år med en rente kalkulert til fire prosent pr. år. Disse inntektene vil komme inn gjennom økt husleie. Staten skal også bevilge en egen husleiekompensasjon til disse utdannings- og forskningsinstitusjonene..

630 ansatte berøres

Blir forslaget om å legge alle disse bygningene til Undervisningsbygg, vedtatt, kan det få konsekvenser for de 630 ansatte i de tekniske avdelingene ved universitetene. En stor del av dette personalet er engasjert i arbeidet med å forvalte, vedlikeholde og holde tilsyn med bygningene til universitetene. Utvalget anbefaler også at spørsmålet om bruk av mer konkurranseutsetting skal utredes for hver enkelt forvaltningsbedrift.

Teknisk direktør Frode Meinich ved Universitetet i Oslo synes det er for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser forslagene til flertallet i utvalget kan få for Teknisk avdeling.

- Det er i alle fall positivt at det blir foreslått å bruke ni milliarder kroner i vedlikehold på disse bygningene. Bare UiOs bygninger har et vedlikeholdssetterslep på 2,8 milliarder kroner. Forslaget om å gi universitetene og høgskolene en økonomisk kompensasjon for å gå inn en husleieordning, synes jeg også er bra, sier Meinich til Uniforum. Førstkommende onsdag skal han i møte med Utdannings- og forskningsdepartementet for å få nærmere orientering om forslagene til utvalget.

- Dersom flertallsinnstillingene skulle bli vedtatt, vil det føre til store endringer i hvordan UiO tenker når det gjelder å betrakte areal som ressurs. Foreløpig har vi ikke rukket å drøfte saken nærmere med fagforeningene, sier han. Mandag 9. mai skal han holde et orienteringsmøte om innholdet i rapporten for alle de tilsatte ved Teknisk avdeling.

Bekymret over tidsperspektivet

Unni Bingen, leder av fagforeningen PARAT, er litt mer bekymret.

- Rapporten er uklar på enkelte punkter. Det som uroer meg mest, er at rapporten ikke sier noe om hva slags tidsperspektiv det her er snakk om. Dersom disse forslagene skal gjennomføres innenfor korte tidsrammer, vil det skape problemer, sier hun.

- Utvalget anbefaler at forvaltingen av bygningene til universitets- og høgskolene legges inn under et eget selskap, Undervisningsbygg. Hva slags status denne enheten skal få, eller heller ikke klart, legger hun til.

Bingen synes også at rapporten er uklar med hensyn til konsekvenser for den berørte bemanning.

- Det står i rapporten at utvalgets anbefalinger vil berøre en rekke ansatte. Hvor mange ansatte dette gjelder, og hvilke konsekvenser det vil få for den enkelte å skifte arbeidsplass fra en statlig virksomhet til en annen, er spørsmål vi må gripe tak i, understreker Bingen.

Generelt er hun kritisk til prosessen rundt utformingen og behandlingen av rapporten.
- Jeg har hele tiden reagert på hemmelighetskremmeriet, sier hun og forteller at hovedorganisasjonene måtte kjempe for å få innsyn i rapporten etter at den ble lagt fram.

Helt bak mål

- Nå går det rykter om at den ikke skal ut på høring. Dersom dette er riktig, er det helt bak mål, erklærer hun, og legger til at hun håper at fagforeningene snart får vite både hva slags politisk behandling rapporten vil få og ikke minst hva slags status den har. Hun understreker likevel at det foreløpig ikke er noen grunn til å svartmale situasjonen.

- Jeg vil ikke piske opp stemningen og skape redsel. Vår målsetting er trygghet for den enkelte ansatte. Dette løftet skal vi klare å holde, erklærer hun.

- At rapporten presenterer en langsiktig investeringsplan for vedlikeholdet, er svært positivt, mener hun.

Utfordrer rektorkandidatene

Bingen oppfordrer alle ansatte ved universitetet til å lese rapporten.

- Dette angår ikke bare de ansatte i Teknisk avdeling. Her snakker vi om reelle husleieøkninger som vil berøre alle ansatte ved Universitetet, sier hun og legger til at hun forventer at rapporten vil skape debatt.

- Ikke minst vil jeg utfordre rektorkandidatene til å komme på banen, sier hun.

Emneord: Universitetspolitikk Av Grethe Tidemann, Martin Toft
Publisert 29. apr. 2005 15:21 - Sist endret 10. des. 2008 16:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere