Dekanvalget på SV: Gjelsvik kritisk til fakultetets saksbehandling

Da universitetsstyret godtok Bjørn Erik Rasch som leder for dekanvalgkomiteen på SV-fakultetet, skjedde det mot professor Olav Gjelsviks stemme.

VILLE SENDE SAKEN I RETUR: – Virkningen kan bli svekket tillit i en tenkt situasjon som kan oppstå. Det vil man aldri kunne forutse på forhånd, sier professor Olav Gjelsvik om dobbeltrollen til komitélederen på SV-fakultetet.

Foto: Ola Sæther

I høst er det igjen dekanvalg på SV-fakultetet. Om det blir et reelt valg med flere kandidater gjenstår å se. Men allerede har i alle fall sammensetningen av valgkomité greid å skape diskusjon.

Komiteen som skal finne og presentere kandidater ledes nemlig av Bjørn Erik Rasch, lederen for UiOs sentrale valgstyre. Vervkombinasjonen ble godkjent i universitetsstyrets tilsettingsutvalg mot professor Olav Gjelsviks stemme.

– Vi ba fakultetet om en vurdering av om Raschs dobbeltrolle ville kunne påvirke tilliten til valget. Men det fikk vi ikke, sier Gjelsvik til Uniforum.

Dekanvalg på SV

Høsten 2019 skal det velges ny dekan og prodekan på SV for perioden 2020–2023.

Kandidater kan foreslås fram til 11. oktober. Forslagene må være undertegnet av minst ti personer med stemmerett.

Det er oppnevnt en valgkomité som blant andre oppgaver skal aktivt søke etter kandidater. Medlemmene har selvstendig forslagsrett. Komiteen ledes av professor Bjørn Erik Rasch og består ellers av professor Anne Inger Helmen Borge, student Kristine Heggelund og seniorkonsulent Marte Engebretsen.

Les mer på SV-fakultetets nettside

– SV-fakultetet plikter å gi oss det vi ber om

Første gang sammensetningen av komité var oppe i universitetsstyrets tilsettingsutvalg, ble saken sendt i retur til SV-fakultetet med beskjed om at Raschs habilitet måtte vurderes. I tillegg skrev utvalget at det «bør» vurderes hvordan en slik dobbeltrolle vil oppfattes av omverdenen og hvorvidt dobbeltrollen ville kunne svekke tilliten til avgjørelser.

Uniforum har fått innsyn i SV-fakultetets svar. Det tar kun for seg formell habilitet og ikke omverdenens tillit. Mens resten av utvalgsmedlemmene godkjente SV-fakultetets forklaring, ville Gjelsvik sende saken i retur nok en gang.

I en protokolltilførsel til vedtaket datert 26. juni formulerer han seg slik:

 «(…)allmenn tillit til valget, og ikke formell habilitet, er etter mitt beste skjønn ikke vurdert av fakultetet.»

Videre gir professoren klar beskjed om hva han synes om at spørsmålet ikke er diskutert i SV-fakultetets notat:

 «Det må være slik ved UiO at et klart bør-utsagn fra overordnet organ om adekvat saksforberedelse respekteres av underordnet organ som sender saken inn til ny behandling».

– Jeg mener SV-fakultetet plikter å gi oss det vi ber om. Noen momenter var besvart, andre ikke. Min totalvurdering var at de ikke hadde svart, sier Gjelsvik.

– Virkningen kan bli svekket tillit 

Ifølge SV-fakultetets notat er det sentrale valgstyret klageorgan overfor avgjørelser i andre valgstyrer, men ikke for avgjørelser fra dekanvalgkomiteene. Likevel kan klager «hypotetisk komme til det sentrale valgstyret via det at fakultetets valgstyre treffer avgjørelser på basis av ting som kommer fra fakultetets valgkomité».

At det er lite sannsynlig at en sak fra dekankomiteen vil havne på det sentrale valgstyrets bord, er ikke viktig for Gjelsvik:

– Virkningen kan bli svekket tillit i en tenkt situasjon som kan oppstå. Det vil man aldri kunne forutse på forhånd, poengterer han.

– Hva tenker du om at fakultetet har plukket ut den ene personen som også leder det sentrale valgstyret?

– Jeg trenger ikke uttale meg om det, for det burde være selvsagt at det er mulig å finne en annen enn den ene personen som da vil inneha en dobbeltrolle. Det er veldig mange kompetente folk å velge blant på SV-fakultetet, sier professoren.

Universitetsstyrets tilsettingsutvalg

Universitetsstyrets tilsettingsutvalg behandler kunngjøring/tilsetting av professor for faglig ledelse (SKO 1404), tilsetting i professor I-stilling (SKO 1013) uten kunngjøring, og andre saker som dekanen eller et innstillings- eller tilsettingsorgan på fakultetet ønsker å forelegge TU.  

Utvalget består av rektor Svein Stølen (leder), professor Anne Birgitte Rønning, professor Olav Gjelsvik, seniorrådgiver Marianne Midthus Østby og student Erlend Ditlefsen Aag.

– Forklarte så godt vi kunne

SV-dekan Nils Henrik von der Fehr forsikrer overfor Uniforum at fakultetet har foretatt en grundig vurdering av hvordan Raschs dobbeltrolle vil kunne oppfattes av omverdenen og eventuelt påvirke tilliten til avgjørelser som fattes.

– Slik Gjelsvik påpeker, framgår dette ikke av dokumentet dere sendte tilsettingsutvalget?

– Hvis dette ikke kommer tydelig frem i svaret vårt, beklager jeg det, sier von der Fehr, og utdyper:

– Det med tillit var det første vi tenkte på. Derfor undersøkte vi nøye, og var trygge på at vi hadde gjort en grundig vurdering. Det man eventuelt kan klandre oss for, er at vi ikke gjorde bedre rede for vurderingene våre første gang vi sendte saken til universitetsstyret.

– Gjelsvik skriver videre at «Det må være slik ved UiO at et klart bør-utsagn fra overordnet organ om adekvat saksforberedelse respekteres av underordnet organ som sender saken inn til ny behandling». Er du enig?  

– Ja, det er jeg enig i. Hvis det ikke står noe om tilliten, er det en forglemmelse og ikke fordi vi ikke hadde vurdert det.

– Ikke så mange som kjenner hele fakultetet

At fakultetet foreslo nettopp Rasch som komitéleder er ikke tilfeldig:

– Vi spurte ham fordi det ikke er så mange på SV som kjenner hele fakultetet, og ikke bare for eksempel sitt eget institutt. Dette er viktig når man skal finne fram til egnede kandidater til et dekanvalg, framhever von der Fehr, og viser til at Rasch er tidligere prodekan på fakultetet.

– Da vi spurte ham, gjorde han oss umiddelbart oppmerksom på at han også sitter i det sentrale valgstyret, og at vi derfor måtte vurdere om det var noen habilitetskonflikter. Han er en meget ordentlig person, fortsetter dekanen.

– SV skriver til universitetsstyret at det hypotetisk kan oppstå en situasjon der det sentrale valgstyret kan måtte behandle en sak som kommer fra dekanvalgkomiteen på SV. Er ikke dette en god grunn til ikke å peke ut nettopp det sentrale valgstyrets leder som leder for dekanvalgkomiteen?

– Vi kunne ikke se hvordan en slik situasjon kunne oppstå, men vi kunne heller ikke utelukke det fullstendig. Fordi situasjonen fremsto som helt hypotetisk, anså vi at dette ikke utgjorde en grunn for å utelukke Rasch, sier von der Fehr.

Hadde lang betenkningstid

Bjørn Erik Rasch selv er ikke nødvendigvis enig i at han nå sitter i en dobbeltrolle.

– Du er leder både for UiOs sentrale valgstyre og for dekanvalgkomiteen på SV. Vil du kalle det en dobbeltrolle?

– Nei, egentlig ikke. Valgkomiteen hjelper til med å avklare mulige kandidater ut fra et mandat fra fakultetsstyret, mens fakultetets valgstyre er organet som har det sentrale valgstyret som klageinstans. Vervkombinasjonen ble avklart i forkant av oppnevningen, sier Rasch.

– Hadde du noen betenkeligheter med å la deg oppnevne til dekanvalgkomiteen?

– Jeg hadde lang betenkningstid og sa ikke ja med en gang. Jeg gjorde det også klart at habiliteten min måtte vurderes nøye før det var aktuelt å si ja, sier professoren, og tilføyer:

– I tilsettingsutvalgets vedtak er det presisert at dersom det skulle komme en klage på valgkomiteens arbeid til det sentrale valgstyret, så vil jeg være inhabil. Men at dette vil skje, regner jeg som svært lite sannsynlig. Dette fordi fakultetsstyret er naturlig mottaker for eventuelle klager på valgkomiteens arbeid.

– Olav Gjelsvik reagerer på at SV-fakultetet ikke har levert en vurdering av hvordan vervkombinasjonen din vil kunne oppfattes av omverdenen og hvorvidt den kan bidra til å svekke tilliten til avgjørelser. Er du bekymret for noe av dette?

– Jeg tar til etterretning at fakultetet har ønsket at jeg sitter i komiteen, at habilitetsspørsmålet er vurdert og at universitetsstyrets tilsettingsutvalg har gitt sin tilslutning, sier Rasch.
 


Dette er vedtaket fra universitetsstyrets tilsettingsutvalg 26. juni:


«Med 4 mot 1 stemme slutter Universitetsstyrets tilsettingsutvalg seg til forslaget fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet, og vedtar følgende valgkomité for 2020-2023 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet:

 Professor Bjøn Erik Rasch, Institutt for statsvitenskap (leder)

 Professor Anne Inger Helmen Borge, Psykologisk institutt

 Student Kristine Berg Heggelund

 Seniorkonsulent Marte Emilie Engebretsen, Øonomisk institutt

Dersom en avgjørelse i det lokale valgstyre som omhandler valgkomiteen eller valgkomiteens arbeid påklages til det sentrale valgstyret, må Bjørn Erik Rasch midlertidig tre ut av vervet som leder av det sentrale valgstyret inntil klagen er ferdig behandlet. Dette begrunnes med at Bjørn Erik Raschs dobbeltrolle som leder av valgkomiteen ved fakultetet og leder av det sentrale valgstyret vil kunne bidra til å svekke tilliten til de avgjørelser som måtte treffes.»


Mindretallet, Olav Gjelsvik, har følgende protokolltilførsel:

Min votering er med utgangspunkt i tilsettingsutvalgets forrige enstemmige vedtak som blant annet inneholdt dette:

"Universitetsstyrets tilsettingsutvalg er av den oppfatning at det formelt ikke er noe hinder for at professor Bjørn Erik Rasch også kan være leder for valgkomiteen, men at det bør vurderes hvordan en slik dobbeltrolle vil oppfattes av omverdenen og hvorvidt det vil kunne svekke tilliten til de avgjørelser som måtte treffes hvis Rasch sitter i en slik dobbeltrolle."

Denne siden ved saken, nemlig allmenn tillit til valget, og ikke formell habilitet, er etter mitt beste skjønn ikke vurdert av fakultetet. Jeg mener rent prinsipielt at konsekvensen må være at tilsettingsutvalget sender saken tilbake en gang til, og ikke slutter seg til innstillingen slik den foreligger. Det må være slik ved UiO at et klart bør-utsagn fra overordnet organ om adekvat saksforberedelse respekteres av underordnet organ som sender saken inn til ny behandling.

Av Helene Lindqvist
Publisert 21. aug. 2019 12:06 - Sist endra 23. aug. 2019 12:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere