SV-dekanen: Ikke meningen å uroe folk

Kritikken hagler mot en pågående omorganisering på SV-fakultetet. For dekan Nils-Henrik von der Fehr kom den sterke motstanden litt overraskende på.

TAR SELVKRITIKK: – Mange har etterspurt bedre informasjon. Spesielt om begrunnelsen forslaget. Og det må vi bare ta til oss, sier SV-dekan Nils-Henrik von der Fehr.

Foto: Ola Sæther

På SV-fakultetet er alle sentrene lagt under et institutt, unntatt to. TIK og ARENA. Kanskje de også burde legges under institutter? Det er tema for en nokså omstridt omorganiseringsprosess som pågår på fakultetet denne våren, med planlagt avslutning i juni.

Høringen i saken er nylig avsluttet, og fra de berørte senterne og instituttene er talen klar: De stiller seg totalt avvisende til forslaget. Kritikken rammer også selve prosessen, som hevdes å være preget av lite informasjon, dårlig begrunnelse og manglende utredning. Flere undrer seg også over dekanens henvisning til UiOs ikke-vedtatte senterpolitikk.

For dekan Nils-Henrik von der Fehr har den store motstanden kommet litt overraskende på.

– Omorganiseringer er alltid vanskelige

– Det ligger ikke an til å bli en veldig enkel prosess dette her?

– Nei, det gjør det ikke. Omorganiseringer er alltid vanskelige. Og det er også alltid gode grunner til at ting er som de er. Ikke desto mindre så mener jeg at det er mitt ansvar å se på organiseringen på fakultetet. Det er det en leder gjør. Det ligger nesten til sakens natur, sier dekanen til Uniforum.

Og akkurat nå synes han det er riktig å se på organiseringen av sentre:

– Flere av fakultetene har hatt en gjennomgang av dette tidligere, og har kommet til at det er en god modell at sentre ligger under institutter. For tiden jobber også UiO med ny senterpolitikk, der de særlig ser på sentre for fremragende forskning. Her anbefaler de det samme. Hva resultatet blir hos oss, vil prosessen vise, sier von der Fehr. Han understreker at ingenting er avgjort på forhånd.

Vil flytte sentrene «på rot»

Helt konkret har dekanen foreslått at ARENA Senter for europaforskning legges inn under Institutt for statsvitenskap (ISV), mens Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) legges under Sosialantropologisk institutt. En annen mulighet for TIK, er å organisere det som et slags virtuelt senter, med et styre bestående av instituttledere fra de respektive fagfeltene.

– Intensjonen vår har bare vært å flytte tilknytningspunktet for enhetene, å flytte dem på rot så å si. Utover dette har vi ikke tenkt at prosessen ville føre til noen umiddelbare konsekvenser eller dramatiske endringer, forklarer dekanen.

Men så enkelt er ikke forslaget oppfattet av dem det gjelder. Fra tjenestemannsorganisasjonene har dekanen fått tilbakemelding om at det er uro. I høringssvaret fra ISV konstateres det at det «ser ut til å ha kommet som en overraskelse på fakultetets valgte og tilsatte ledelse at denne tilnærmingen til reform vekker harme».

– Jeg forstår at folk reagerer. Det oppstår jo fort usikkerhet når slike omorganiseringsprosesser settes i gang. Men jeg hadde ikke forestilt meg at det skulle bli oppfattet dramatisk, innrømmer dekanen.

– Er det noe du ser at du kunne gjort annerledes på et tidligere tidspunkt i prosessen?

– Mange har etterspurt bedre informasjon. Spesielt om begrunnelsen for forslaget. Og det må vi bare ta til oss. Det vi tenkte var at det var fornuftig å sette i gang prosessen ved å peke på noen mulige alternativer, og be de berørte om å gi sine syn på det. Men jeg ser at det er en del som har vært urolige for konsekvensene. Kanskje til og med også for sine egne stillinger. Og det var jo ikke meningen!

– Kanskje er det også noen som har oppfattet at vi var ute i et annet ærend enn det vi egentlig var, sier von der Fehr.

Ville ikke gi informasjon til ISV

Forslaget om å få ARENA inn under seg er svært dårlig mottatt på ISV. Skulle det skje, vil det totale omfanget på europaforskningen bli et «gigantisk organisatorisk og ikke minst faglig problem» for dem, beskriver de i høringssvaret. Instituttet frykter dessuten å stå ansvarlige for ARENAS akkumulerte underskudd.

Før de svarte på høringen, ba ISV fakultetet om diverse informasjon blant annet om de ansatte på ARENA og den økonomiske situasjonen ved senteret. Det fikk de ikke. I høringssvaret skriver de rett ut hva de mener om det: «Svaret fra fakultetet kan vanskelig forstås på en annen måte enn at informasjon instituttleder har et tjenstlig behov for, er blokkert tjenestevei.»

– ISV fikk ikke den informasjonen de ba om fra dere?

– Vi syntes nok at mye av den informasjonen som ble etterspurt egentlig ikke burde være nødvendig for å ta stilling til de mer overordnede spørsmål som vi hadde stilt, forklarer dekanen.

Dessuten var informasjonen instituttet ba om egnet til å skape enda mere uro enn det allerede eksisterte, vurderte fakultetsledelsen.

For oss er ikke dette en sak om å legge ned ARENA eller TIK. Og det skal det heller ikke bli. Så å ta saken i den retning på det tidspunktet ISV la opp til, det syntes vi var uhensiktsmessig, sier von der Fehr. ISV vil uansett få den informasjon de trenger i neste runde, understreker han.

Ikke meningen at noen skal sies opp

Selv om intensjonen ikke er umiddelbare og dramatiske endringer, legger ikke dekanen skjul på at endringer likevel kan komme til over tid.

Det er klart at organisatorisk plassering har betydning for den faglige utviklingen. Statsvitenskap og ARENA er kanskje det mest åpenbare eksempelet her. Dersom de inngår i samme enhet, så blir det lettere å foreta faglige prioriteringer innenfor den statsvitenskapelige disiplinen, sier han.

Som følge av den pågående prosessen alene, er det uansett ikke meningen at noen skal sies opp, lover han:

– Min anbefaling til fakultetsstyret, er at hvis man vedtar en endring i organiseringen, så må man sørge for at de som allerede er ansatt beholder sine ansattforhold, og at virksomheten drives videre som nå. Men så kan det selvfølgelig komme endringer over tid. Det er en annen sak.

Institutt for statsvitenskap er av en annen oppfatning, framgår det av høringssvaret derfra.

– ISV ser ut til å varsle nedbemanning av europaforskere?

– Nå får vi høre hva fakultetsstyret mener om det. Dersom vårt største statsvitenskapelige miljø mener at det nå er for stor vekt på europastudier sammenlignet med andre statsvitenskapelige tema, så er det et interessant synspunkt som fakultetsstyret kanskje må ta konsekvensen av. Men uansett vil det ikke være snakk om noen umiddelbar nedbygging eller nedleggelse, gjentar dekanen.

Ønsker ikke å overkjøre

For ISV er dette ikke første gang de er uenige med von der Fehrs framgangsmåte. Ifølge instituttet har dekanen og fakultetsstyret i inneværende styreperiode «i økende grad tatt beslutninger med avgjørende betydning for enhetenes faglige prioriteringer som går på tvers av de faglige vurderingene ved enhetene.»

– Var du klar over at ISV oppfatter dere på denne måten?

– Det vil nødvendigvis være slik at av og til så prioriterer fakultetet annerledes enn slik den enkelte enhet mener er riktig. Om det har vært noen tiltakende tendens eller ikke, det vet jeg ikke. Men vi har hatt saker der fakultetsstyret har vært av en annen oppfatning enn enhetene det gjelder. Fakultetsstyret og dekanen skal jo forsøke å ivareta hele fakultetets interesser, mens de enkelte enhetene har som oppgave å ivareta sine interesser. Av og til strider interessene mot hverandre.

– Vil du si at du har en overkjørende lederstil?

– Jeg håper ikke det. Jeg tror ikke noen har lyst til å ha en overkjørende lederstil. Men det er min plikt å fatte de beslutningene jeg mener er riktig. Og av og til går de på tvers av enkelte av enhetenes synspunkter. Jeg forsøker etter beste evne å diskutere dette med dem det gjelder og lytte til de synspunkt som kommer. Men det er ikke alltid jeg er enig i det jeg får høre, sier von der Fehr.

Diskusjonssak 22. mars

– Hva er det neste som skjer nå?

– Nå lager vi et diskusjonsgrunnlag for fakultetsstyrets møte 22. mars, hvor vi baker inn høringsuttalelsene og den informasjon som er kommet inn der. Meningen er ikke at det skal fattes noe vedtak i mars, men vi tar en diskusjon om veien videre.

– Kan resultatet av prosessen bli at ting fortsetter som før?

– Ja, det er absolutt et mulig utfall. Det er opp til fakultetsstyret å ta den endelige beslutningen her. Så det kan godt hende at vi ender med at vi fortsetter som tidligere. Men det vil diskusjonen og prosessen og argumentene vise hva som alt i alt tjener fakultetet best, sier SV-dekanen.
 

 

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 1. mars 2019 12:00 - Sist endra 4. mars 2019 15:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere