– Loven tilsier at prorektor burde søkt om å fratre

Det er ikke sikkert prorektors fratredelse ble håndtert optimalt i Universitetsstyret, medgir valgstyrets leder Knut Heidar . Blant tabbene er at fratredelses erklæringen burde vært behandlet som en søknad om å fratre.

SELVKRITISK: – Jeg kan i alle fall ta selvkritikk på vegne av meg selv som leder, for at valgstyrets mindretallsinnstilling kun ble presentert muntlig overfor Universitetsstyret. Ellers er det også en del andre formaliteter som kunne vært håndtert annerledes, sier Knut Heidar. På bildet: Ruth Vatvedt Fjeld (t.v.) og Heidar (nærmest kamera) under behandlingen i Universitetsstyret.

Foto: Ola Sæther

Ett moment har ikke kommet fram i debatten etter prorektors fratredelse. Nemlig ombudsplikt for ansatte ved universitetet.

Det poengterer professor emeritus i samfunnsøkonomi og tidligere leder for valgstyret på UiO, Aanund Hylland i et debattinnlegg på uniforum.uio.no.

– Plikt til å fungere i hele valgperioden

Hylland viser til Universitets- og høgskolelovens § 9-5, der det heter at «En ansatt som blir valgt til styret eller andre tillitsverv ved institusjonen, har plikt til å ta imot vervet.» 

Selv om prorektor i dag ikke er et stemmeberettiget medlem av styret, kan det ikke være tvil om at vi har å gjøre med et av de «andre tillitsverv ved institusjonen», argumenterer Hylland.

Ifølge professoren innebærer ombudsplikten at den som har mottatt et verv, har plikt til å fungere i hele valgperioden. Dermed hadde Fjeld ikke adgang til selv å beslutte at hun ville trekke seg, men burde i stedet fremmet en søknad om dette til Universitetsstyret.

– Burde søkt om å fratre

– Interessant innspill, synes nåværende leder for valgstyret, professor i statsvitenskap Knut Heidar.

Det var han som anbefalte den framgangsmåten UiOs styre endte opp med å følge:

På styremøtet 6. mai ble det fattet et vedtak om å fravike fra valgreglementets krav om nyvalg dersom prorektor trekker seg. Samtidig ble daværende viserektor Ragnhild Hennum konstituert som prorektor for resten av perioden.

At Fjeld hadde trukket seg, ble bare konstatert som et faktum. Ingen av styrets medlemmer stilte noen spørsmål ved det.

I dag er Heidar ikke sikker på om Universitetsstyrets behandling av prorektors fratredelse ble håndtert optimalt.

– Hylland har helt rett i at ombudsplikten i Universitets- og høgskoleloven tilsier at Fjeld burde søkt om å fratre. Når dette leddet ikke ble berørt i diskusjonen, skyldes det at ingen så noen grunn til å nekte henne å fratre, forklarer han.

Mulig saksbehandlingsfeil

– Ble det begått saksbehandlingsfeil da det bare ble konstatert at Fjeld hadde trukket seg?

– Det kan hende det kan klassifiseres som saksbehandlingsfeil, ja. Samtidig er dette en saksbehandlingsfeil som etter mitt syn ikke ville hatt noen betydning for utfallet av saken, sier Heidar.

– Når valgstyret ikke diskuterte hvorvidt Fjelds fratredelseserklæring var å betrakte som en søknad til Universitetsstyret, skyldtes det at ingen, meg bekjent, så det verken som en realistisk eller en god løsning å pålegge prorektor å fortsette i sitt verv, fortsetter valgstyrelederen.

– Bare formaliteter

– Men Universitetsstyret burde etter ditt syn ha diskutert dette?

– Hva de burde ha gjort, vil jeg ikke legge meg opp i. Kjernen i styrebehandlingen var om det burde vært utløst nyvalg eller ikke når prorektor de facto trakk seg. Også min vurdering av saken var at det kritiske spørsmålet var nyvalg eller ikke nyvalg.

– Formelt sett burde Fjeld søkt til Universitetsstyret om å fratre?

– Ja, det kan du si. Og etter at søknaden var innvilget, kunne man fortsatt med en diskusjon om et eventuelt nyvalg. Men det blir bare formaliteter.

– Er ikke formaliteter slikt som universitetsstyrer og valgstyrer driver med?

– Vi driver både med formaliteter og realiteter.

– Burde vært tre vedtak

– Har Universitetsstyret opptrådt uryddig i denne saken?

– Hva mener du med uryddig?

– Om de har opptrådt på en måte som framstår rotete utad?

– Framfor å gjøre et samlet vedtak, kunne nok saken vært behandlet i tre delvedtak: Ett om innvilgelse av prorektors søknad om å fratre, ett om å fravike paragrafen i valgreglementet som krever nyvalg og ett om å konstituere ny prorektor, sier Heidar.

– Det er mulig valgstyret burde gitt et slikt råd, medgir han.

Tar selvkritikk

– Tar du selvkritikk på vegne av valgstyret?

– Jeg kan i alle fall ta selvkritikk på vegne av meg selv som leder, for at valgstyrets mindretallsinnstilling kun ble presentert muntlig overfor Universitetsstyret. Ellers er det også en del andre formaliteter som kunne vært håndtert annerledes. Men jeg synes valgstyret brukte den korte tiden vi hadde til rådighet, til det viktigste, nemlig spørsmålet om nyvalg av rektor.

– Hvilke andre ting kunne valgstyret gjort annerledes, foruten det som alt er nevnt?

– En annen ting er at vi også burde anbefalt et vedtak i tilfelle styret gikk inn for nyvalg. I dagens valgreglement heter det nemlig at valg på rektor skal skje i april/mai. I og med at det ville vært nesten ett år fram i tid, burde vi formulert en anbefaling om å fravike denne bestemmelsen.

– Jeg er for øvrig overbevist om at de opplysningene i saken som var relevante for at en kunne ta stilling til realitetene, ble formidlet gjennom vår uttalelse, sier valgstyrelederen.

Hadde kort tid på seg              

Det var ikke mye tid valgstyrets medlemmer hadde til rådighet da saken skulle behandles.

– Jeg fikk oversendt papirene den 30. april, mens valgstyrets møte var samme dag som møtet i Universitetsstyret, den 6. mai på morgenen, forteller Heidar.

Til tross for at Fjeld leverte sin fratredelseserklæring den 24. april, var Universitetsstyrets sakspapirer altså ikke klare før nærmere to uker senere, på selve dagen for styremøtet.

Først den 30. april ble erklæringen signert som mottatt av rektor Ole Petter Ottersen. Universitetsledelsens henvendelse til valgstyret er imidlertid datert dagen før, den 29. april.

Les også:

*
Kunnskapsdepartementet er ikke inne i prorektorsaken
* Jan Fridthjof Bernt mener styrevedtak er ugyldig
* Brøt reglementet for å hindre nytt rektorvalg – nå kan reglementet bli endret

* Ombudsplikten og prorektorvervet  (debattinnlegg av Aanund Hylland)

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 6. juni 2014 16:36 - Sist endret 6. juni 2014 17:32

Undertegnede er intervjuet av journalist Lindqvist om prodekansaken. Mine endringer ved sitatsjekk ble ikke tatt med. Jeg kan derfor ikke gå god for de formuleringer som er tillagt meg i den publiserte artikkelen.  Knut Heidar

Knut Martin Heidar - 6. juni 2014 18:28

Uniforum seier seg svært ueinig i at det å ikkje få trekkja eit eige sitat i samband med sitatsjekk, er det same som å bli tillagt sitat. Journalist Helene Lindqvist har gitt Knut Heidar høve til å gjennomføra både sitat- og faktasjekk etter at intervjuet blei gjort. Endringane han foreslo, er også tatt med. Eg har lesa artikkelen både før og etter at endringane kom med. Å be om å få trekkja eit heilt sitat er noko heilt anna. Det sitatet er svært viktig for innhaldet i artikkelen. Difor har me valt å publisera artikkelen med det nemnte sitatet.  Martin Toft, ansvarleg redaktør for Uniforum

Martin Toft - 6. juni 2014 20:00

Det var langt flere endringer jeg ønsket enn å ta ut ett enkelt sitat. Jeg bidrar gjerne til å opplyse om Valgstyrets behandling, men ga klart uttrykk for at jeg ikke ønsket å uttale meg om hvordan Universitetsstyret behandlet saken. Dette ville nok ødelagt journalistens ingress. Flere andre sitater gir videre et misvisende bilde av mine vurderinger. Jeg beklager derfor at Redaktør Toft likevel valgte å trykke en artikkel han visste feilinformerte Uniforums lesere.  Knut Heidar

Knut Martin Heidar - 6. juni 2014 20:55

Uniforum er ueinig i Knut Heidars framstilling av denne saka. For ordens skuld gjer eg merksam på at ingressen er bygd på ei av setningane som Knut Heidar ikkje hadde foreslått skulle endrast.

Martin Toft - 7. juni 2014 00:39

Jeg vil da oppfordre Uniforum til å legge ut det intervjuet som var godkjent av meg slik at leserne kan bedømme selv og samtidig bli informert om mine synspunkter.

Knut Heidar

Knut Martin Heidar - 7. juni 2014 08:44

Som Uniforum-redaktør har eg sjølvsagt notert meg forslaget ditt. Den artikkelen som er publisert meiner me gir eit god og korrekt bilete at det du sa til journalisten. No veit eg at du er ueinig i det. Då må du gjerne skriva eit lesarinnlegg og forklara kva du meiner du gjerne vil ha med eller ikkje med i artikkelen, 

Martin Toft

Martin Toft - 7. juni 2014 23:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere