– Uheldig om UiO trekker seg ut av universitetssamarbeidet i Caen

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) ber UiO revurdere beslutningen om å trekke seg ut av Fransk-norsk senter for utveksling og samarbeid i Caen.

Ledelsen ved Det humanistiske fakultet orienterte 4. april fakultetsstyret om at universitetet vil trekke seg ut av universitetssamarbeidet i Caen. Bakgrunnen er at et utvalg som har evaluert UiOs utenlandske sentre, konkluderer med at UiOs økonomiske kostnader ved deltakelse i Fransk-norsk senter for utveksling og samarbeid (OFNEC) i Caen ikke er i samsvar med gevinstene. Senteret får kritikk for å være overadministrert. At få studenter søker seg til Caen, trekkes også fram som et argument for å trekke Universitetet i Oslo ut av samarbeidet.

Direktør Alf Rasmussen ved Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og avdelingsdirektør Vidar Pedersen ber i et brev datert 3. april fakultetsledelsen om å revurdere beslutningen.

SIU

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er et nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter under Kunnskapsdepartementet.

Viktig i et nasjonalt perspektiv

I brevet viser SIU-direktørene til at fagmiljøet ved franskseksjonen på UiO protesterer mot anbefalingen. De ber også universitetet vurdere senteret i et større perspektiv.

«UiO har vært den drivende kraften for OFNEC-samarbeidet som involverer fire øvrige norske institusjoner; UiB, NTNU, UiT og UiA. Dersom UiO, som det største universitetet, velger å trekke seg ut, er det stor sannsynlighet for at de andre institusjonene også vil melde seg ut ettersom de neppe vil klare å drive tilbudene på egen hånd.

UiO foretar selv sine prioriteringer, men som en viktig aktør i OFNEC-samarbeidet ønsker vi å fremme noen synspunkter fra et nasjonalt perspektiv. SIU ser det som svært uheldig dersom OFNEC-samarbeidet opphører. Det vil kunne føre til en reduksjon i tilbudet for alle norske franskstudenter som i dag benytter seg av senteret gjennom samarbeidsordningen» skriver SIU-direktørene i sitt brev til fakultetsledelsen.

Truer årskurset for lærere

SIU trekker spesielt fram årskurs i fransk for lærere og lærerstudenter, som UiO er faglig ansvarlig for.

«En sentral komponent i OFNEC-samarbeidet er at UiO i de senere årene har satset på å øke bruken av studiesenteret, blant annet har man nylig inngått en avtale med Høgskolen i Oslo og Akershus for å videreutvikle årskurset, slik at det i enda større grad tilrettelegges for lærerstudenter. Det er også gjort noen grep for å øke tilknytningen til franske skoler i Caen, slik at årskursstudentene blant annet får tilbud om observasjonspraksis.»

Det er ifølge SIU lite trolig at årskurset vil kunne videreføres uten UiOs deltakelse.

«Selv om undervisningsleder ved OFNEC ikke har en direkte rolle i årskurset, er vedkommende likevel øverste faglig ansvarlige ved senteret, også for årskurslærer. Undervisningslederen har ved flere anledninger spilt en viktig rolle i gjennomføringen av årskurset, som altså er et rent UiO-tilbud. Det er ingen tvil om at dette tilbudet på sikt står i fare, dersom UiO trekker seg ut av OFNEC-samarbeidet.»

OFNEC

Fransk-norsk senter for utveksling og samarbeid/l'Office Franco-Norvégien d'Echanges et de Coopération (OFNEC) så dagens lys i 1983.

Samtlige norske universiteter tilbyr i dag kurs for franskstudenter ved OFNEC. Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen disponerer høstsemesteret, mens universitetene i Agder, Stavanger, Tromsø og Trondheim deler vårsemesteret.

De norske universitetene tilbyr også et femukers intensivkurs i fransk som redskapsfag, hvor målgruppen er norske studenter som ønsker å studere i Frankrike, uansett fag.

I tillegg til dette tilbyr senteret et ettårig tilbud til lærere og lærerstudenter. Universitetet i Oslo er faglig ansvarlig for dette årskurset.

Stillingen som studieleder er toårig og går på omgang mellom de norske universitetene. SIU finansierer i tillegg en lektorstilling tilknyttet årskurset for lærere. Senteret har en administrativt tilsatt lønnet av Universitetet i Caen. Universitetet i Caen bidrar også med lokaler, lærerkrefter og direktør.

Godt å være norsk i Caen (2008)

 

Ikke kostbart

I brevet viser SIUs representanter liten forståelse for argumentet om at senteret er for dyrt for UiO.

«Det er først og fremst utgiftene knyttet til vikarmidler til den norske institusjonen som sender undervisningsleder til Caen, som anses å være for høye. Slik SIU ser det, står UiO fritt til å reforhandle størrelsen på vikarkompensasjonen med de øvrige institusjonene. Da kompensasjonen sist ble økt, skjedde det så vidt vi har forstått, som en følge av at blant andre UiO mente at kompensasjonen var for lav.», påpekes det i brevet.

At universitetet mottar studiepoengmidler og at administrasjonen og lærerkreftene ved senteret i hovedsak dekkes av SIU og Universitetet i Caen, er også momenter som trekkes fram.

«Alle årskursstudentene er registrert som heltidsstudenter ved UiO, og penger for avlagte studiepoeng tilfaller i sin helhet UiO. Som nevnt i artikkelen fra fagmiljøet, mottar UiO opp til 400 000 kroner per år i studiepoengmidler.

SIU betaler imidlertid av sin grunnbevilgning lønnsmidler for en lektor som har hovedansvar for undervisningen på årskurset og håndterer også ansettelsesforholdet for vedkommende. I tillegg underviser to franske lærere på årskurset, uten at dette genererer utgifter for UiO.», påpeker representantene fra SIU.

Finansieres utenfor UiO

I brevet til fakultetsledelsen viser de også til at det er SIU som har ansvar for informasjonsarbeid og rekruttering av årskursstudentene.

«Dette er m.a.o. et studium som nærmest i sin helhet finansieres av andre aktører enn UiO, først og fremst SIU. Vi mener dette utgjør en viktig del av det helhetlige kostnadsbildet, som virker å være underkommunisert i rapporten som er grunnlaget for beslutningen.»

De to SIU-direktørene bestrider ikke at administrasjonen av senteret er stor, men viser til at det de senere årene er gjort endringer for å gjøre styringsstrukturen rundt OFNEC enklere.

«Det er fortsatt arbeid som gjenstår (jfr. Rapport fra arbeidsgruppe for økt samarbeid med Frankrike 2010), og SIU vil gjerne spille på lag med et proaktivt UiO i en videre utvikling her.»

Uheldig om UiO trekker seg ut

I brevet legges det vekt på at UiOs tilbaketrekning vil true alle deler av senterets virksomhet.

«Det er riktig at bevilgningen fra SIU til OFNEC ikke er direkte avhengig av de norske universitetenes bidrag til OFNEC. Likevel er det viktig å påpeke at de norske universitetenes bruk av senteret utgjør en vesentlig del av dets aktivitet, og at andre tilbud på sikt helt klart vil kunne bli truet dersom UiO trekker seg ut.»

 

Tidligere i saken:

- Samarbeidsmodellen med Caen er for dyr (3. april)

Protesterer mot at UiO kan trekkja seg ut av Caen (3. april)

UiO kan trekkja seg ut av sentra i Athen og Caen (2. april)

 

 

 

 

Emneord: Internasjonalisering, Språk, Universitetspolitikk Av Grethe Tidemann
Publisert 24. apr. 2014 14:02 - Sist endret 25. apr. 2014 09:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere