Sentraladministrasjonen blir ny

Sentraladministrasjonen får ein heilt ny organisasjonsmodell. Det er klart etter at Universitetsstyret i dag samrøystes vedtok å leggja ned fem av dagens avdelingar og oppretta fem nye einingar med nye namn.

BLIR NY: Utvendig vil alt sjå ut som før i Lucy Smiths hus. Men innvendig vil det skje store endringar som ei fylgje av at omorganiseringa av Sentraladministrasjonen blei vedtatt av Universitetetsstyret i dag. (Arkivfoto)

Foto: Anders Lien

Dermed fekk forslaget som universitetsleiinga og fagforeiningane i fellesskap stilte seg bak, full oppslutnad i Universitetsstyret. Den største endringa samanlikna med det tidlegare utkastet til omorganisering av Sentraladministrasjonen, er at personalstøtte blir ei eiga eining på linje med fellestenesta og fagstøtta. Samtidig blir Bedriftshelsetenesta plassert i direkte linje til universitetsdirektøren, på same vis som Helse-, miljø- og sikring (HMS).

Den nye modellen for Sentraladministrasjonen:

Leiarstøtte:

Eininga skal vera knytt direkte til UiO-leiinga med ansvar for å assistera rektor og universitetsdirektør på felt som har mykje å seia i den overordna styringa av UiO.

Fellestenesta:

Eininga får ansvar for å assistera UiOs lokale einingar med økonomitenester, lønn, rekneskap, innkjøp og systemadministrasjon. Også eSak blir inkludert i fellestenesta.

Intern administrasjon:

Denne eininga skal ha som hovudoppgåve å bistå i den interne drifta av sentraladministrasjonen og andre einingar som har avgrensa administrativ kapasitet.

Fagstøtte:

Dette blir ei eining som skal setjast saman av dei som i dag arbeider med drift og forvalting i Studieavdelinga, Forskingsadministrativ avdeling og Kommunikasjonsavdelinga. Dei skal yta tenester til fakulteta i administrativ drift og utvikling av forsking, undervisning og formidling. Dei skal også tilby tenester til studentar og utdanningssøkjarar, driva med kommunikasjonsstøtte og studieinformasjon, arrangement og eksterne relasjonar, internasjonale avtalar og forskingsstøtte, forvalting av utdanningsporteføljen, opptak og tilrettelegging, fagadministrative datasystem, sentralbord.

Personalstøtte:

Dette blir ei eining som er organisert på linje med fellestenesta og fagstøtta, med hovudfokus mot bistand til lokale einingar. Personalstøtte skal ta vare på oppgåver som utforming og utvikling av UiOs interne regelverk, avtalar og liknande på personalfeltet, lønns- og personalpolitikk, samarbeid med fagforeiningane på UiO-nivå, rådgjeving, utgreiingar og kompetanseutvikling.

Helse, miljø og sikring (HMS):

Blir organisert med direkte linje til universitetsdirektøren.

Eining for bedriftshelseteneste (BHT):

Blir også ei sjølvstending eining med direkte linje til universitetsdirektøren.

Eining for internrevisjon:

Skal halda fram med den same sjølvstendige og frie rolla som før. Ligg på same nivå som HMS og Eining for bedriftshelseteneste.

Dei nye einingane får namna leiarstøtte, fellestenesta, intern administrasjon, fagstøtte, personalstøtte, helse, miljø og sikring (HMS) og Eining for bedriftshelseteneste. Eining for internrevisjon held fram som før. Avgjerda inneber at dei fem avdelingane om me kjenner som Økonomi- og planavdelinga (ØPA), Organisasjons- og personalavdelinga (OPA), Studieavdelinga (SA), Forskingsadministrativ avdeling (FA) og Kommunikasjonsavdelinga vil slutta å eksistera frå 1. januar 2014. Alle dei tilsette vil bli fordelte på dei nye einingane i Sentraladministrasjonen. Eigedomsavdelinga og USIT er haldne utanfor den nye modellen.

Positive styrerepresentantar

I møtet i Universitetsstyret fekk den nye modellen full støtte, også frå tidlegare kritiske røyster som styrerepresentant Hanne Haavind.

– Dette er eg svært nøgd med. No er formuleringane mykje meir presise enn før. Fint at også risikoanalysen frå Eining for internrevisjon er tatt med, meinte ho.

Ekstern representant Ole Enger etterlyste eit oversyn over moglege innsparingar.

– Hovudgevinsten ligg på det kvalitative. UiO bør også ha eit system som kan måla dei kvantitative innsparingane. Det har vore snakk om 30 til 40 millionar kroner, sa han.

Etter vedtaket i Universitetsstyret skal  leiarstillingane utlysast og dei tilsette skal få vita korleis arbeidsoppgåvene deira skal løysast i den nye modellen. Truleg er ikkje kabalen lagt, før heile den nye organiseringa blir sett i verk frå 1. januar 2014.

Eigedomsavdelinga startar intern omorganisering

Tidlegare Teknisk avdeling, som no har namnet Eigedomsavdelinga vil gjennomføra si eiga interne omorganisering. Kort fortalt går det ut på at seksjon drift og vedlikehald vert organisert med fem, seksjonar, og seksjon for plan og prosjekt får tre seksjonar, i tillegg til ein stab- og støttefunksjon. Dette forslaget stemte Universitetsstyret for i dag.

 Også Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) har hatt ei intern omorganisering. Alle desse omorganiseringsprosjekta er ein del av prosjekt Internt handlingsrom (IHR) ved Universitetet i Oslo. Når Universitetsstyret no har vedtatt alle forslaga frå universitetsdirektøren som er eit resultat frå arbeidet med Internt handlingsrom, blir også det prosjektet lagt ned.

Over 80 000 døde nettsider

Eitt av dei siste forslaga som kom som ei tilråding frå prosjektgruppa var ei større satsing på nettarbeidet til UiO. I framlegget frå universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe blei det også peika på behovet for ei betre koordinering mellom dei ulike nettredaksjonane. Både fakultet og institutt blei oppmoda av Universitetsstyret til å samarbeida betre og nærare med den sentrale webredaksjonen for å betra kvaliteten på UiOs mellom 1,2 millionar og  1,4 millionar nettsider.

– Det høyrer ingen stad heime at det finst mellom 80 000 og 90 000 døde nettsider på UiO, peika IS-direktør Arne Laukholm på.

– Eit universitet er aldri betre enn det det står fram som på nettet. Så her må absolutt noko gjerast, meinte rektor Ole Petter Ottersen.

Og ekstern styrerepresentant Grete A. Berget fylgde opp.

– For alle organisasjonar er det viktig å oppgradera nettet og vera klar over at det vil kosta pengar å halda det ved like, konstaterte ho.

Universitetsstyret vedtok samrøystes at det skal utarbeidast ein eigen framdriftsplan for nettarbeidet. Samtidig bad det universitetsdirektøren om å rapportera til styret om korleis iverksetjinga av dette arbeidet utviklar seg.

Organiseringa av nettarbeidet i Sentraladministrasjonen skal greiast ut nærare som ei oppfylging av den nye organisasjonsmodellen for dei fem fagavdelingane. Då skal ein også sjå på fordelinga av arbeidsdelinga mellom det lokale og det sentrale. Vedtaket inneber at UiO skal arbeida aktivt for å sikra naudsynt webfagleg kompetanse i alle ledd.

Eksamen skal bli digital

Også eksamen skal bli betre og meir effektiv i framtida. Arbeidet med Internt handlingsrom viste at det var naudsynt å setja i gang fleire nye tiltak for at det skal vera mogleg. Difor stemte eit samrøystes universitetsstyre for ein modell der eksamensarbeidet i hovudsak blir lagt til fakultetsnivå, men det også finst ei opning for å leggja det til instituttnivå. Det skal også skje ei større satsing på få innført fleire digitale eksamenar.

Styrerepresentant Dag O. Hessen såg fram til det. – Eg sit akkurat no og skal prøva å retta eksamenar der kandidatane har brukt handskrift. Norske studentar har diverre ikkje ei tydeleg noko handskrift, så difor ser eg fram til å kunna gi dei digitale eksamenar, vedgjekk han.

Les saksdokumenta til Universitetsstyret.

 

Emneord: Arbeidsforhold, IHR, Universitetspolitikk Av Martin Toft
Publisert 17. juni 2013 16:10 - Sist endra 18. juni 2013 13:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere