Kamp for forhandlingsretten: Fagforeningene vil ikke delta på møter med universitetsledelsen

De tillitsvalgte utsetter alle møter med universitetsledelsen om omorganiseringen av sentraladministrasjonen inntil videre.

– Det betyr ikke at fagforeningene har brutt samarbeidet, understreket de hovedtillitsvalgte på et informasjonsmøte 26. april.

KREVER MEDBESTEMMELSE: I overkant av hundre ansatte deltok på fagforeningenes allmøte 26. april.

Foto: Ola Sæther

Tjenestemannsorganisasjonene ved UiO inviterte 26. april til et felles allmøte. Bakgrunnen for møtet var den fastlåste situasjonen som er oppstått mellom fagforeningene og universitetsledelsen i det pågående arbeidet med å effektivisere UiOs administrasjon, den såkalte IHR-prosessen.

På møtet informerte de tillitsvalgte om samarbeidsproblemene, og gjorde rede for årsaken til at fagforeningene inntil videre ikke ønsker å delta på informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter i sentraladministrasjonen.

Hovedavtalen i staten

Inngått mellom Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og hovedsammenslutningene LO Stat, YS stat, Unio og Akademikerne.

§ 1 Formål og intensjoner

1. Hovedformål: Staten og hovedsammenslutningene for de statstilsatte har inngått denne Hovedavtalen med det formål å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer.

Hovedavtalen for arbeidstakere i staten skal i tillegg ha som formål å:

• være grunnlaget for arbeidstakernes rett til medbestemmelse ved siden av bl.a. tjenestetvistloven, tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven

• gi arbeidstakerne en reell innflytelse på hvordan deres arbeidsplass skal organiseres og hvordan arbeidsmetodene skal utvikles

• være et redskap for å utvikle ledelse, medbestemmelse og arbeidsmiljø

• gi den enkelte arbeidstaker mulighet for faglig og personlig utvikling. Arbeidet må derfor organiseres og tilrettelegges slik at man drar nytte av arbeidstakernes kunnskaper

• utvikle samarbeidet slik at dette kan bidra til fleksibel og brukervennlig tjenesteyting med et godt arbeidsmiljø, god ledelse, bedre resultatoppnåelse og et godt forhold til innbyggerne.

 

Retten til medbestemmelse

At fagforeningene tar et hvileskjær, betyr ikke at vi har brutt samarbeidet, understreket Christer Wiik Aram fra Akademikerne.

Det betyr heller ikke, ifølge Wiik Aram, at fagforeningene ønsker en omkamp om Universitetsstyrets vedtak 12. mars om overordnet organisasjonsmodell for sentraladministrasjonen. Det handler heller ikke om at fagforeningene ønsker å trenere den pågående omorganiseringsprosessen, eller ikke ønsker en omorganisering.

Konflikten med ledelsen handler, ifølge fagforeningene, om å få avklart spørsmål knyttet til sentrale punkter i Hovedavtalen. Wiik Aram viste til paragraf 1 som presiserer at avtalen skal være grunnlaget for de ansattes rett til medbestemmelse, og gi de ansatte en reell innflytelse på hvordan deres arbeidsplass skal organiseres.

Uenighetsprotokoll

– Vi er usikre på hva arbeidsgiver legger i begrepet medbestemmelse, uttalte NTLs representant Ellen Dalen. Hun fortalte at at fagforeningene ikke har lyktes i å få universitetets ledelse med på en diskusjon om dette.

– Det er vanskelig å gå i møter når vi ikke vet hvilken rolle vi skal ha, uttalte Dalen.

Selv om fagforeningsrepresentantene presiserte at det ikke er en målsetting å få omgjort styrevedtaket i mars om organisasjonsmodell, kom det fram at det er universitetsledelsens håndtering av denne delen av prosessen, som har ført til en spissing av situasjonen.

Vedtaket gjelder organiseringen av Organisasjons- og personalavdelingen, Studieavdelingen, Økonomi- og planavdelingen, Kommunikasjonsavdelingen og Forskningsadministrativ avdeling (SA5).

Ellen Dalen viste til at ledelsen la fram vedtaksforslaget til tross for at samtlige fagforeninger hadde bedt om at saken måtte bli utsatt, og at fagforeningene hadde lagt fram en uenighetsprotokoll.

– Styrets medlemmer ble ikke informert om hvor uvanlig og alvorlig det er at det foreligger en uenighetsprotokoll, påpekte Dalen. Hun presiserte også at styret før vedtaket heller ikke ble informert om HMS-undersøkelsen, som viste at de ansatte er kritiske til måten prosessen er blitt håndtert på.

At universitetsledelsen valgte ikke å delta da fagforeningene arrangerte et debattmøte for de ansatte i sentraladministrasjonen, ble også trukket fram som et tegn på universitetsledelsens manglende vilje til å komme de ansattes representanter i møte.

Fagforeningsrepresentantene kritiserte også ledelsen for å ha unnlatt å gi de tillitsvalgte relevant informasjon.

Ellen Dalen informerte om at fagforeningen har bedt om et møte mellom ledelsen, inkludert rektor, og lokale og sentrale representanter for tjenestemannsorganisasjonene, for å finne en felles plattform for videre samarbeid. Inntil dette møtet er avholdt, vil tjenestemannsorganisasjonene ha utsatt alle informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter i Sentraladministrasjonen.

 

Internt handlingsrom (IHR) og SA5

* Internt handlingsrom (IHR) er en omorganiseringsprosess som skal frigjøre midler fra administrasjon og til kjerneoppgavene forskning og undervisning.

* Planlagt tidsrom er 2011–2013.

* Konsulenten Ingar Pettersen er innleid som prosjektleder, mens Universitetsstyret er prosessens overordnede styringsgruppe.

*Omorganiseringen av SA5, dvs. Forskningsadministrativ avdeling, Studieavdelingen, Økonomi- og planavdelingen (ØPA), Organisasjons- og personalavdelingen (OPA) og Kommunikasjonsavdelingen, var vedtakssak i Universitetsstyret 12. mars. 

Styret vedtok en modell som innebærer at:

* Det skal opprettes en enhet for lederstøtte inn mot universitetsledelsen.

* Det skal opprettes en enhet for administrative støttetjenester til hele UiOs organisasjon, hvor Organisasjons- og personalavdelingen og Økonomi- og planavdelingen skal inngå.  

* Organiseringen av Studieavdelingen, Forskningsadministrativ avdeling og Kommunikasjonsavdelingen skal utredes videre.

 

* Forslag til organisering av hele SA5 skal legges fram for styret 17. juni.

 

Medvirkning versus medbestemmelse

– Medvirkning er ikke det samme som medbestemmelse, poengterte hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet Kristian Mollestad, og forklarte at å medvirke er å få si hva man ønsker og tenker om egen arbeidssituasjon. Medbestemmelse handler om å være med å bestemme hva resultatet skal bli.

Hovedtillitsvalgt i Parat Ole Martin Nodenes viste til at universitetsdirektøren har uttalt at hun ønsker direkte kontakt med de ansatte, og tolket dette som et tegn på at universitetsledelsen ønsker å sette de tillitsvalgte på sidelinjen

– Vi ønsker at ledelsen skal si og vise i praksis at de tar medbestemmelse på alvor, sa Nodenes.

I overkant av hundre personer deltok på møtet. Flere tok ordet etter de tillitsvalgtes innlegg. Samtlige understreket betydningen av å få en prinispiell avklaring i hva som ligger i hovedavtalens intensjon og målsetting om medbestemmelse.

Hvorvidt Universitetsstyret har rett til å overprøve saker som handler om hvordan universitetet skal være organisert, er ifølge fagforeningene et sentralt spørsmål.

– Har vi ikke medbestemmelse i spørsmål som angår organiseringen av universitetet, har vi i realiteten ingen forhandlingsrett, påpekte Ellen Dalen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Grethe Tidemann
Publisert 26. apr. 2013 16:30 - Sist endret 26. apr. 2013 20:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere