Kompetanseutvikling hos veiledere står sentralt når kvaliteten på UiOs ph.d.-utdanning skal forbedres.  

PINLIG Å BRYTE: Bildet viser diplomer fra doktorkreeringen 15. mars 2012. For personer som faller fra før de kommer så langt, foreslår utvalget at det skal kunne utstedes attester som skjuler at vedkommende var stipendiat.

Foto: Jan Unneberg

UiOs Strategi 2020 har ambisiøse mål for ph.d.-utdanningen. En ph.d. herfra skal være internasjonalt attraktiv, og den skal reflektere et internasjonalt orientert forskningsuniversitet der breddeutdanning kombineres med forskning på høyeste nivå.

Rapporten Akademisk, attraktiv, allsidig – En enhetlig plattform for ph.d.-utdanning ved Universitetet i Oslo er et skritt på veien.

2887 ph.d.-kandidater

– Formålet med rapporten er å bidra til enda bedre kvalitet i ph.d.-utdanningen. Både i lys av Strategi 2020 og det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, sier prosjektleder Berit Hyllseth.

I 2011 var 2887 doktorgradskandidater registrert ved UiO, hvorav 42 prosent ved Det medisinske fakultet. Siden 1997 er antallet kandidater fordoblet, uten at veilederkapasiteten har økt i nærheten av tilsvarende.

Innen utgangen av året skal et nytt, nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høgere utdanning være implementert. Dette skal bidra til bedre samsvar mellom læringsmål, innhold og aktiviteter, og vil på ph.d.-nivå medføre at UiO får et bredere ansvar for kandidatenes læringsutbytte, ikke minst fra veiledningssiden.

Ph.d.-prosjektet ved UiO 2011–2012

* Startet arbeidet i november 2011.
* I tillegg til å utarbeide rapporten Akademisk, attraktiv, allsidig – En enhetlig plattform for ph.d.-utdanning ved Universitetet i Oslo har gruppen gjennomført to piloter: Et kurs for nye ph.d.-kandidater med vekt på kommunikasjon og egenledelse og et intensivt dagskurs for veiledere. I tillegg er det gjennomført en kartlegging av kandidatenes studietilfredshet.
* Gruppens medlemmer: prosjektleder Berit Hyllseth (Forskningsadministrativ avdeling/ Universitets- og høgskolerådet), professor Kristian Emil Kristoffersen (HF), professor Kristian Prydz (MN), professor Nina Vøllestad (MED), professor Göran Sundqvist (SV), professor Bjørn Stensaker (UV), stipendiat Liv Elisif Kalland (UiODoc), seniorkonsulent Jean-Rafael Martinez (MN), førsteamanuensis Jarle Breivik (MED), ass. direktør Inger Skjelsbæk (PRIO)

 

Ikke alle blir forskere

I rapporten foreslås et stort antall mer og mindre omfattende tiltak innenfor områder som opplæring, innovasjon, ekstern synlighet, administrativ forvaltning og veiledning. Blant annet tar gruppen innover seg at en stor del av kandidatene skal videre til arbeidsmarkedet utenfor forskningssektoren.

I høst har rapporten vært gjennom en bred høring ved hele universitetet, og videre prosess skal nå avklares.

Vanskelig å treffe alle

Å foreslå tiltak som treffer alle, er ikke nødvendigvis lett, poengterer Hyllseth:

– Fakultetene er svært forskjellige både i størrelse, ressurser og forskningstradisjoner. Og dette mangfoldet har gjort det utfordrende å gjøre anbefalingene relevante for alle.

Prosjektlederen trekker likevel fram tre punkter hun mener høringsrunden viser stor oppslutning om:

Økt vektlegging av veilederes kompetanseutvikling, et forbedret tilbud innen generiske ferdigheter som akademisk publisering og prosjektledelse og en tydeligere synliggjøring av UiOs ph.d.-utdanning både overfor kandidater, potensielle søkere og potensielle arbeidsgivere.

Vil skjule frafall

Andre forslag er blitt mindre godt mottatt. Ett av dem, som de fleste høringsinstansene ikke kommenterer, beskrives i SV-fakultetets høringssvar som «etisk betenkelig» og som noe som vil kunne undergrave tilliten til UiO.

I rapporten konstateres det at frafallet er for høyt. Imidlertid finnes det ifølge gruppen få eller ingen muligheter til å avbryte en doktorgrad med «æren i behold». De foreslår derfor at det skal kunne utformes attester ved avbrudd som bekrefter at kandidaten har hatt en vitenskapelig stilling, uten å presisere at dette var en stipendiatstilling.

– Ikke et hovedbudskap

– Kan du utdype hva dere mener med dette forslaget?

– Klart det å bryte et løp kan være krevende, både for institusjon, kandidat og veileder. Så det er en problemstilling som er viktig å diskutere. Men det er ikke av de viktigste temaene vi har tatt opp. Det er absolutt ikke et hovedbudskap, understreker prosjektlederen. 

– Vi lytter til det SV sier, og jeg ser at dette forslaget har flere sider. Vi foreslår mye i rapporten, så er det opp til Universitetsstyret å vurdere hva de vil gå videre med.

 

* Les mer om gruppens arbeid

* Rapporten Akademisk, attraktiv, allsidig (pdf)


 

 

Emneord: Strategisk plan, Doktorgrader, Arbeidsforhold, Stipendiat, Forskning Av Helene Lindqvist
Publisert 12. des. 2012 15:24 - Sist endret 12. des. 2012 15:39
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere