– Etterlyser større vilje til satsing på humaniora

– Det er viktig å ta betre vare på unge forskartalent, slik Forskingsrådet foreslår, seier UiO-rektor Ole Petter Ottersen etter å ha sett Forskingsrådets budsjettframlegg for 2014. Han etterlyser likevel ein større vilje til satsing på dei humanistiske faga. 

BREI FORSKING: – Det er Forskingsrådets ansvar å bidra til at samfunnet held oppe ei brei forsking innanfor dei humanistiske faga, meiner UiO-rektor Ole Petter Ottersen. (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

– Det er positivt at Forskingsrådet viser ein offensiv haldning og foreslår ein auke av rådet si budsjettramme. Samtidig er det avgjerande viktig at det i budsjettet for 2014 også blir lagt inn ei styrking av universiteta sine budsjettrammer, slik Soria Moria II-erklæringa frå regjeringa kjem med tydelege signal om, seier UiO-rektor Ole Petter Ottersen til Uniforum. Han viser til at det er universiteta og fagmiljøa som ligg tettast på forskingsfronten.

– Difor må universiteta og fagmiljøa sjølve ha strategisk og økonomisk spillerom.  Me må nytta oss av det tidsvindauget me no har til å gjera ein kraftinnsats for grunnforskinga og auka rammene for  prosjekt som forskarane sjølve tar initiativet til.  Dette må gjerast gjennom Forskingsrådet og universiteta sine eigne budsjett, meiner han.

Støttar satsinga på internasjonalisering og infrastruktur

UiO-rektoren er glad for at Forskingsrådet ynskjer å investera meir pengar i internasjonalt samarbeid og utbygging av felles toppmoderne utstyr og laboratorium i Europa.

– Dette er heilt i samsvar med våre eigne innspel. Det er også viktig å ta betre vare på yngre forskartalent, slik Forskingsrådet foreslår. Me meiner dette initiativet bør koplast til arbeidet med å laga karrierevegar som er lettare å planleggja fram i tid. Me ynskjer å ta opp att diskusjonen med Kunnskapsdepartementet om dette, slår Ottersen fast.

Ynskjer meir pengar til humanistisk forsking

Han er derimot kritisk til den manglande viljen til å investera meir pengar i humaniora.

– Dei tematiske satsingane dreiar seg om viktige område, men som så mange gonger før, så ser me ikkje noka ny satsing innanfor humaniora. Det er Forskingsrådets ansvar å bidra til at samfunnet held oppe ei brei forsking innanfor dei humanistiske faga. Programmet "Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger" (SAMKUL) - som gjorde den første utdelinga si i går - er ei fin nyskaping, men dekkjer ikkje humaniorafeltet godt nok, synest han.

UiO-rektor Ole Petter Ottersen er heller ikkje nøgd med måten programforskinga er organisert på.

– Innretninga på dei tematiske satsingane må vera slik at det blir størst mogleg fri konkurranse om pengane og ikkje noka detaljert øyremerking, er han overtydd om.

Les om Forskingsrådet sitt budsjettframlegg for 2014.

 

 

 

 

 

 

Emneord: Universitetspolitikk, Internasjonalisering, Forskningspolitikk Av Martin Toft
Publisert 27. nov. 2012 16:17 - Sist endra 27. nov. 2012 16:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere