Johan Moan får UiOs forskingspris

Fysikkprofessor Johan Moan får tildelt UiOs forskingspris for 2010. Det vedtok Universitetsstyret i dag. Det vedtok også å gi Formidlingsprisen til forskingsprogrammet Kulturell kompleksitet i det nye Noreg (Culcom) og å gi Læringsmiljøprisen til Internasjonale studieprogram ved Pedagogisk forskingsinstitutt.  

LYSMEISTER: Fysikkprofessor Johan Moan får UiOs forskingspris for 2010 for pionerarbeidet med lysbehandling av kreft og  forskinga på D-vitamin. (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

Forskingsprisvinnar Johan Moan (66) er professor II ved Fysisk institutt, men hovudstillinga hans er jobben som leiar for Gruppe for biofysikk og PDT ved Avdeling for strålebiologi ved Radiumhospitalet.

Lysbehandling av kreft

I grunngjevinga for å gi Moan UiOs forskingspris står det at han gjennom heile karrieren sin har forska på helseverknadene av solstråling og lys. Han var den første forskaren i Noreg som byrja å arbeida med lysbehandling av kreft, og han blir i dag sett på som ein av pionerane innanfor dette fagfeltet. Frå 1987 har han vore med på å utvikla en metode for optisk diagnostikk av hudkreft.

I fleire år inkluderte han også ozonforsking i arbeidet, med ei spesiell interesse for nordområda og dei helsekonsekvensane ein mogleg ozonreduksjon ville få. I 1990 starta Moan arbeidet med D-vitaminforsking. Han klarte å visa at solstråling er hovudkjelda til dette vitaminet, og Moan blir rekna som ein av verdas fremste autoritetar på dette fagområdet. Forskingsprisen er på 250 000 kroner.

Nyskapande formidlarar

Formidlingsprisen går altså til forskingsprogrammet CULCOM, som nyleg blei avvikla. Grunngjevinga for å gi CULCOM prisen er mellom anna at forskarane formidlar som gruppe. Dermed får formidlinga større slagkraft. Dei er også flinke til å bruka sosiale medium, dei har gode nettsider og er nyskapande formidlarar, peikar priskomiteen på. Det blir også trekt fram korleis dei ansvarlege for forskingsprogrammet har gjort ein innsats overfor skulen. Forskingsprogrammet blei leidd av professor i sosialantropologi, Thomas Hylland Eriksen, som tidlegare har fått formidlingsprisen som enkeltforskar. Formidlingsprisen er på 250 000 kroner.

Internasjonalisering gir samhald

Læringsmiljøprisen går til tre internasjonale studieprogram ved Det utdanningsvitskaplege fakultetet. Dei er: Master of Philosophy in Higher Education, European Master in Higher Education og NOMA-programmet (Norad's programme for Master Studies). I grunngjevinga for prisen står det at styrken til studieprogramma ligg i dynamikken mellom dei tre, og at samspelet mellom studieprogramma gir eit grunnlag for varig internasjonalisering av studium i Noreg.

I det eine tilfellet er retninga mot land utanfor Europa. I dei to andre tilfella er samarbeidet mer retta mot Europa. Det er brukt mykje tid på å innarbeida sosiale aktivitetar som styrkjer samhaldet i studentgruppene og mellom lærarar frå ulike institusjonar i fleire land. Prisen er på 250 000 kroner.

Alle prisane blir delte ut på UiOs årsfest i Georg Sverdrups hus torsdag 2. september.


 

Emneord: Universitetets priser, Fysikk, Studentforhold, Internasjonalisering Av Martin Toft
Publisert 22. juni 2010 14:28 - Sist endra 22. juni 2010 14:50
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere