Mer penger til forskning

- Jeg er lei meg for at jeg ikke får være med på å evaluere og foredle kvalitetsreformen, uttalte den avtroppende Utdannings- og forskningsministeren Kristin Clemet på en pressekonferanse fredag. Økonomidirektør Stein Helgesen ved Universitetet i Oslo omtaler budsjettet som nøkternt.

PÅ VEI UT: Etter pressekonferansen om budsjettet for 2006 dro Kristin Clemet til slottet for å søke avskjed.
Foto: Ola Sæther

- Jeg kan med hånden på hjertet si at det er et meget godt utdannings- og forskningsbudsjett jeg legger fram. Slik innledet den avtroppende utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet sin pressekonferanse fredag 14. oktober. Seansen varte en drøy halvtime, før statsråden hastet videre til Slottet for å ta avskjed.

Fornøyd med kvalitetsreformen

På spørsmål om hva hun er mest fornøyd med av det hun har uttrettet, trakk Kristin Clemet fram kunnskapsløftet og kvalitetsreformen.

- I motsetning til partiene i opposisjon, gikk vi inn for en fullfinansiering av kvalitetsreformen på 1144 millioner kroner i 2004. Jeg er svært fornøyd med at vi fikk til dette, uttalte hun om kvalitetsreformen.

Clemet kom også inn på kritikken som er kommet mot reformen.
- Det er ikke sant som man har kunnet lese i Aftenposten, at jeg blåser i kritikken. Vi tar den på alvor og lytter med interesse, erklærte hun og la til at hun svært gjerne ville vært med på det videre arbeidet med å evaluere, revidere og foredle reformen.

Prioriterer forskning

På pressekonferansen presenterte Clemet hovedprioriteringene i budsjettet sitt, som i tillegg til kunnskapsløftet i grunnskolen og den videregående skolen, er opptrapping av forskningen i Norge.

I statsbudsjettet foreslår regjeringen å øke bevilgningene til forskning og utvikling med rundt 1,4 milliarder kroner. I tillegg foreslår regjeringen å øke kapitalen i Fondet for forskning og nyskaping med 39 milliarder til 75 milliarder kroner. Gitt den renten vi har i dag, gir dette ytterligere 1,4 milliarder til forskning.

Målet er at den samlede satsingen på forskning og utvikling skal øke til tre prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) innen 2010. Den offentlige satsinga skal ifølge det framlagte budsjett utgjøre én prosent av BNP. I planen er det beregnet et årlig vekstbehov over statsbudsjettet på rundt 1,3 milliarder kroner.

I opptrappingsplanen går den avtroppende regjeringen inn for å øke Fondet for forskning og nyskaping med ytterligere 25 milliarder kroner til 100 milliarder kroner i 2007.

Bevilgningene til grunnforskning, internasjonalisering og forskningsbasert nyskaping og innovasjon økes blant annet ved at det skal opprettes 350 øremerkede stipendiatstillinger fra høsten 2006, 250 av disse skal fordeles direkte til universitet og høgskoler, mens 100 er lagt til en ny ordning med frie stipend i Forskningsrådet.

Vitenskapelig utstyr

Bevilgningene til fri prosjektstøtte i Forskingsrådet skal økes med 50 millioner kroner. Den avtroppende regjeringen vil dessuten øremerke avkastningen av 12,5 milliarder kroner fra de økte midlene i forskingsfondet i 2006 til vitenskapelig utstyr i 2007.

Det blir foreslått at bevilgningene til brukerstyrt forskning, forsknings- og utviklingskontrakter og kommersialisering av forskningsresultater skal økes med til sammen rundt 250 millioner kroner over budsjettet til Nærings- og handelsdepartementet, i tillegg til midler fra andre departementer.

To nye satsinger lanseres i det framlagte budsjettet: Sentre for forskningsbasert innovasjon, som skal fremme langsiktig forskningssamarbeid mellom akademia og næringslivet, og Norwegian Centres of Expertise, som skal styrke de regionale nettverkene mellom FoU-institusjoner, næringslivet og myndighetene.

I tillegg er bevilgningene til petroleumsforskning foreslått utvidet med til sammen rundt 100 millioner kroner over budsjettene til Olje- og energidepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet. Den avtroppende regjeringen ønsker dessuten å styrke forskningssamarbeidet med Nord-Amerika over budsjettene til flere departementer. Den vil også øke bevilgningene til internasjonal romforskning og polarforskning.

Nøkternt budsjett

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2006 innebærer en nominell vekst på 5,6 %, Forslaget gir UiO en bevilgning på ca 3,35 milliarder kroner, skriver økonomidirektør Svein Helgesen ved UiO i en pressemelding som har fått overskriften Nøkternt budsjett for Universitetet i Oslo.

Budsjettforslaget for UiO fordeler seg som følger:

Utdanning 711 640
Forskning: 899 350
Basis: 1 745 116
Sum: 3 356 106

I pressemeldingen står det at veksten fra 2005 først og fremst skyldes vekst i antall studiepoeng, samt uttelling for omleggingen av den aktivitetsbaserte forskningskomponenten. I år får man imidlertid kun uttelling for egenfinansierte studiepoeng, noe som er en endring fra i fjor da det ble gitt full uttelling for all studiepoengproduksjon.

Studieplasskuttet på 683 studieplasser i 2005 er videreført med helårseffekt i 2006, men det legges ikke opp til ytterligere reduksjoner. Det er imidlertid vekst på 40 studieplasser (20 studieplasser med helårsvirkning) knyttet til lærerutdanningen. For profesjonsstudiet i psykologi og medisin er økningen fra 2005 på hhv 13 og 28 plasser lagt inn med helårseffekt i 2006.

Endret fordelingsmodell

I pressemeldingen blir det også påpekt at fordelingsmodellen er noe endret i årets budsjett. Dette innebærer at den resultatbaserte delen av forskningskomponenten nå baseres på fire indikatorer; doktorgradskandidater (vekt 0,3), EU-midler (vekt 0,2), NFR-midler (vekt 0,2) og publiseringspoeng (vekt 0,3). Indikatorene for førstestillinger og masterkandidater er tatt ut. For UiO innebærer dette en økning i resultatbaserte forskningsmidler på 45 millioner kroner.

De strategiske forskningsmidlene er videreført og prisjustert, og utgjør for UiO 490,9 mill kroner i 2006. Sektoren får 250 nye stipendiater (halvårseffekt), hvorav UiO tildeles 60. I tillegg er det lagt inn helårseffekt av de 24 nye stipendiatstillingene som ble gitt i 2005.

Emneord: Økonomi
Publisert 14. okt. 2005 16:29 - Sist endret 10. des. 2008 15:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere