Pressebiter

Forrige InnholdNeste Uniforum nr. 18 1999


Pressebiter

Masseomdåp eller oppgradering

Når det gjeld universitetsomgrepet og universitetsnamnet, kan ein velje mellom fleire alternativ. "Masseomdåp" som i England er eitt alternativ, "oppgradering" etter bestemte kriterium som i Sverige eit anna. Etter vårt syn er ingen av desse løysingane tilrådelige; av dei to er likevel "oppgradering" det mest problematiske alternativet, fordi ei slik løysing trulig vil verke sterkt einsrettande på institusjonane. Eit tredje alternativ er den løysinga Høgskolerådet og Noregsnettrådet kvar for seg etter kvart har komme fram til. Dei går inn for at institusjonane i sektoren bør få høve til på fritt grunnlag å velje den nemninga som dei finn best dekkande for verksemda og den faglige profilen sin. Denne løysinga synes vere den einaste som gjev rom for å halde oppe og vidareutvikle det mangfaldet som vi treng i høgare utdanning, og som er viktigare no enn nokon gong.

Rektor Kari Blom, Høgskolen i Bergen og rektor Tove Bull, Universitetet i Tromsø, Dagbladet 17/11-99

Demokrati ved universitetet

- Vi er opptatt av at universitetene må få mer styring med sin egen forskningsvirksomhet. Her er det viktig å styrke instituttstyrerens rolle. Det betyr at disse stillingene må bli mer attraktive, og samtidig få mer makt. Det vil nødvendigvis innebære mindre demokrati for andre i den daglige virksomheten - selv om man gjerne må ha et system med valg av instituttstyrerne.

Forskningsdirektør Christian Hambro i Universitetsavisa nr. 18 - 18/11-99

Kvalitet og frihet

- Det er naivt å tro at det er strukturen på NTNU som hindrer ens frihet. Skal man være fri intellektuell, må man jobbe for det. Det er ikke slik at vi med NTNU dreper den frie intellektuelle. Norsk tradisjon er veldig anti-intellektuell, men Universitetet er det eneste stedet hvor man fortsatt kan tenke fritt. Det skal NTNU også være i fremtiden.

HF-dekan Petter Aaslestad, NTNU til Universitetsavisa nr. 18 - 18/11-99

Med studier i bakhodet

- Det ligger i bakhodet hele tiden at jeg gjerne skulle ha fullført hovedfaget, men det er ikke aktuelt så lenge jeg har denne jobben.

Kulturminister Åslaug Haga til Universitas 17/11-99


Forrige InnholdNeste Uniforum nr. 18 1999

Publisert 25. nov. 1999 11:49 - Sist endra 1. sep. 2014 13:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere