Notert

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1999Årets julekort

julekortet

Slik vil julekortene fra Universitetet i Oslo se ut i år. De kommer fra trykkeriet ca. 1. desember og kan fås i Informasjonsavdelingen, 4. etasje i Administrasjonsbygningen, Blindern. Universitetsansatte som ikke har sin daglige gange på Blindern, kan bestille kort på tlf. 22 85 64 50/40 13.

Nordiskt Tillgänglighetspris 1999 til UiO

Universitetet i Oslo har saman med Stockholms universitet fått førsteprisen i konkurransen om Nordiskt Tillgänglighetspris for 1999. Prisen blir delt ut at Nordiska Handikappolitiske Rådet som i år hadde bestemt at temaet for prisen skulle vera om tilgjenge for alle til høgare utdanning. I grunngjevinga si for at UiO og Stockholms universitet blei valt som førsteprisvinnarar, skriv juryen at Universitetet i Oslo har vist seg som eit forbilete for alle andre universitet med å laga ein eigen ”Handlingsplan for studentar med funksjonshemming for åra 2000– 2004. Stockholms Universitet har ei eiga handbok som informerer om det breie servicetilbodet universitetet har for funksjonshemma studentar. I vurderinga av kva lærestader som skulle få prisen tok også juryen omsyn til fysisk tilgjenge til bygningane og til invididuell tilrettelegging slik at sjølve undervisninga blir tilgjengeleg for funksjonshemma studentar. Også ting som tilgjenge til tekniske hjelpemiddel, tolketeneste, personleg assistanse, høvet til å ta studia over lenger tid og tilrettelegging av eksamen, talde med, då juryen vurderte dei forskjellige lærestadane.Det Kongelige Frederiks …

Man hadde ogsaa ved universitetet selv i begyndelsen av 40-aarene en sterk følelse av denne likeoverfor universitetet litet gunstige opinion. I en av det filosofiske fakultet i anledning av fundatsrevisionen nedsat komités betænkning av 1841 heter det f. eks. herom: "Det er overhovedet umiskjendeligt for den, som med et opmærksomt Øie følger Tingenes Gang, at Universitetets Anseelse er i den offentlige Mening dybt sjunken. Hverken Institutionen selv eller dens Personale, som Lærere og Videnskabsmænd betragtede, mødes nu med den Velvillie og Agtelse som i fordums Dage." Som et tegn paa manglende videnskabelige interesser i akademiske kredse blev det ogsaa opfattet, at det i den hele periode udelukkende var medicinere, som tok akademiske grader (…)

Men har man med større eller mindre ret kunnet bebreide universitetets lærere manglende videnskabelig interesse, saa er det dog sikkert nok, at feilen ikke altid laa paa universitetslærernes side, men at trange og isolerte forhold paa mange maater hemmet dem baade i fri videnskabelig produktion og i et høiere anlæg av deres undervisning. Endnu saa sent som i 1847 (…) erindrer P. A. Munch "det videnskabelige Liv i Kjøbenhavn og Paris, og af mine Venner, der have været i Berlin, … erfarer, hvilken behagelig aandig Samvirken Videnskabernes Dyrkere der have med hverandre, medens Enhver her staar saa at sige isoleret og under en ublid Natur har at kjæmpe med økonomiske Tryk, der længer sydpaa ikke vilde føles - da kunde man nok ofte fristes til at ønske sig andetsteds …".

Kongelige Frederiks Universitet 1811-1911 Festskrift I

Viktig melding - igjen

Hovedkassen på Blindern vil være stengt fredag 10. desember 1999. Den vil i stedet holde åpent torsdag 9. desember. Dette melder Regnskapsseksjonen.

Almanakken - en livsfrisk olding

Universitetet i Oslo har siden 1814 hatt eneretten på å utgi den offisielle Almanakk for Norge. I anledning av årtusenskiftet foreligger det to utgaver: den ordinære Almanakk for Norge 2000 og en egen Jubileumsutgave. I jubileumsutgaven finner du alt det ordinære almanakkstoffet, som for eksempel kalender med merkedager, tider for soloppgang og solnedgang, tusmørketabell, astronomiske begivenheter, lufttemperatur og nedbørsmengde, regler for jakt og fangst m.m. Den inneholder også en rekke temaartikler på bokmål, nynorsk og samisk, skrevet av kjente universitetsfolk, og redaktøren, professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved UiO, Kaare Aksnes, skriver om hvordan almanakken blir til.

Det var i 1644 at Tyge Nielssøn trykte den første Almanakk for Norge - den aller første norske bok. Og i dag er almanakken stadig like oppegående.

Utgiver er Gyldendal Fakta.

Faglig-pedagogisk dag

Forhåpentlig vet de fleste av oss nå at Faglig-pedagogisk dag er fastsatt til tirsdag 4. januar 2000. Programavisa som har foreligget en stund, ble på grunn av opplaget bare sendt ut til det vitenskapelige personale. Den kan fås ved henvendelse til UNIVETT, 3. etasje i Administrasjonsbygningen, Blindern, tlf. 22 85 50 20. Programmet er også tilgjengelig på web-adressen: http://www.admin.uio.no/sfa/univett/FPD.htm

Nye ledere til Senter for høyere studier

Senter for høyere studier (SHS) ønsker forslag til nye gruppeledere for høsten 2002/våren 2003. De kandidatene som foreslås, bør antas å være de faglig sterkeste på sitt felt i Norge og ha en posisjon også internasjonalt. Forslaget skal inneholde:

  1. Navnet på lederkandidat, arbeidssted og CV.
  2. Fagområde eller tema for gruppens ettårige virksomhet i SHS.
  3. En kort beskrivelse for "ikke-spesialister" av det foreslåtte tema og listing/definisjon av sentrale problemstillinger på feltet (ikke over 10-20 linjer).

Forslag sendes innen 1. desember til: Senter for høyere studier, Drammensveien 78, 0271 Oslo. E-post: shs@shs.no Faks: 22 12 25 01. Forespørsler kan rettes til: Styreleder professor Torstein Jøssang, tlf. 22 12 25 00 eller 22 85 64 80.
matteboka

TELLER MATTE? Dette er boka som skal syta for at elevar frå vidaregåande får augene opp for kor morosamt matematikk er.

Bok bles liv i matematikken

Eg synest boka har lykkast med forsettet om å få folk til å tru at matematikk er morosamt. I alle fall har eg begynt å tru at det er sant. Slik introduserte kyrkje-, utdannings- og forskingsminister Jon Lilletun boka Teller matte?, då ho blei lansert i klasse 1 A på Berg vidaregående skule i Oslo i førre veke. Boka har hatt NRK-journalist Live Stensholt som redaktør, og formålet med boka er at ho skal få elevar til å velja ei yrkeskarriere innanfor matematikkfaget. Denne månaden blir boka delt ut gratis til 32 000 førsteklassingar ved dei vidaregåande skulane i Noreg. I boka fortel store og små kjendisar om kva forhold dei har til matematikken. Blant kjendisane er både Jo Nesbø, Siri Kalvik og Grete Ingeborg Nykkelmo. Uniforum tok boka med til 10 år gamle Erlend for å høyra kva han syntest om boka.

Forsida av boka er litt reklameaktig, her er alt frå skyting til teikneseriar og bilete av ei dame med stort mellomrom mellom fortennene. Eg synest mange av sidene virkar umatematiske. Dei er personlege og ikkje interessante for alle. Det er skrive for mykje om folk, kvifor dei har begynt med matematikk. Det er ikkje nokon vits i å skriva kva andre synest om matematikk.

- Kan dei vera førebilete for deg?

- Nei. Men eg synest det er ein del morosame bilete og nokon rare og sprø bilete. Dessutan synest eg han frå Newton er kul. At Siri Kalvig likar matte og har studert meteorologi er hennar personlege ting. Men er du glad i morosame bilete – sjå i boka!

- Trur du elevar vil satsa på matematikk etter å ha lese boka?

- Ja, nokon


Nøtter

Christensen
  1. Hvem er dette?
  2. Hvor mange år er Den internajonale sommerskolen?
  3. Hvilket fag forbinder du med Eivind Osnes?
  4. Når ble grunnsteinen for universitetsbygningene i Karl Johans gate lagt ned?
  5. Hvem leder Universitetet i Oslos Innsatsområde etikk?


SvarForrige Innhold Neste Uniforum nr. 17 1999

Publisert 25. nov. 1999 16:06 - Sist endra 1. sep. 2014 13:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere