DEBATT: Fire sterke UiO-søknader

Bak de fire søknadene står noen av landets fremste forsknings- og undervisningsmiljøer. Alle søknadene vektlegger pedagogisk innovasjon, om enn på ulike måter.

Portrett av ein mann

VIL STYRKE UiO: Uansett hvilken skjebne disse søknadene vil få, ser vi at det her er ideer og initiativ som uansett vil styrke UiO i årene som kommer!, skriver Bjørn Stensaker, viserektor for utdanning,

Foto: Ola Gamst Sæther

Universitetet i Oslo (UiO) har i de siste årene satset målbevisst på kvalitetsutvikling av utdanningene vi tilbyr. Satsingen er forankret i vår Strategi 2030 og i de ambisjoner som strategien målbærer om kunnskap, ansvar og engasjement hos studentene, samt at UiO skal være et fremragende universitet innen både forskning og utdanning.

Fremragende Utdanningskvalitet – en kontinuerlig prosess

Satsingen på kvalitet har allerede gitt resultater, og vi er stolte over de sentre for fremragende utdanning (SFU) som allerede er i sving ved universitetet. Disse sentrene har vi arbeidet målbevisst for å integrere i virksomheten gjennom tydelige koplinger til UiOs eget læringssenter, LINK, og det interne nettverket som er etablert mellom våre eksisterende SFUer og våre andre eksternt finansierte utdanningssatsinger.

Resultatene kan avleses i form av hvordan studenter på en mye mer bevisst måte er partnere i de utdanningsinitiativ som tas, at pedagogikk og teknologi koples på nye måter, og at praksis- og ferdighetstrening er tettere integrert i de pedagogiske design som utvikles. Disse resultatene er synlige innen ulike fagmiljøer på universitetet, men ikke minst i de nye SFU-søknadene som ble sendt inn til HK-dir denne uken.

Universitetet i Oslo fremmer i år 4 søknader. Bak de fire søknadene står noen av landets fremste forsknings- og undervisningsmiljøer. Alle søknadene vektlegger pedagogisk innovasjon, om enn på ulike måter. Alle søknadene har også en tematikk som er tydelig koplet til våre langsiktige ambisjoner, og de har høy relevans gjennom det fokus som er lagt på tverrfaglighet (CIE), klima, miljø og bærekraft (FUTURES), pedagogisk innovasjon (SPIN) og digitalisering (iHUMAN). De fire søknadene er godt forankret ved Universitetet i Oslo, og støttes helhjertet av universitetets ledelse.

Noen få ord om søknadene:

• Center for Interdisciplinary Education (CIE)
CIE er et SFU-initiativ som er utviklet i samarbeid mellom tre fakulteter: Det humanistiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultetet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. CIE har som målsetting å fremme interdisiplinær kompetanse, ikke minst for å hjelpe morgendagens arbeidstakere til å løse de store og grunnleggende utfordringene vi står overfor innen blant annet energi, miljø, helse. Søknaden er utformet på basis av Honoursprogrammet som UiO har etablert på bachelornivå, og som er et samarbeid mellom de samme fakultetene. Honoursprogrammet har på kort tid blitt et av de mest populære studieprogrammene blant nye studenter, og CIE vil videreutvikle erfaringene herfra for å jobbe enda mer målbevisst for å fremme tverrfaglig utdanning ved UiO.

• Sustainable futures: Centre for transformative education (FUTURES) FUTURES er et SFU-initiativ som er tett koplet til de store ambisjoner som UiO har når det gjelder klima og miljø, og som har en tematikk som er komplementær til CIE. Senter for Utvikling og Miljø (SUM) er drivkraften bak FUTURES, som også har deltagelse fra de tre store tverrfaglige satsingene til Universitetet i Oslo (UiO: Energi og miljø, UiO: Livsvitenskap og UiO: Demokrati). Bærekraft er et stikkord for FUTURES. De har som fokus å utforske mulighetene for en pedagogikk innen bærekraftsfeltet som kan skape en ny form for engasjement og aktivisering hos studentene. Gjennom utforskende læringslaboratorier, hvor studenter og ansatte går sammen, er ambisjonen å skape en utdanning som kan skape den transformasjon klima og miljøutfordringene krever.

• Centre for Sustainable Pedagogical Innovation in Higher Education (SPIN)
SPIN er et SFU-initiativ fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Dette fakultetet er det ledende pedagogiske forskningsmiljøet i Norge, og hadde sammen med Universitetet i Tromsø æren av å være det første miljøet som fikk tildelt et SFU. SPIN handler om pedagogisk fornyelse og innovasjon i bred forstand, og har slik sett et fokus som ikke er avgrenset til pedagogiske disipliner. Tvert om er SPIN utviklet for å bidra med en pedagogikk for en mer kompleks verden der det ikke er mangel på læringsressurser og informasjon, men der utfordringen snarere handler om å navigere, ikke minst digitalt, i et utfordrende kunnskapssamfunn på måter som kan generere trygge studenter, kjennetegnet av stor evne til selvregulert læring. 

• iHuman: Centre on Digital and Experiential Learning in the Humanities iHuman er et SFU-initiativ fra Det humanistiske fakultet, nærmere bestemt fra Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH). iHuman handler om å gjenerobre de humanistiske røttene til universitetet gjennom en fornying av koplingene til samfunnet i stort. Nye former for praksiser og prosjekter der studentene er tett koplet til reelle og autentiske utfordringer er kjernen i iHuman. De ønsker å endre måten humanistiske fag undervises på, og samarbeidslæring og tett veiledning og oppfølging vil være sentrale elementer. Digitalisering vil utgjøre et viktig mulighetsrom for iHuman, der studentene både vil være aktive i å utforme teknologien, samt kritisk får vurdere de muligheter digitaliseringen skaper for nye undervisningsmetoder og for studenters læring.

Uansett hvilken skjebne disse søknadene vil få, ser vi at det her er ideer og initiativ som uansett vil styrke UiO i årene som kommer! Tusen takk for innsatsen så langt. Vi krysser fingrene og ønsker lykke til videre.

(Dette innlegget ble først publisert i Rektorbloggen)

Emneord: Utdanning, Universitetspoliitikk Av Bjørn Stensaker, viserektor for utdanning ved Universitetet i Oslo
Publisert 25. apr. 2022 04:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere