KRONIKK: Endringene i klima og naturmangfold forsterker hverandre

Forskere har vært for forsiktige. Klimaet endrer seg mer og raskere enn tidligere antatt. Det går fram av dette innlegget fra preses Hans Petter Graver i Det Norske Videnskapsakademi  og Nils Christian Stenseth, leder for Akademiets klimautvalg.  

En isbjørn vandrer på Svalbard

I REELL FARE: Forurensing, overutnyttelse av ressurser og rasering av natur setter hele økosystemet i reell fare, skriver Hans Petter Graver og Nils Christian Stenseth. Bildet viser en isbjørn på Svalbard, et dyr og et område som allerede har merket klimaendringene. (Arkivfoto) 

Foto: Ola Sæther
K R O N I K K
Arter forsvinner fortere og i større omfang enn det vi tidligere har trodd. Forurensing, overutnyttelse av ressurser og rasering av natur setter hele økosystemet i reell fare. Det Norske Videnskaps-Akademi ønsker å bidra med kunnskap i samfunnsdebatten
som kan brukes som grunnlag for beslutningstakere og andre aktører. 
Klimaforskere har vært for forsiktige i sine konklusjoner
Et bærekraftig samfunn forutsetter både et stabilt klima og en robust natur. Klima- og
naturmangfold-problemene forsterker hverandre, og må derfor sees under ett.
Konsekvensene av klimaendringene blir stadig tydeligere, og mye tyder på at
klimaforskere har vært for forsiktige i sine konklusjoner. Arter forsvinner også raskere
og i større omfang enn tidligere antatt på grunn av klimaendringene, samt på grunn av
forurensning og menneskers overutnyttelse og ødeleggelse av naturarealer. Det er en
reell fare for at hele økosystemer vil kunne bli dramatisk endret. Vi trenger gjennomgripende samfunnsendringer i løpet av det neste tiår.
 
Forskning viser at klimaendringene og tap av biologisk mangfold henger nært sammen
og forsterker hverandre. Ikke desto mindre behandles klimaendringene og tap av
biologisk mangfold i to forskjellige FN-panel: klimapanelet og naturpanelet. En slik fragmentering vanskeliggjør en bærekraftig forvaltning av jordas ressurser.
Det Norske Videnskaps-Akademi har tatt et skritt for å avbøte dette ved å sette samlet fokus på klima og biologisk mangfold.
Løsningene må ivareta begge hensyn samtidig
Endringene i klima og biologisk mangfold er nært knyttet til den historiske befolkningsveksten og overutnyttelsen av naturressursene. Den sterke koblingen mellom endringene i klimaet og i naturmangfoldet forsterker problemene vi er midt oppe i og gjør omleggingen av ressursbruken lokalt og globalt svært vanskelig. Forskning viser f.eks. at om en femdel av dagens globale energiforbruk, som nå stort sett dekkes av fossile brensler, skal dekkes av biobrensel, må rundt halvparten av alt jordbruksland og skogsarealer globalt tas i bruk til dette formålet. Dette viser på en dramatisk måte koblingen mellom klimaproblemet og biologisk mangfold. Løsningene må ivareta begge hensyn samtidig.
 
FNs naturpanel (IPBES) har nylig oppsummert de siste tiårs forskning på biologisk
mangfold og økosystemtjenester, og konkluderer med at arealtap er den viktigste
årsaken til at stadig flere arter dør ut. Her er det mange forsterkningseffekter, en av dem
er at jordas evne til å ta opp og lagre karbondioksid reduseres når arter går tapt og
økosystemer forringes.
 
FNs klimapanel (IPCC) finner at klimaendringene har direkte skadelige konsekvenser
for økosystemene, særlig ved at det som før var sjeldne ekstremhendelser med tørke,
flom eller stormer, stadig blir hyppigere. Men også mer gradvise prosesser som
havnivåstigning og forørkning og spredning av fremmede arter og sykdommer forsterker
tapet av stedegne arter og forringelsen av økosystemer.
Emneord: Klima. Miljøpolitikk Av Hans Petter Graver preses i Det Norske Videnskaps-Akademi og Nils Chr. Stenseth leder for Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk
Publisert 3. des. 2020 00:14 - Sist endret 3. des. 2020 14:18
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere