UiO i Oslo

Det var utrolig hyggelig å se UiOs brede deltakelse i Oslo Pride sist uke og i paraden lørdag. Toleranse, inkludering og samspill med samfunnet må aldri bli skrivebordsøvelser, derfor gikk UiO i paraden under parolen «Fryktløs kunnskap».

Svein Stølen står og snakker til en forsamling med forretningsfolk

SAMARBEIDER: UiO samarbeider med Business for Peace og var vertsskap for velkomstmottakelsen under årets arrangement. (Foto: Business for Peace)

Foto: Businett for Peace

Samspillet med Oslo og Oslos befolkning er av mange grunner svært viktig for Universitetet i Oslo. Vi tør påstå at samspillet også er svært viktig også for Oslo. 

For snart to år siden, tidlig høsten 2017, inviterte vi mange av våre regionale og nasjonale samarbeidspartnere til en liten markering i professorboligen under overskriften «UiO i samspill». Dette første møtet har vi fulgt opp på en rekke måter. Vi signerte tidlig en samarbeidsavtale med Oslo kommune

Vi har også nylig signert avtaler med 18 nye universitetsskoler. Få områder er like viktige som det vi har med Oslo-skolen. Vi får mange av våre studenter derfra. Vi har utdannet mange av deres lærere. Nå har vi også inngått en viktig avtale om etter- og videreutdanning for lærere i vårt nærområde. 

Vi har tatt en tydelig rolle i kommunens arbeid med byens første Campusstrategi. Vi tok her til orde for å kople kunnskap, næring og byutvikling tydelig, og vi er nå, etter bystyrets behandling av campusstrategien, i startgropen for å jobbe videre med gode partnere både i sentrum og på Blindern. 

Selv om UiO er prominent plassert langs Karl Johan, og bare et steinkast fra Stortinget, må vi arbeide for en tydeligere tilstedeværelse i Oslo sentrum. Noe mange ikke vet, eller bare tar som en selvfølge, er at UiO allerede i dag er en av Norges største opplevelsesarenaer. Vikingskipene og museet på Bygdøy spiller også en helt avgjørende rolle.

Men våre sentrumsbygninger inkludert Aulaen, Observatoriet og Historisk museum benyttes i økende grad til formidling av kunnskap og kultur, både til byenes befolkning og til de mange tilreisende. 

Naturhistorisk museum med Botanisk hage og det kommende Klimahuset befinner seg også i hjertet av hovedstaden. Under Tone Lindheims ledelse er samarbeidet med Oslo kommune betydelig styrket. Noe som innebærer at for eksempel alle Oslos 6-klassinger besøker ikke bare Observatoriet, men fra neste år, også det nye Klimahuset. 

Men vi kan gjøre mer. Dekan ved Det juridiske fakultet Dag Michalsen og direktør ved Kulturhistorisk museum Håkon Glørstad står i spissen når vi nå legger en plan for å utnytte og utvikle vår synlighet og rolle i Oslo sentrum ytterligere. Folk må tydelig se og oppleve UiO i sentrum.

Sentrum er likevel allerede i dag en betydelig arena for mange store og viktige arrangementer. Både Oslo Peace Days og Oslo Life Science er store arrangementer som bidrar til å vise fram og dele faglige aktiviteter med byen. Oslo Peace Days ble arrangert første gang i 2018. Det er et samarbeid med Nobelinstituttet, Fredssenteret, PRIO og selvsagt også Oslo kommune. Oslo Life Science viser fram og bygger på det viktige samarbeidet mellom Oslo universitetssykehus, NMBU, Bioteknologirådet og mange ulike næringslivsaktører. NMBU har økt samarbeid med UiO som et mål i sin utviklingsavtale. Vi applauderer det og vil gjerne styrke båndene til miljøene på Ås.

Oslo Bystudio er et annet helt nytt UiO-initiativ. Fra høsten skal våre studenter arbeide på tvers av fag og på tvers av utdanningsinstitusjoner (AHO, BI, NMBU og OsloMet) for å belyse og løse noen av Oslos utfordringer. Målet er at studentene skal kunne bruke sin kunnskap til å gjøre Miljøhovedstaden Oslo til en enda mer bærekraftig by. Også kommunen bidrar med ressurser, både økonomisk og støtter helhjertet opp med kompetanse og kunnskap inn i prosjektet.

Campus på Blindern er nydelig og i full blomst på denne tiden av året. Sommerskolestudentene strømmer til. Men Blindern er også et område med et stort utviklingspotensial. Vi arbeider for at viktige samarbeidspartnere både i offentlig og privat sektor styrker sitt samarbeid og at de rykker nærmere oss på Blindern. Vi trenger en mer levende campus, også etter kl. 16, i helgene, om sommeren. 

Oslo Science City er ett initiativ vi har tatt, og som vi mener kan bidra til å bringe mer liv, gjerne også flere åpne serveringssteder nær oss. Forholdet til de mest kunnskapsintensive aktørene i vårt nærmiljø er selvsagt viktig av mange grunner. I stort handler det om å sørge for å legge til rette for å ta kunnskap i bruk, for å unytte de mulighetene for kompetanseutvikling som ligger i skjæringspunktet mellom akademia og et kunnskapssterkt arbeidsliv. I Oslo Science City arbeider vi tett med Oslo Universitetssykehus, Helse Sør-Øst, SINTEF, OsloTech og ikke minst Oslo kommune som partnere. Mange andre banker nå på døra inn til dette prosjektet og vil være med.

Det er viktig å understreke at UiO ikke selv trenger større arealer. Det er slett ikke motivasjonen, men vi vil være med å skape en levende bydel med gode studentboliger, flere spisesteder, gjerne flere videregående skoler, svært gjerne også praksisplasser og flere deltidsjobber for studenter nær campus. Slik arbeider vi for å at Oslo blir en bedre studentby. En av ti innbyggere i Oslo er student. Vi befinner oss i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa. 

Dette er et uvanlig godt utgangspunkt for å utvikle et økosystem for innovasjon, bredt definert. Vi har som institusjon svært mye å vinne på å gi mer plass til entreprenørskap, både til studentinitiativ som fantastiske Insj og til initiativ som kommer fra forskere selv. Vi vet at OsloTech kunne leid ut langt større arealer til kunnskapsbedrifter enn de gjør i dag, og at det er et sterkt behov for utvikling av eiendomsmasse til næringsutvikling i Oslo. Det er åpenbart hensiktsmessig og klokt å kople dette behovet til kompetansen og studentene på Blindern. Vi ønsker på ingen måte en ensretting av dette arealet og utbyggingen vil måtte komme over tid. Vi har estimert at det finnes ca. 260000 m2 som kan bygges ut, og vi vil arbeide sammen med ulike aktører og tenke helhetlig om den videre utviklingen.

Nedre Blindern er en svært viktig del av helheten, og en arena det er viktig å utnytte på en god måte. Professor Dag Hessen ved Institutt for biovitenskap har i ulike sammenhenger argumentert for etableringen av et Oslo Sustainability Cluster. Det er etter vår mening en glitrende ide. Et senter for bærekraftsaktiviteter innen forskning, utdanning og kunnskapsutnyttelse vil være et viktig bidrag til UiOs svar på vår tids store samfunnsutfordringer. Dette bør i så fall utvikles som et sentralt UiO-senter, som bygger på og utnytter UiOs faglige bredde og utvikles i samarbeid med Oslo kommune og andre kunnskapsaktører i arbeidsliv og politikk. UiO må ha som mål å komme med vesentlige bidrag til det grønne skiftet. Det betyr at vi må tenke innovasjon bredt og inkluderende. Vi kan røpe at vi vil lansere et sentralt initiativ rettet mot sosial innovasjon i løpet av noen måneder.

Oslo vil også få en tydelig rolle når vi nå går inn i sluttfasen av arbeidet for å etablere en sterk europeisk universitetsallianse fokusert på utdanning og med studenten i sentrum. Vi har som mål at en student ved UiO ikke bare skal være student i Oslo, men også i byer som Paris, Berlin, Lisboa, Brüssel, Århus, London, Louvain. Nettverket må utvikles i tett dialog med de ulike byene. Vi vil derfor engasjere Oslo by inn i dette viktige internasjonale samarbeidet. 

Byrådsleder Raymond Johansen er allerede en lydhør samtalepartner. Da han oppsummerte diskusjonene etter høstens samling for internasjonale studenter i Rådhuset, vektla han Oslo kommunes rolle for å bidra til internasjonalisering og nevnte utvikling av nye boliger for studenter som et viktig område. 

Vi gleder oss allerede til å ta imot en ny «generasjon» sterke UiO-studenter på Universitetsplassen i august. Der møter studentene både ordfører Marianne Borgen, dekanene, styret, studentledere og universitetsledelsen. Vi vil sitte sammen foran søylene i trygg forvisning om at Oslo i økende grad er viktig for UiO og at UiO i økende grad er viktig for Oslo. Vi skal utvikle vårt gode samspill videre, og ta en enda tydeligere plass i byen og for byens befolkning.

Med dette ønsker vi alle en riktig god sommer! 

(Dette innlegget ble først publisert på Rektorbloggen 24. juni) 

Emneord: Universitetspolitikk Av rektor Svein Stølen, prorektor Gro Bjørnerud Mo og viserektorer Åse Gornitzka og Per Morten Sandset, Universitetet i Oslo
Publisert 24. juni 2019 17:23 - Sist endra 9. jan. 2020 22:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere