Strategi 2030: UiO skal engasjere, utfordre og flyttre grensene for kunnskap

UiO må svare tydeligere på vår tids store samfunnsutfordringer og sørge for at vårt bidrag blir mer synlig både lokalt, nasjonalt og globalt.

Hele UiO-styret og UiO-ledelsen står foran Lysebu

STRATEGISEMINAR: I forrige uke møttes universitetsstyret og dekanene til strategiseminar på Lysebu.. Målet var å stake ut kursen for UiO fram mot 2030.

Les bakgrunnsnotatet 

I forrige uke møttes universitetsstyret og dekanene til strategiseminar. Målet var å stake ut kursen for UiO fram mot 2030.

La det ikke være noen tvil: UiO skal arbeide videre for å styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet. UiO må svare tydeligere på vår tids store samfunnsutfordringer og sørge for at vårt bidrag blir mer synlig både lokalt, nasjonalt og globalt. Det betyr at vi må arbeide mer målrettet for å utnytte potensialet som ligger i å ha mange sterke fagmiljøer innen både HumSam og MedNat på én og samme institusjon. Det innebærer også at UiO må prioritere arbeidet med utdanning og læringsmiljø i enda større grad. Vi skal engasjere, utfordre og flytte grensen for kunnskap, og vi skal ta kunnskapen i bruk. Dette er et arbeid som vil kreve at vi har et bevisst forhold til verdien av å holde tett kontakt med vår omverden, og dessuten at studenter og ansatte har gode arbeidsbetingelser.

Samspill i en stor organisasjon

Samhandling og samspill på et stort universitet som UiO er krevende av flere grunner. Problemene er blant annet beskrevet av Arild Underdal (SAB 4). Han slår fast at på UiO er «den store utfordringen å få samspill og samhandling mellom nivåene til å virke begge veier».

Strategiprosessen er lagt opp med tanke på å adressere noen av de kultur- og strukturproblemene utvalget beskriver. Vi har basert oss på en arbeidsform der et viktig mål har vært å sikre tett kontakt mellom universitetsstyret og dekangruppen gjennom de ulike fasene i arbeidet. Styremedlemmer har deltatt på dekanmøter og på møter i utdanningskomiteen. Dekaner har deltatt på styremøter.

Det har vært lagt opp til en omfattende og åpen innspillsrunde der alle enheter, ansatte og studenter har kunnet delta. Arbeid i tre ulike tankesmier ledet av dekaner / direktører har representert et ytterligere forsøk på å binde UiO sammen både horisontalt og vertikalt. Ønsket er å utløse en kollektiv kraft i strategiarbeidet som sikrer et tydelig og delt eierskap til de prioriteringene og veivalgene strategi 2030 skal bygge på.

Til dekan/styreseminaret la vi fram universitetsledelsens foreløpige oppsummeringer og vurderinger. Dette forarbeidet dannet utgangspunkt for en dialog mellom styret, dekanene og universitetsledelsen. Selv om vi hadde en åpen arbeidsform i seminaret, ga vi også i forkant noen tydelige signaler. Vi identifiserte på forhånd noen områder vi mener UiO må bevare, og noen områder der vi mener endring er ønskelig og nødvendig. Våre signaler var tydelig basert på, og forankret i de innspillene og reaksjonene vi har mottatt så langt i strategiprosessen.

Områdene som krever bevaring er i høy grad knyttet til verdivalg. Områdene som krever endring kjennetegnes av at er tett forbundet og at de vil måtte få konsekvenser både for forskning, utdanning og kunnskap i bruk.

Hva skal UiO bevare:

  • UiO må aktivt verne om og bygge videre på den høye kvaliteten og den faglige bredden UiO rommer. UiOs sterke miljøer innen HumSam og MedNat er en forutsetning for videre brobyggervirksomhet: faglig, tverrfaglig, institusjonelt og ut mot samfunnet.
  • UiO må aktivt forsvare sin autonomi og sørge for en levende og dialogisk autonomiforståelse.
  • UiO må aktivt forsvare den akademiske friheten. Den er et viktig vern mot kunnskapskrisen vi har sett vokse fram de senere årene, for eksempel knyttet til fake news.
  • UiO må fortsette å opptre kritisk og sannhetssøkende ved å verne om kjerneverdiene i all akademisk virksomhet.

Hva skal UiO endre:

  • UiO må bli en bedre utdanningsinstitusjon. Forbedringer må ta utgangspunkt i en sterkere kobling mellom forskning og utdanning.
  • UiO må svare tydeligere på vår tids store samfunnsutfordringer. 
  • UiO må lykkes like godt med tverrfaglige som med disiplinære initiativ.

Styre- og dekanseminaret bekreftet hovedlinjene i arbeidet og hjalp oss å stake ut kursen videre. Kanskje vil Strategi2030 kunne baseres på fire hoveddimensjoner som reflekterer våre økte utdanningsambisjoner, vårt behov for å svare på samfunnsutfordringene og lykkes både disiplinært og tverrfaglig, vår plass i samfunnet - i Oslo, nasjonalt og globalt og vår avhengighet av «den menneskelige faktor»; arbeids- og studiemiljø, rekruttering, karriere med mer. For å lykkes må vi også jobbe med å fjerne interne barrierer og utvikle mer fleksible arbeids- og organisasjonsformer.

Basert på kunnskapsgrunnlaget, diskusjonen i styre- og dekanseminaret og dialogen forøvrig vil vi nå utarbeide et konkret forslag til en kort strategi som skal legges frem i et dekan- og styreseminar 10. september. Deretter utarbeides et utkast til strategi som sendes på høring. Også til høsten vil vi arrangere innspillsmøter og fortsette å bruke nettsidene for å informere og sikre muligheter til å påvirke innholdet i strategien fram til den vedtas i universitetsstyret, etter planen i desember 2019.

Vi takker for stort engasjement i prosessen, og ser frem til det videre arbeidet.

(Dette innlegget ble først publisert på Rektorbloggen den 21. juni) 

Emneord: Strategi 2030, Universitetspolitikk Av rektor Svein Stølen og prorektor Gro Bjørnerud Mo
Publisert 24. juni 2019 17:07 - Sist endra 24. juni 2019 21:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere