- UiO skal se ut av universitetet og ut i verden

Denne høsten setter vi i gang arbeidet som skal lede frem til en ny strategi for UiO i perioden 2020 til 2030. Som rektorat har vi et sterkt ønske om å ta i bruk kunnskapen som finnes på og utenfor UiO på best mulig måte, skriver rektoratet ved UiO i dette innlegget.

LOVER NY STRATEGI: Rektoratet ved UiO har startet arbeidet med Strategi2030 som skal erstatte Strategi2020. Fra venstre: viserektor Per Morten Sandset, rektor Svein Stølen, prorektor Gro Bjørnerud Mo og viserektor Åse Gornitzka.

Foto: Ola Sæther

Vi håper å skape engasjement og sikre god involvering i utviklingen av en ny strategi. Vi har derfor bestemt oss for å bruke god tid og har satt av tre semestre til arbeidet.

Oppstart og plan for videre arbeid 

Planen ser slik ut: Høsten 2018, i fase 1, undersøker vi hvordan vi best utvikler et solid kunnskapsgrunnlag. Målet er også å identifisere muligheter for en god strategisk retning for de neste ti årene ved UiO. Våren 2019, i fase 2, skal selve strategien utvikles. Gjennom vårsemesteret 2019 vil hele det store UiO få mulighet til påvirke retning og innhold. Høsten 2019, i den tredje og siste fasen av prosessen, blir det en klassisk høringsprosess, før strategien vedtas i styremøtet i desember 2019. 

Dialog: styret og dekanmøtet

Første del av arbeidet startet nå i september med to seminarer: først ett for styret - så ett for dekangruppen. Strategiarbeid er en av styrets hovedoppgaver. UiOs styre ga da også tydelig uttrykk for at de ønsker å spille en aktiv rolle. De sa klart fra at de forventer at UiO bedrer sin gjennomføringsevne og var spesielt opptatt av at vi prioriterer oppgaver knyttet til utdanning. 

Det følger av styrets tanker at dekangruppen og «linjen» må ha en helt sentral rolle både i utarbeidelsen og i forankringen av strategien. Bare på denne måten vil vi legge godt til rette for at de også vil kunne ta en tilsvarende sentral rolle i den etterfølgende iverksettelsen av strategien og i oppfølgingen over tid. Dekanene var også tydelig i sin tilbakemelding til rektoratet om at de ønsket å ta det ansvaret i strategiarbeidet som styret forventer.

Vi arbeider derfor nå for å kople styret og dekanene/direktørene enda bedre sammen i det videre arbeidet. Styret legger de overordnede føringene, men fagligheten ligger i linjen. Derfor må dekangruppen få førstehånds kjennskap til styrets overordnede tanker. Derfor må styret ha god tilgang til dekanenes tilbakemeldinger og ståsted. For å bygge bro mellom styret og dekanene inviterte vi styremedlem Anne-Marie Engel til å presentere diskusjonene vi hadde i styreseminaret for dekanene/direktørene. Hun vil også bringe dekanenes refleksjoner tilbake til styret. Vi har dessuten invitert to av dekanene, Arne Bugge Amundsen (HF) og Niels-Henrik von der Fehr (SV), til å legge frem tanker fra dekangruppens konklusjoner i neste styremøte i oktober 

Bevare og endre

Vi har valgt å starte denne prosessen ved arbeide åpent og inviterende. Vi brukte mye tid og la stor vekt på å få til gode diskusjoner i de to seminarene. Kort oppsummert kan vi si at Universitetsstyret la vekt på at UiO som Norges eldste universitet må vite å dra nytte av sin lange historie og kvalitet, men også være påpasselig slik at våre tradisjoner og eventuelt et snev av selvtilfredshet ikke står i veien for fornyelse og utvikling. Styret har høye ambisjoner på UiOs vegne. Det setter vi pris på. De ba oss i et utfordrende toneleie om å tenke grundig gjennom hva vi bør bevare og hva vi bør fornye. Styret pekte på viktigheten av at den neste strategien definerer områder der vi kan og vil se endring. De var videre svært opptatt av gjennomføringsevne. Styret ber om et dokument som skal gi et løft for UiO – et forpliktende løft som lar seg avlese i form av bedre resultater. De vil ikke være med på å lage en strategi à la carte og sier helt eksplisitt at de ikke vil ha en meny som man kan forsyne seg fritt fra. 

Styret ønsker seg et UiO som tør å være annerledes og bruke fortrinnet vi har med vår lange historie i en fremtidig endringsstrategi. Vår historie og tradisjon skal vi kjenne og utnytte. Vi har tatt, tar og skal ta en betydelig nasjonal rolle. Denne nasjonale rollen holder oss ikke igjen. Snarere må den utnyttes slik at vi kontinuerlig utvikler oss. Samfunnet er i endring og universitetet må svare. Spørsmålene vi stiller, temaene vi undersøker, og kandidatene vi utdanner må ha et godt og gjerne kritisk fotfeste i det samfunnet vi lever i. Samtidig vi må også ruste UiO til å møte framtidens krav og utfordringer. Som kunnskapsinstitusjon må vi tidlig fange opp og orientere oss mot nye viktige områder og tunge trender. I dette krevende landskapet må UiO til utnytte at vi er et ledende Europeisk forskningsuniversitet. Vi må bruke likheten og nærheten vi har med våre sterke søsteruniversiteter i Europa og forsterke og utvikle eksisterende og nye bånd og allianser. UiO skal se ut av universitetet og ut i verden.

Kort strategi – lang prosess

Styret har videre gitt tydelige signaler om strategiens utforming. En lang prosess og en kort strategi vil være den bærende ideen i det videre arbeidet. Strategien må utformes på en måte som gjør at ansatte, studenter og eksterne faktisk får lyst til å lese den og la seg engasjere og forplikte. En slik oppslutning er noe av det vanskeligste å få til i akademia. Vi har likevel et sterkt ønske om å lykkes med nettopp dette. Vi vet at det krever at vi i prosessen lytter til hele universitetet. At vi bruker tid sammen til å tenke gjennom universitetets grunntanke og vesentligste handlinger, slik at strategien signaliserer og maner til oppslutning om disse.

Denne oppfølgingen vil ikke kunne fokusere ensidig på tall og statistikk, men vil handle like mye om å stake ut en god kurs for UiO og holde den. Oppfølgingen vil måtte være kvantitativ, men også kvalitativ og retningsgivende. Den må skje uten at utdanningen, forskningen og vårt arbeid for å ta kunnskapen i bruk utsettes for unødig byråkratisering. Målene i en slik strategisk tilnærming må følges opp løpende. Skal vi lykkes, er godt samspill i alle ledd i organisasjonen helt avgjørende. Strategien må dessuten være så fleksibel at kursen skal kunne justeres, dersom vi underveis erfarer, at opprinnelige tanker og planer for gjennomføring viser seg å ikke ha de ønskede effektene.

Vi gleder oss til det videre arbeidet!

(Dette innlegget ble først publisert i Rektorbloggen)

Emneord: Strategisk plan, Universitetspolitikk Av rektor Svein Stølen, prorektor Gro Bjørnerud Mo, viserektorer Åse Gornitzka og Per Morten Sandset
Publisert 3. okt. 2018 11:47 - Sist endra 3. okt. 2018 11:48

"The old world is dying, and the new world struggles to be born; now is the time of monsters." ― Antonio Gramsci (1891-1937)

tgs@ntnu.no - 5. okt. 2018 07:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere