Rektorteam Graver/Sandlie/Frich: Ledelse og administrasjon

"Fravær av ledelse er uheldig. På samme måte vil en svak administrasjon kunne være ødeleggende for en større organisasjon", skriver rektorkandidat Hans Petter Graver, prorektorkandidat Inger Sandlie og viserektorkandidat Jan Frich i dette leserinnlegget.

"Samarbeidet mellom faglige og administrative ansatte kan bli enda bedre på alle nivåer." Det skriver rektorkandidat Hans Petter Graver (i midten), prorektorkandidat Inger Sandlie og viserektorkandidat Jan Frich.

Foto: Ola Sæther

Vi gleder oss over tanken på å arbeide sammen med universitetets dyktige administrativt ansatte i gjensidig respekt for våre roller og oppgaver. UiO må ha en sterk og dyktig administrasjon under en sikker og tilstedeværende, faglig ledelse. Skal vi nå våre mål, må ledelse og administrasjon arbeide godt sammen. Å gjøre dekangruppen til en strategisk samtalepartner for rektoratet vil gi en tydelig og forankret faglig ledelse. En endring i rektors orientering når det gjelder premissleveranser vil ikke gjøre betydningen av UiO-ledelsens støtteenheter mindre.

Fravær av ledelse er uheldig. På samme måte vil en svak administrasjon kunne være ødeleggende for en større organisasjon. Uten en sterk og dyktig administrasjon vil ledere få mindre tid til å utøve ledelse, og andre grupper ansatte vil få dårligere forutsetninger for å gjøre sin jobb, fordi man hele tiden vil måtte håndtere problemer som oppstår som følge av feil og mangel på rutiner, systemer og koordinering. Samtidig er det viktig at rutiner og systemer er enkle og begrenset til det som det er nødvendig å ha rutiner og systemer for.

Ved universitetet er målene gitt gjennom kjerneoppgavene forskning, utdanning og formidling. Noe som skiller oss fra andre organisasjoner, er vår frihet til selv å definere innholdet i forskningen og innretningen på studieprogrammene. Vår oppgave blir å legge forholdene til rette for at organisasjonen driver forskning av høy kvalitet, snarere enn å overstyre forskernes frihet.

Når det gjelder utdanning, står universitetet i økende grad overfor kvalitetskrav og forventninger. Utdanningsvirksomheten er et felles prosjekt, og universitetets ledelse må sørge for, i samarbeid med studenter, administrativt ansatte og lærere og andre, at oppdraget ivaretas på en god måte. Dette vil kreve god utdanningsledelse.

I en spesialisert institusjon er det nødvendig at noen sikrer god koordinering og sammenheng internt i det enkelte program og på tvers av programmer. Vi ser store muligheter her for å gjøre vår institusjon bedre, og vi vet at dette vil utløse nye ressurser som allerede finnes.

Administrativt ansatte vil ofte ha mye sakskompetanse innen forsknings-, undervisnings- og personaladministrasjon, samt spille viktige roller ved å legge til rette for formidling. Vi har også administrative ledere med personalansvar og ansvar for administrative enheter.

Administrativt ansatte og administrative lederes oppgave er å sørge for at det etableres administrative systemer, gode rutiner, og at regler og prosedyrer etterleves og praktiseres forutsigbart. Administrativt ansatte er helt sentrale i driften av organisasjonen, og skal være viktige medspillere i planleggingsprosesser og rådgivningspartnere for vitenskapelig ansatte.

Likevel vil vi stille spørsmål ved om vi utnytter administrasjonens ressurser godt nok. Samarbeidet mellom faglige og administrative ansatte kan bli enda bedre på alle nivåer. Fra våre egne enheter kjenner vi mange tilfeller hvor administrativt ansatte etterlyser mer initiativ fra fagansvarlige, for eksempel ved opplegg og planlegging av undervisning. Vi kjenner også tilfeller hvor de vitenskapelig ansatte mener at de ikke får tilstrekkelig administrativ støtte.

Vi vil ta til orde for at samarbeidet også kan forbedres på det sentrale nivået. Vi mener at en vei å gå kan være å gjøre dekangruppen til en mer strategisk samtalepartner for rektoratet, og å gjøre rektor mer til stede for dekanene. Dette vil sikre en mer overordnet faglig ledelse av UiO, og også trekke fakultetene og enhetene bedre inn i formulering av universitetets policy. I samarbeid med dekanene vil rektor bedre kunne legge premissene for de utredninger administrasjonen foretar.

En endring i rektors orientering når det gjelder premissleveranser innebærer ikke at betydningen av UiO-ledelsens støtteenheter blir mindre. Vi gleder oss over tanken på å arbeide sammen med universitetets dyktige administrativt ansatte i gjensidig respekt for våre roller og oppgaver.

Administrasjonen vil få klarere bestillinger, noe som gjør at den kan arbeide mer rasjonelt. Den vil også få i oppdrag å levere alternative scenarier og å utrede økonomiske og administrative konsekvenser av forslag som den legger frem. Slik vil den faglige ledelsen og universitetsstyret få et bedre grunnlag for å treffe avgjørelser.

Vi vil sikre at vi er klar over ikke bare de gode sidene av forslag som blir lagt frem, men også hva som er de reelle alternativene og hva kostnadene er ved de forskjellige alternativene. Til å klarlegge dette trenger vi en sterk og dyktig administrasjon.

Som ledelse må vi bidra til å klargjøre roller, ansvar og oppgaver på ulike nivå. Tydelige roller og en god balanse legger grunnlaget for et godt samarbeid og god koordinering mellom ulike grupper og ulike nivå i organisasjonen. Vi ønsker en tydeligere faglig ledelse ved UiO. Vi mener faglige ledere må være mer bevisst sin rolle, sine oppgaver og sitt handlingsrom. Vi mener at vitenskapelig ansatte i større grad må vise lederskap og ansvar knyttet til fellesoppgaver.

Det faglige lederskapet utøves best i en organisasjon som fungerer godt administrativt. Vi er derfor overbevist om at UiO står best rustet om vi både har sterk og tydelig ledelse og en sterk og dyktig administrasjon.

Emneord: Rektorvalget 2017 Av rektorkandidat Hans Petter Graver, prorektorkandidat Inger Sandlie og viserektorkandidat Jan Frich
Publisert 16. feb. 2017 11:04 - Sist endra 16. feb. 2017 11:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere