Kultur for kvalitet

Rektorkandidat Hans Petter Graver og viserektorkandidat Jan Frich hilser i dette innlegget regjeringens kvalitetsmelding for høyere utdanning velkommen.

ViL KOMME MED KRAV TIL HANDLINGSPLAN: Rektorkandidat Hans Petter Graver flankert av prorektorkandidat Inger Sandlie og viserektorkandidat Jan Frich.  De vil komme med krav om hva universitetets handlingsplan for kvalitetsmeldingen skal inneholde, skriver Hans Petter Graver og Jan Frich i dette innlegget.

Foto: Ola Sæther

Vi hilser regjeringens kvalitetsmelding velkommen! I dag la Torbjørn Røe Isaksen frem meldingen på Realfagsbiblioteket ved UiO. Han understreket at vi må ha en kulturendring når det gjelder verdsetting av utdanning og undervisning ved universitetene. Statsråden sa at regjeringen har store forventninger, men at den også stiller krav. Universitetene må tenke nytt når det gjelder undervisning og læringsformer. Universitetet må lage en handlingsplan for oppfølgingen av meldingen. Under valgkampen vil vi legge frem krav om hva en slik handlingsplan vil inneholde.

 

Viserektor for utdanning

Meldingen utfordrer UiO både med hensyn til studieprogrammenes innhold og oppbygging og med hensyn til rammebetingelser rundt utdanning og læring. Meldingen utfordrer også UiO når det gjelder samfunnsansvaret vi har som en nasjonal institusjon for forskningsbasert utdanning. Nettopp for å møte disse utfordringene er Jan Frich med i teamet som viserektor. Han har en flerfaglig bakgrunn og har bred erfaring med ledelse og studiekvalitetsarbeid, bl.a. som undervisningsleder og programleder. Han har dessuten ledet en større omlegging av medisinstudiet ved UiO. Han vil jobbe full tid med utdanning og læringsmiljøet ved UiO og han vil være fritatt for de nestlederoppgaver som en prorektor har.

Kritisk sans

Når det gjelder studieprogrammenes innhold og oppbygging er vi veldig glad for at Statsministeren på kontaktkonferansen i forrige uke understreket viktigheten av å sikre at studentene utvikler evne til kritisk sans og etisk refleksjon. Dette har vært en viktig sak for Hans Petter Graver som dekan, og er en viktig grunn til at han har vært opptatt av dommerrollen i autoritære samfunn. Han skrev boken "Dommernes krig" om den norske rettsstatens møte med den tyske okkupasjonen under krigen nettopp med tanke om å bidra til refleksjon rundt juristrollen, og han har engasjert seg for å få slike perspektiver inn i jussutdanningen

Studentinvolvering

Isaksen understrekte at studentene har vært en viktig pådriver i arbeidet med meldingen. Vi mener at studentene vil være en viktig pådriver også i oppfølgingen av meldingen internt i universitetene. Vi vil også arbeide med studentinvolvering i evalueringen og utviklingen av utdanningene. Vi vil dessuten fremme nye, studentaktive lærings- og undervisningsformer og fremme økt bruk av digitale medier og ny læringsteknologi, samt styrke studenters mulighet for deltakelse i forskning. Alt dette er ting som nå er nevnt i kvalitetsmeldingen. Den gir oss derfor en viktig støtte til å gjennomføre disse delene av vår plattform.

Anerkjenne undervisning

Det meldingen sier om rammebetingelser vil gi gode muligheter for å forbedre UiO som en ledende utdanningsinstitusjon. Vi har sagt at vi vil arbeide for at ansatte i forskerstillinger og lektorstillinger får betingelser som gjør det mulig for dem å kvalifisere seg til professorat etter en konkurranse eller bedømmelse. Dette forutsetter at ansatte i forskerstillinger gis mulighet til å undervise, at ansatte i lektorstillinger har tid til å forske og at fremragende undervisning meritterer for opprykk. Vi vil selvsagt også se på andre tiltak for merittering av god undervisning og for å hjelpe de ansatte til å utvikle seg. Vi vil utvikle gode tiltak for å anerkjenne og verdsette innsats i samarbeid med de ansatte. For noen kan muligheter for utveksling og opphold ved andre institusjoner være inspirerende, for andre kan det være lønn og for andre igjen kan det være helt andre ting. Det viktige for en ledelse er å gå inn i dette med en klar vilje og et åpent sinn.


 Senter for læring og utdanning

Vi vil også bygge videre på det nye senteret for læring og utdanning og se hvordan det kan støtte opp under det som skjer ved fakultetene og de enkelte miljøene. En kvalitetsportal der alle tall og data som er relevant for å vurdere kvalitet i utdanningen skal samles og presenteres kan være en god hjelp i dette. Det samme er tilfelle for en nasjonal konkurransearena der utdanningsmiljøer kan konkurrere om ressurser til å utvikle god undervisning.

Samfunnsansvaret

Samfunnsansvaret UiO har som en ledende institusjon for forskningsbasert undervisning er viktig for oss. Som det står i meldingen, "en verden i endring krever høy kompetanse". I diskusjonen om at universitet skal være nyttig og relevant må vi ikke glemme at den største effekten av vår virksomhet på samfunnet er de mange tusen studentene som kommer ut i samfunnet med en utdanning fra UiO. Dette er dyktige unge mennesker med solide kunnskaper og ferdigheter og en robust akademisk dannelse. Dette må vi ta vare på ved å fortsette å være et ledende forskningsuniversitet som sikrer en solid faglig forankring av undervisningen vår. Samtidig må vi sørge for å ha en bred debatt mellom de faglige ansatte, studentene og samfunnet rundt oss om sammensetningen og profilen på UiOs studieportefølje. Som rektorteam kan vi stake ut retningen og påvirke rammebetingelser, men det som det kommer an på til syvende og sist er samspillet mellom dedikerte undervisere og engasjerte studenter. Derfor er det helt overordnede målet for oss å bidra til å skape slik dedikasjon og engasjement.


 

Emneord: Rektorvalget 2017, Studentforhold Av rektorkandidat Hans Petter Graver og viserektorkandidat Jan Frich
Publisert 28. jan. 2017 00:55 - Sist endra 28. jan. 2017 00:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere