Stølen & Mo mener åpen konkurranse må være prinsippet for ansettelser

Team Stølen & Mo står fast på at åpen konkurranse må være det bærende prinsippet ved ansettelser på UiO. De mener rektorteamet  til Graver & Sandlie går i motsatt retning.

BEST KVALIFISERTE: Vi må ha en ansettelsespolitikk som gjør det mulig å ansette den best kvalifiserte kandidaten, mener rektorkandidat Svein Stølen, prorektorkandidat Gro Bjørnerud Mo og viserektorkandidatene Åse Gornitzka (t.v.) og Per Morten Sandset.

Foto: Ola Sæther

 

Stølen & Mo mener det ikke må sås tvil om at åpen konkurranse er det bærende prinsippet ved ansettelser til førsteamanuensis- og professorstillinger ved Universitetet i Oslo.

 

Graver & Sandlie går i motsatt retning. De vil gi mulighet for å krysse fra lektor- eller forskerløp til førsteamanuensisstillinger og professorater uten utlysninger og konkurranse.

 

Der vi i Stølen & Mo sier vi vil gjøre alt vi kan for å begrense bruken av midlertidige stillinger, lover Graver å sette en stopper for all midlertidighet.

 

Vi mener det er all mulig grunn til å advare mot kombinasjonen av Gravers to løfter. De vil i praksis kunne få sterke, uønskede konsekvenser for rekruttering, ansettelser og økonomi ved UiO.

 

Vi befinner oss i en situasjon der stadig større deler av universitetets virksomhet finansieres av eksterne midler og der stadig flere ansattgrupper berøres av slike endringer.

 

Stølen & Mo mener fast ansettelse er å foretrekke framfor fortsatt midlertidighet spesielt på enkelte eksterne prosjekter i miljøer med høy grad av ekstern finansiering over tid. Der hvor forskernes generisk kompetanse enkelt kan utnyttes i nye eksternt finansierte prosjekter. Graver går derimot mye lenger og sier han vil ansette i faste stillinger på tidsavgrensede prosjekter.

Gitt Gravers forslag vil man idet finansieringen opphører, derfor måtte avslutte ansettelsesforholdet og gå til oppsigelse.

 

Problemet er hva UiO gjør når den eksterne finansieringen opphører, og man ikke makter å hente inn nye eksterne midler til de prosjektansatte forskerne. Universitetet vil umiddelbart få store vanskeligheter med å betale lønn til forskerne de har ansatt i fast stilling. Gitt Gravers forslag vil man idet finansieringen opphører, derfor måtte avslutte ansettelsesforholdet og gå til oppsigelse.

 

Men alvorlige problemer oppstår hvis de som må forlate stillingen idet den eksterne finansieringen tar slutt, har fortrinnsrett til ordinære, kombinerte stillinger. Da risikerer vi at en vanlig rekrutteringsvei på UiO heretter vil gå fra fast ansatt forskerstilling på prosjekt, via fortrinnsrett, til faste vitenskapelige stillinger.

 

Konsekvensene av dette vil nok variere fra sted til sted. Men for mange miljøer vil Gravers politikk gjøre det svært risikofylt å ta inn et midlertidig prosjekt med en eller flere forskere.

 

Gravers to enkle løfter vil innebære store og kompliserte forskyvninger i hele UiOs rekrutteringspolitikk og økonomi. Blant taperne vil vi finne unge talenter eller internasjonale søkere som tar sikte på å konkurrere åpent gjennom utlysninger av kombinerte stillinger. Gravers politikk vil vanskeliggjøre universitetets muligheter til å hente inn flere eksterne prosjekter.

Vi må ha en ansettelsespolitikk som gjør det mulig å ansette den best kvalifiserte kandidaten.

Derfor mener team Stølen & Mo at det er maktpåliggende å fastholde at konkurranse er det bærende prinsipp ved ansettelser til førsteamanuensis og professorstillinger ved Universitetet i Oslo, ikke overgang fra andre stillingstyper. Vi må ha en ansettelsespolitikk som gjør det mulig å ansette den best kvalifiserte kandidaten. Rekrutteringsprosessen skal være åpen og offentlig. Og vi må lage gode arbeidsbetingelser for dem som ønsker å søke om eksterne forskningsmidler.

 

Les også svaret fra Graver, Sandlie og Frich: Vi er ikke redde for å tenke nytt

Emneord: Rektorvalget 2017, Personalbehandling/politikk Av rektorkandidat Svein Stølen, prorektorkandidat Gro Bjørnerud Mo og viserektorkandidater Åse Gornitzka og Per Morten Sandset
Publisert 2. mars 2017 15:05 - Sist endra 3. mars 2017 10:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere