Frykter forskningsformidlingen svekkes

Forskningsformidlingen kan svekkes når det tar 98 dager før masteroppgavene offentliggjøres, skriver konsulent Alf Jensen ved Sosialantropologisk institutt.

Nye tekniske løsninger ved  innlevering av masteroppgaver innebærer at det nå vil ta 98 dager fra studenten avlegger eksamen for mastergraden, til oppgaven blir publisert i DUO(Digitale utgivelser ved UiO). Tidligere ble oppgavene offentliggjort uten opphold av instituttene, som kvalitetssikret sammendragene for formateringsfeil og la oppgavene ut. Medstudenter og offentligheten har stor glede av en rask offentliggjørelse  fordi andre studenter raskt får tilgang til nylig utgitte masteroppgaver som kan ha stor betydning for vordende bachelor- og masterstudenter sitt arbeide.

Som bidrag i meningsdanningen i samfunnet, følger mediene i stor utstrekning oversikten i DUO over tematikken i masteroppgavene som offentliggjøres. Med den nylig innførte embargotiden på over tre måneder vil høyst sannsynlig interessen for databasen svekkes.

Svært mange mennesker ønsker fortsatt å låne et eksemplar av en masteroppgave på biblioteket. Når den langsomme nedbyggingen av papireksemplarene fra tre til ett og nå intet fysisk eksemplar til biblioteket vil det eksterne lesende publikumet som fortsatt foretrekker å lese et fysisk eksemplar av en masteroppgave, miste denne muligheten. Den delen av vår offentlighet som f.eks ikke har digital tilgang, men som har vært med på det skattemessige spleiselaget ved finansieringen av forskningen, vil ikke lenger kunne rekvirere en masteroppgave. Vi regner med at noe under 10% av befolkningen ikke har digital tilgang i Norge.

Et annet moment gjelder de masteroppgavene som av ulike grunner klausuleres. Noen av disse oppgavene var tidligere tilgjengelige via utlån av papirversjonen. Dersom kun digital tilgang i framtiden vil bli en realitet, vil disse oppgavene helt og holdent falle bort for et lesende publikum.. Hvor smart vil dette være dersom adgangen til klausulering skulle tilta?

I et helhetsbilde er det svært uheldig  i forhold til både samfunnsoppdraget UiO har i å formidle kunnskap til hele befolkningen og UiOs egne forskere og studenter, at masteroppgavene ligger på vent i over tre måneder. Utlån av hovedfags- og masteroppgaver har holdt seg på et høyt nivå noe som legitimerer et fortsatt stort behov for fysiske eksemplarer til utlån.

Prosessen som har ført fram til endringene i avlevering av masteroppgavene, har ikke vært en tilgjengelig konsekvensutredning eller gjenstand for en bredere høring hvor alle berørte parter er blitt forespurt.

UiO har et samfunnsoppdrag i retning av å formidle forskning uten opphold i tid for offentligheten, og da bør dette hensynet veie mer enn nærsynte, økonomiske sparetiltak.

 

 

Emneord: Forskningsformidling, Studentforhold Av konsulent Alf Jensen ved Sosialantropologisk institutt
Publisert 24. feb. 2014 13:04 - Sist endret 24. feb. 2014 16:37

Vi i DUO vitenarkiv vil gjerne oppklare hvorfor det er en behandlingstid på 98 dager på masteroppgaver som er levert til DUO vitenarkiv via StudentWeb.

Før masteroppgaven blir gjort tilgjengelig må vi forsikre oss om at det beståtte resultatet er endelig. Masteroppgaven er en eksamensbesvarelse, og da vil studie- og eksamensregelverket avgjøre når sensuren er endelig. Vi kan ikke tilgjengeligjøre noe i DUO vitenarkiv før vi vet at det formelle er i orden.

1. Studenten leverer oppgaven til sensur. 2. Studenten skal få sensurresultatet etter inntil 8 uker. 3. Studenten har rett til å be om begrunnelse. Fristen er en uke etter kunngjøring av  sensurresultatet. 4. UiO har to ukers frist til å gi begrunnelse 5. Studenten har rett til å klage på resultatet. Fristen er tre uker etter at eventuell begrunnelse er mottatt.

Dette blir til sammen 14 uker (98 dager), og bestått oppgave kan bli gjort tilgjengelig i de tilfellene vi vet at studenten ikke har benyttet klageretten.

Dersom studenten velger å klage, vil det kunne ta lenger tid enn 98 dager fra innlevering til klagesaken er ferdigbehandlet og bestått oppgave kan bli gjort tilgjengelig i DUO vitenarkiv.

Denne ordningen sikrer at studentenes rettigheter til begrunnelse og klage blir ivaretatt og at alle studenter har tid til å avgjøre om han/hun vil klage.

Vi er ikke bekymret for at DUO skal bli mindre brukt pga nevnte behandlingstid. Besøks- og nedlastingstall fra DUO vitenarkiv viser stor interesse for UiOs masteroppgaver, doktoravhandlinger, artikler mm.

Forslag om innleveringsløsning i StudentWeb ble sendt på høring til UiOs fakulteter i juni 2011. Vi mener at berørte parter er hørt.

Jensen kommer også inn på tilgang på klausulerte oppgaver. Status er: I de tilfellene der studenten ikke ønsker at oppgaven skal være tilgjengelig i DUO vitenarkiv, fremstiller UB et trykt eksemplar. Hvis oppgaven er klausulert pga lovpålagt taushetsplikt, fremstiller UB et trykt eksemplar hvis forfatter har gitt sin tillatelse til det.

Stine Marie Barsjø - 28. feb. 2014 16:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere