Internt handlingsrom – Vi har felles mål

Prosjektet Internt handlingsrom har som mål at en større andel av ressursene ved UiO skal brukes på forskning, undervisning og styrking av studiekvaliteten. Dette skal vi oppnå gjennom å forbedre rutiner, unngå dobbeltarbeid, samt å avklare roller og ansvar bedre.

Prosjektet Internt handlingsrom skal ikke føre til at noen ansatte får dårligere arbeidsforhold, og ingen vil miste jobben. Det kom veldig klart frem på forrige møte i universitetsstyret at hensynet til de ansatte veier tungt.  

Hittil har vi oppnådd mye. Styret har besluttet å overføre 50 millioner kroner til UiOs primærvirksomhet. Ledere av eksternfinansierte prosjekter har fått bedre muligheter for god økonomistyring. Dette vil føre til at prosjektlederne ikke må bruke tiden sin på å føre skyggeregnskap, noe de har gjort tidligere. Det er også gjort betydelige forbedringer i rutinene for utbetaling av bilagslønn. På denne måten får vi redusert dobbeltarbeid og etterkontroll og økt kvaliteten på arbeidet. De som vil se en fullstendig liste, finner den på nettadressen: www.uio.no/ihr

Disse delene av prosjektet har det vært stor oppslutning rundt og bred enighet om, også blant tjenestemannsorganisasjonene.

En annen del av prosjektet er å se på forholdet mellom sentraladministrasjonen og fakultetene, samt den interne organiseringen av sentraladministrasjonen. Tilbakemeldingene fra mange medarbeidere og ledere ved fakultetene er at de opplever sentraladministrasjonens rolle som uklar. Sentraladministrasjonens oppgave er å gi støtte til fakultetene, men den skal også sikre at fakultetene opptrer i i henhold til internt og eksternt regelverk. Samtidig gir sentraladministrasjonen støtte til universitetsledelsen. Det har kommet mange tilbakemeldinger fra fakultetene om at de opplever at avdelingene i sentraladministrasjonen ”ikke snakker sammen”. Selv om vi også i dag har en profesjonell og dyktig administrasjon, har disse tilbakemeldingene fra fakultetene og museene vært så mange og så sterke at vi som ledelse må ta dem alvorlig. En fremtidig organisering av sentraladministrasjonen må altså møte de utfordringene som fakultetene og museene har spilt inn. Det har vært uenighet rundt den delen av IHR prosjektet som går på organiseringen av de fem avdelingene, Organisasjons- og personalavdelingen, Forskningsavdelingen, Studieavdelingen, Kommunikasjonsavdelingen og Økonomi og planavdelingen (totalt ca. 300 av UiO sine 6200 ansatte arbeider i disse fem avdelingene). Organiseringen av sentraladministrasjonen er imidlertid kun en liten del av IHR-prosjektet, de andre delene er det bred enighet om.

Universitetsledelsen er opptatt av god kommunikasjon, samarbeid og ivaretagelse av den formelle medbestemmelsen. For bare en uke siden ble det arrangert et allmøte om prosessen. Vi ser på fagforeningene som en viktig ressurs. Når noen fagforeninger opplever at samarbeidet ikke er godt nok, ønsker vi en dialog om hvordan vi kan oppnå bedre samspill i omstillingsprosessen videre.

 


 

 

Emneord: IHR Av rektor Ole Petter Ottersen, universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
Publisert 20. mars 2013 21:01 - Sist endret 2. sep. 2014 14:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere