Internt handlingsrom: Endring er utvikling

Prosjektet Internt handlingsrom (IHR) er et viktig og helt nødvendig endringsprosjekt ved Universitetet i Oslo.

(UiO) har gjennom 200 år vokst i takt med samfunnets behov for ny kunnskap og kompetanse. Vi er i dag et stort og kraftfullt universitet i en verden som har vært og er i konstant endring. Et av mange eksempler er endrede rammebetingelser for forskning, der en stadig større andel av midlene kommer fra eksterne kilder. Et universitet skal alltid tenke seg nøye om, være behørig konservativt, i forhold til ytre påvirkning, men vi må også ta inn over oss at endring tidvis er helt nødvendig for å utvikle oss videre. 

Prosjektet Internt handlingsrom (IHR) er et viktig og helt nødvendig endringsprosjekt ved Universitetet i Oslo. Målet med prosjektet er at en større andel av ressursene ved UiO skal brukes direkte i forskning og utdanning, herunder til styrking av studiekvaliteten og læringsmiljøene ved UiO. Dette er riktig og viktig, og IHR-prosjektet har allerede gitt positive resultater. I tillegg til at viktige administrative prosedyrer har blitt bedre og mer effektive, er betydelige ressurser allerede tilført primærvirksomheten. Universitetsledelsen har øremerket disse midlene til styrking av studiekvaliteten ved UiO, og ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er disse ressursene i ferd med å gi et betydelig løft for læringsmiljøet ved fakultetet.

Videre legger IHR-prosessen opp til en mer tydelig ansvars- og rollefordeling mellom viktige sentrale enheter som skal yte direkte støtte til primærvirksomheten, og en enhet som skal støtte universitets øverste ledelse i deres daglige utøvelse av strategisk/politisk virksomhet. Her har IHR-prosessen kommet frem til fornuftige forslag knyttet til i hvilken retning UiO skal utvikle seg og hvordan den videre prosessen skal gjennomføres. Universitetsledelsen fikk heldigvis flertall for sitt forslag i Universitetsstyret den 12. mars. Jeg registrerer fagforeningens motstand mot vedtaket, men klarer ikke helt å forstå hva motstanden egentlig handler om, bortsett fra det opplagte; at vedtaket med stor sannsynlighet vil avstedkomme organisatoriske endringer i sentraladministrasjonen på UiO.

 

Emneord: IHR Av Dekan Morten Dæhlen
Publisert 22. mars 2013 14:17 - Sist endret 2. sep. 2014 14:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere