Parat støtter arbeidet for et grønt UiO

Parat vil at UiOs ambisjoner om å bli et grønt universitet lykkes og støtter derfor universitetets miljøarbeid.

I juni 2011 vedtok Universitetsstyret UiOs ambisjonsnivå for å bli et grønt universitet. Samtidig ble Enhet for Grønt UiO opprettet og lagt under Teknisk avdeling.

Parat UiO har vært bekymret for at miljøfokuset skulle forsvinne så snart vedtaket var fattet, ikke minst pga tunge budsjettprosesser. Vår bekymring førte til at Parat UiOs årsmøte i mars 2012 enstemmig vedtok følgende resolusjon:

«UiOs ambisjoner om å bli et grønt universitet må lykkes. De ansatte bevisstgjøres til å gjøre grønne valg.»

For Parat UiO er det viktig at det grønne fokuset både må være på tiltak den enkelte kan forholde seg til i sin arbeidshverdag og tiltak som gir økonomisk gevinst/innsparing. Økt miljøfokus kan i praksis medføre prioriteringer og valg som kan føles tunge, eksempelvis bruk av videokonferanser fremfor flyreiser og mindre bruk av papir.

Vi er derfor svært glade for at universitetsledelsen det siste halve året har påpekt viktigheten av å jobbe for et grønt universitet, både i media og i blogg. Det vi leser der, er helt i tråd med våre forventninger og ønsker.

I senere tid har Grønt UiO fått kritikk for å besøke miljøvennlige universiteter i USA og Canada. Teknisk avdeling er kritisert for at UiO skryter på seg miljøvennlig drift.

Vi i Parat er først og fremst opptatt av at kritikken ikke dreper miljøengasjementet. Vi håper universitetsledelsen, Grønt UiO og Teknisk avdeling og andre nå får ro til å jobbe med det vi mener et grønt universitet handler om.

Parats tanker om tiltak for perioden 2012/2013:

 • Holdningsendring hos de ansatte og virkemidler for et miljøvennlig UiO
  Vi ønsker grønne kampanjer for ansatte og studenter med tydelige mål og krav. De tillitsvalgte i Parat bidrar gjerne som “miljøambassadører”. De ansatte må gjøres kjent med tiltak, planer og miljøregnskap. Grønt universitet må på dagsordenen i ledelsesmøter. Man kan ansette “miljødetektiver” for å “spore opp” områder der man kan hente miljøgevinster. Det bør arrangeres miljødager med fokus på studier/forskning og grønn hverdag. Driften av SiO og UiO må foregå så grønt som mulig. «Follow my print» implementeres ved alle skrivere, slik at unødvendig bruk av papir begrenses.
   
 • Flere miljøstasjoner og kildesortering ved hele UiO
  Ansatte og studenter må gjøres kjent med rutiner for håndtering av avfall. Miljøstasjoner må være lett tilgjengelige for alle. UiO bør ha kildesortering for alle avfallsprodukter som Oslo kommune tar imot.
   
 • Leverandører og innkjøpskataloger skal ha klart miljøfokus
  Det er nødvendig med sterkt fokus på miljøvennlig produktprofil ved innkjøp, med innkjøpskataloger med miljøvennlige produkter, krav til fair trade og kortreiste produkter.
   
 • Økt satsing på direkte og konkret miljørelatert utdanning og forskning
  Parat støtter det fokuset og den profilen UiO har i forhold til miljørelatert
  utdanning og forskning, men ønsker at det satses på flere spissede miljørelaterte studier og at det stimuleres til enda bredere forskning innenfor bærekraft.
   
 • Egne økonomiske rammer til lokale, energibesparende tiltak
  For Parat er det viktig at grønn politikk skal lønne seg økonomisk for fakulteter/enheter. Det bør innføres incentivordninger, for eksempel en egen årlig pott, til fakulteter/enheter som reduserer energiforbruk.
   
 • Plan for utskifting av bilparken
  Parat mener UiOs bilpark kan bli mer miljøvennlig og at det bør lages en konkret plan for utskifting av bilparken. Vi bør ha el-biler til utlån for ansatte.
   
 • Veksthusene ved NHM
  Parat er opptatt av det energisparende potensialet som ligger i ny solenergi. Vi ønsker å bruke dette også i vår gamle bygningsmasse. For de eksisterende veksthusene ved NHM mener vi det må avsettes midler til et forprosjekt i 2013 for utnyttelse av solenergi. De gamle veksthusene kan bli et utmerket utstillingsvindu for å vise hvordan man kan jobbe miljøvennlig i gamle bygninger.

 

Emneord: Miljøforskning, Strategisk plan Av hovedtillitsvalgt Ole Martin Nodenes og nestleder Nils-Petter Bergersen i Parat UiO
Publisert 29. okt. 2012 09:21 - Sist endret 2. sep. 2014 14:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere