Hva betyr Internt handlingsrom (IHR) for de ansatte?

For oss ser det ut til at NTL mener at Lean er synonymt med stoppeklokken. Foreløpig har vi ikke sett noe som skulle tilsi at stoppeklokkestyring blir det sentrale ved UiO, og vi tror heller ikke en slik styringsfilosofi vil fungere.

NTL har nylig laget en brosjyre som er distribuert til alle ansatte, med sin fortolkning og beskrivelse av hva som foregår i IHR-prosessen – Internt handlingsrom. Vi kjenner oss ikke igjen i deres virkelighetsforståelse, og leser innholdet i brosjyren som et forsøk på å trenere IHR-prosessen fremfor å fokusere på å bidra konstruktivt inn i den.

Som ledere for tre av fagforeningene ved UiO – Parat, Akademikerne og Forskerforbundet – er vi svært opptatt av alle de ansattes arbeidshverdag.

For oss har det derfor vært naturlig å engasjere oss i den pågående IHR-prosessen. I tillegg til å være med i medbestemmelsesprosesser, har organisasjonene med sine tillitsvalgte bidratt aktivt i alle gruppene som er opprettet i regi av prosjektet, og er da arbeidstakerrepresentanter for alle ansatte ved UiO.

Både Parat, Akademikerne og Forskerforbundet har holdt separate medlemsmøter om IHR. Disse møtene har vist et stort engasjement blant ansatte for å få endringer i sin arbeidsdag, samtidig som de ansatte må ivaretas godt i aktuelle omstillingsprosesser.

Slik NTL beskriver IHR-prosessen, fremstår Lean-metoden som det største problemet. NTL beskriver Lean som en beregnende og kald filosofi, hvor mennesket ikke er noe verdt og det saliggjørende er hvor lang tid en arbeidsprosess tar. For oss ser det ut til at NTL mener at Lean er synonymt med stoppeklokken.

Foreløpig har vi ikke sett noe som skulle tilsi at stoppeklokkestyring blir det sentrale ved UiO, og vi tror heller ikke en slik styringsfilosofi vil fungere. All forskning tyder på at kunnskapsmedarbeidere fungerer best når de ansatte har frihet til å utføre oppgavene slik de anser best, og vi vil arbeide for at de ansatte i så stor grad som mulig skal få denne friheten. Vi har derfor hele tiden vært opptatt av at de ansatte selv må være delaktige i hele IHR-prosessen.

I dag utføres en del administrative og tekniske funksjoner som ikke er hensiktsmessige. Det er utstrakt kontroll og manglende tillit, og ansatte utfører oppgaver de ikke er ansatt for å gjøre. Et eksempel fra et av medlemsmøtene våre kan være laboratoriepersonell som bruker 70 prosent av tiden sin på å gjøre innkjøp, istedenfor å utføre laboratorieoppgaver.
For oss er derfor det beste vi kan oppnå gjennom IHR, at hovedmålet om økt kvalitet på tjenestene gjenspeiles i at studentene og forskerne blir enda mer fornøyd med de administrative tjenestene som utføres.

For å oppnå dette målet er det viktigste for oss at det fokuseres på at det blir enda mer tilfredsstillende å jobbe på UiO, og at arbeidet til den enkelte oppfattes som meningsfullt.

Ingen av oss tre er spesielt opptatt av at UiO skal benytte Lean, verken som metodikk eller som virksomhetsfilosofi, men vi er opptatt av at det skal komme forandringer. Partene på UiO må utvikle sin måte å gjennomføre omstillingsprosjekter på, og da kan inspirasjon fra Lean og andre metodikker være fruktbart.

For at de ansatte skal få en bedre arbeidshverdag som følge av IHR, må vi akseptere at ikke alt er klart ved oppstart og at noen brikker må falle på plass underveis, slik den pågående IHR-prosessen legger opp til.

Vår jobb som tillitsvalgte i fagforeningene, er å sørge for at løsningene blir best mulig for de ansatte. Det har vi tro på at vi skal kunne få til gjennom bred deltakelse i IHR-prosessen.

Emneord: Arbeidsforhold, IHR, Personalbehandling/politikk, Administrasjon Av Christer Wiik Aram (hovedtillitsvalgt Akademikerne) og Ole Martin Nodenes (hovedtillitsvalgt Parat) og Kristian Mollestad (hovedtillitsvalgt Forskerforbundet)
Publisert 15. juni 2011 13:59 - Sist endret 2. sep. 2014 14:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere