Faglig ledelse og administrativ styring

Dersom fagavdelingene i sentraladministrasjonen gis formelle styringsfullmakter overfor fakultetene, vil rammebetingelsene for den faglige ledelsen av fakultetene bli endret i betydelig grad. Fakultetene vil da formelt bli underordnet en voksende administrasjon.

Bør fagavdelingene i sentraladministrasjonen få instruksjonsmyndighet over fakultetene? Internrevisjonen har foretatt en revisjon av fullmakter, ansvar, roller og myndighet ved UiO. Resultatet foreligger i en rapport fra juni i år, som legges frem for Universitetsstyret 13. september. Revisjonsgjennomgangen avdekket usikkerhet blant fagdirektørene med hensyn til når de kan ”gripe inn” overfor fakultetene, og sprik mellom dekanene med hensyn til vurderingen av fagavdelingenes ansvar og myndighet. En hovedkonklusjon i rapporten er at det bør utarbeides en ansvars- og myndighetsoversikt som gir en felles struktur, og at det utarbeides stillingsinstrukser for fagdirektørene.

En slik gjennomgang er sikkert nyttig, men den bør ikke resultere i en formalisering av en instruksjonsmyndighet for fagdirektørene overfor fakultetene. UiO har gjennomgått en prosess i retning av sentralisering av ledelsesfunksjoner. Det er betydelig uenighet med hensyn til hvor toppstyrt universitetet bør være. Innføringen av enhetlig ledelse ved grunnenhetene, samtidig som delingen av ledelsen på toppnivå mellom rektor og universitetsdirektør ble beholdt, har ført til at fakultetenes og instituttenes faglige ledelse er underlagt administrativ styring. Så lenge denne styringen er knyttet til universitetsdirektøren, og det er god kommunikasjon mellom direktøren, rektor og dekanene, behøver ikke en slik delt styring ovenfra volde problemer.

Dersom fagavdelingene i sentraladministrasjonen gis formelle styringsfullmakter overfor fakultetene, vil rammebetingelsene for den faglige ledelsen av fakultetene bli endret i betydelig grad. Fakultetene vil da formelt bli underordnet en voksende administrasjon. Linjen mellom fakultetsledelsen og universitetsdirektøren og rektor vil bli lengre og indirekte. Det vil øke preget av byråkratisering av universitetsledelsen, og gjøre den ytterligere sentralisert og toppstyrt.

Alle er enige om at god ledelse av universitetet og enhetene er viktig. Jeg tror at det å beholde den sterke vekten på faglig ledelse som universitetet har hatt, er viktig. Jeg tror også det er viktig at denne ledelsen bygger på de faglige kreftene nedenfra, slik at akademisk frihet og ledelse forenes og fremmer hverandre og sammen streber mot stadig høyere kvalitet i undervisning og forskning. En formell underlegging av fakultetene under de sentrale fagavdelingene vil være et skritt i gal retning om man vil bedre ledelsen av UiO.
 

Emneord: Fakultetene, Administrasjon Av Dekan Hans Petter Graver ved Det juridiske fakultet
Publisert 8. sep. 2010 13:46 - Sist endret 2. sep. 2014 14:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere