KPMG konkluderer med at Forskningsrådet har god økonomistyring

En gjennomgang fra revisjonsselskapet KPMG bekrefter at Forskningsrådet har god økonomistyring og at tallgrunnlaget for prognosene ikke inneholder vesentlige feil og mangler.

Portrett av en mann

GOD ØKONOMISTYRING: – Denne gjennomgangen er viktig fordi den bekrefter at Forskningsrådet har god økonomistyring og at prognosene Forskningsrådet arbeider ut ifra gir et korrekt bilde av situasjonen, sier Robert Rastad, nestleder i interimsstyret for Forskningsrådet.

Foto: Thor Brødreskift/UiB

Gjennomgangen KPMG har gjort av Forskningsrådets økonomiske prognoser per mars 2022 viser at det ikke er funnet vesentlige feil i grunnlaget som påvirker eller endrer forståelsen av den økonomiske situasjonen i Forskningsrådet. En av hovedkonklusjonene i gjennomgangen er at det har manglet omforente økonomiske styringsmål som er tilpasset Forskningsrådets virksomhet, går det fram av en pressemelding fra Forskningsrådet. 

Forskningsrådet fikk 16. mai i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å anskaffe ekstern bistand til å gjennomføre en gjennomgang av den økonomiske situasjonen i Forskningsrådet og gjøre rede for hovedårsakene til at den økonomiske situasjonen i Forskningsrådet har oppstått. Den ferske gjennomgangen fra KPMG viser at det ikke er funnet vesentlige feil i grunnlaget som påvirker eller endrer forståelsen av den økonomiske situasjonen i Forskningsrådet. Gjennomgangen bekrefter at Forskningsrådet har god økonomistyring og at tallgrunnlaget for prognosene ikke inneholder vesentlige feil og mangler.

– Denne gjennomgangen er viktig fordi den bekrefter at Forskningsrådet har god økonomistyring og at prognosene Forskningsrådet arbeider ut ifra gir et korrekt bilde av situasjonen. Dette er en viktig avklaring, og nå kan styret og administrasjonen fortsette jobben med å få frem gode forslag til løsninger som regjeringen kan ta stilling til, sier nestleder i styret Robert Rastad.

Hovedårsaker til at den økonomiske situasjonen har oppstått

KPMG vurderer at en av hovedårsakene til at den økonomiske situasjonen har oppstått at det har manglet omforente økonomiske styringsmål som er tilpasset Forskningsrådets virksomhet.

KPMG viser til at den økonomiske situasjonen i Forskningsrådet er sammensatt og at flere forhold har vært medvirkende til at situasjonen har oppstått. Grunnleggende sett er Forskningsrådets tilskuddsforvaltning kompleks. I tillegg har porteføljen til Forskningsrådet de siste årene, og spesielt i perioden 2020 til 2022, vært påvirket av endringer utover de ordinære mekanismene.

– KPMG peker på at det kan synes som om det har vært misforståelser og uklar begrepsbruk knyttet til sentrale mekanismer i Forskningsrådets tilskuddsforvaltning, og rapporten peker spesielt på forståelsen av overføringer innenfor Forskningsrådets virksomhet, sier Rastad.

Oversikt over tiltak for å redusere overføringene

Tiltak (i MNOK) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total
Engangskutt 337 105 5 495 714   1657
Gjenbruk av overføring       149   438 586
Overbevilgning       1348 150 300 1798
Sum effekt av tiltak 337 105 5 1992 864 738 4041

Tabellen oppsummer når tiltakene ble gjennomført og tiltakene var spesielt høye i perioden 2020 til 2022, hvor tiltakene har en samlet effekt på 3,6 milliarder kroner. (Se tabell 8, side 16 i rapporten.)

KPMG viser til at porteføljen til Forskningsrådet de siste årene, og spesielt i perioden 2020 til 2022, har vært påvirket av endringer utover de ordinære mekanismene. Samtidig som Forskningsrådet ble tilført ekstra midler under koronapandemien, var det et klart uttrykt ønske fra departementene om å redusere overføringene. Det ble derfor gjennomført tiltak for å redusere overføringene ved at det ble tildelt mer midler til forskningsprosjektene enn det som ble bevilget fra departementene. I samme periode har Forskningsrådet laget prognoser som gjennomgående har varslet om negative overføringer av varierende størrelse i perioden 2022 til 2024. Den økonomiske situasjonen i Forskningsrådet har med andre ord vært varslet i flere år samtidig som man har iverksatt tiltak som ytterligere forverret situasjonen, skriver KPMG.

KPMG vurderer også at DFØ og Riksrevisjonen sine konklusjoner medfører at Forskningsrådet må ha en «strammere» styring på kapittel/post-nivå. Det er sannsynlig at «strammere» styring på kapittel/post vil føre til en mindre effektiv ressursbruk og økte overføringer.

Anbefalinger fra KPMG

KPMGs vurdering er at det økonomiske hovedmålet for Forskningsrådet bør være innrettet mot å måle årlige tildelinger til forskning og innovasjon sett opp mot de årlige innbetalingene fra departementene og at målet er innrettet mot å sikre en stabil sammenheng mellom disse over tid. KPMG skriver at grunnleggende sett er Forskingsrådets tilskuddsforvaltning kompleks med ettårig finansiering av flerårige prosjekter og de økonomiske styringsmålene må reflektere denne kompleksiteten. Hovedanbefalingen fra KPMG er:

"Vår anbefaling er at Forskningsrådet i samarbeid med Kunnskapsdepartementet etablerer omforente økonomiske styringsmål som er tilpasset Forskningsrådets virksomhet og departementene sine behov, og at disse legges til grunn for styring og oppfølging av Forskningsrådet."

Les gjennomgangen fra KPMG: "Gjennomgang av Norges forskningsråd"(pdf)

• Les meir om krisa i Forskingsrådet i Uniforum: 

Innsparingane i Forskingsrådet kan få drastiske fylgjer for UiO

Frykter innsparinger i Forskningsrådet kan få alvorlige følger for norsk forskning

Forskningsrådet ber om frivillig forskyvning av oppstartede prosjekter

50 millioner mer til forsking i forliket om revidert budsjett

Regjeringen gjør tiltak for å løse Forskningsrådets problemer

Forskningsrådets direktør får full tillit av nytt styre 

Forskningsrådet legger opp til 842  millioner kroner i kutt

Hans Petter Graver: – Ganske uvanleg og dramatisk

Regjeringen rydder opp i en alvorlig økonomisk situasjon i Forskningsrådet

Emneord: forskningsrådet, Økonomi, Forskningspolitikk
Publisert 28. juni 2022 16:37 - Sist endra 28. juni 2022 16:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere