Fremdeles uviss framtid for UiO:Energi

Bærekraftsatsingen på Nedre Blindern spilte i dag en nøkkelrolle da vedtakssaken om mulig videreføring og utvidelse av UiO:Energi ble besluttet trukket.

ADVARTE STYRET: – Nå har vi brukt tid på å bygge UiO:Energi. Det er veldig fort gjort å bryte ned noe vi har fått til. Så jeg vil advare sterkt mot å gjøre noe som setter den lange innsatsen vi har gjort for å få til noe som faktisk fungerer, i fare, sa en bekymret rektor Svein Stølen.
(arkivfoto: Ola Sæther)

I juni 2021 ble UiO:Norden vedtatt forvandlet til UiO:Demokrati fra og med 2023. I dag lå det an til å være UiO:Energi sin tur til å bli videreført fram til 2027 under navnet UiO:Energi og miljø.

Slik gikk det ikke. Saken ble trukket og kommer antakelig tilbake til styret på neste møte 8. mars. Da vil den bli bredere belyst, noe som i dag var etterlyst av flere styremedlemmer.

UiO:Energi
UiO:Energi ble opprettet i 2012 som en langsiktig, tverrfaglig og tverrfakultær satsing innen bærekraftig energi. Målet er å fremme nye måter å bruke energi på for å redusere klima- og miljøproblemer.
Satsingen ble forlenget i 2017. Nåværende periode varer ut 2022.
UiO:Energi og miljø 
Universitetsstyret skulle i dag tatt stilling til et forslag om å utvide tematisk og forlenge UiO:Energi fram til 2027, under navnet UiO:Energi og miljø.
Foreslåtte innsatsområder: Energiomstilling og miljø / Menneske, samfunn og klima / Energisystemer, -materialer og -modeller / Et karbonnøytralt samfunn.      

Saken ble trukket 

– fort gjort å bryte ned noe vi har fått til

UiO:Energi er en midlertidig, tverrfaglig satsing opprettet i 2012 og videreført for perioden 2017–2022. Forslaget gikk ut på å videreføre satsingen ytterligere en periode, fram til 2027. Da med et tydelig bredere nedslagsfelt enn i dag og med nytt navn.

Behovet for kunnskap om energi, klima og miljø for omstilling til en mer bærekraftig verden på ingen måte blitt mindre enn i 2012, ble det argumentert i saksfremlegget.

– Om universitetsstyret vedtar en forlengelse og utvidelse i tråd med forslaget, vil UiOs tre tverrfaglige satsinger utgjøre en veldig god helhet, som til sammen dekker en stor andel av FNs bærekraftmål, uttalte Bakken til Uniforum i forkant av styremøtet.

Rektor Svein Stølen la i møtet liten skjul på hvor viktig han mener satsingen er for UiO. Og da det et stykke ut i diskusjonen ble klart at det kanskje ikke kom til å gå mot et positivt vedtak, kom han med en advarsel:

– Jeg ser det er noen utfordringer. Nå har vi brukt tid på å bygge UiO:Energi. Det er veldig fort gjort å bryte ned noe vi har fått til. Så jeg vil advare sterkt mot å gjøre noe som setter den lange innsatsen vi har gjort for å få til noe som faktisk fungerer, i fare.

– Jeg kan stille meg bak

Tydeligst støtte fikk UiO:Energi-direktøren fra studentrepresentantene Julianne Grovehagen og Karl Oskar Lie Bjerke. Ros fikk forslaget også fra Uppsala-professor Maria Strømme, som var «superimponert».

Analysedirektør i Norges Bank Farooq Akram ga også sin tilslutning, selv om han også så noen ulemper:

– Jeg har i mente denne bekymringen om at midlertidige satsinger kan bli nokså varige. I tillegg skulle jeg gjerne ha sett mer på hva en går glipp av, eller hva en alternativt kunne brukt disse midlene på, sa Akram og fortsatte:

– Men til tross for det, så tenker jeg at gitt betydningen av energi og gitt koblingen det har til miljø, så hadde vi ikke hatt en slik satsing allerede, så hadde det vært sterke grunner for å vedta det i dag. Så jeg tenker at dette er en satsing som er veldig forenlig med det vi ellers har høyt på våre prioriteringslister. Så jeg kan stille meg bak.

Stanset av bærekraftsatsingen

Tidligere i samme styremøte ble UiOs nye klima- og miljøstrategi vedtatt. Blant delmålene her er at UiO skal «Utrede mulighetene for en større bærekraftsatsing på Nedre Blindern».

UiO:Energi-direktøren ledet selv arbeidsgruppen bak førsteutkastet til klima- og miljøstrategi, og er også med i den videre utredningen av bærekraftsatsingen.

I forslaget om forlengelse av UiO:Energi argumenteres det dessuten med at en videreutvikling av UiO:Energi vil kunne være «en viktig brikke i utviklingen av et fremtidig bærekraftsenter». Og på sikt kan det være aktuelt både for UiO: Energi og UiO:Demokrati å inngå i en større UiO-satsing på bærekraft, uttalte Bakken til Uniforum i går.

I dag var den samme satsingen en viktig grunn til at videreføringen av UiO:Energi ikke ble vedtatt som ønsket.

I likhet med hva forskningsdekan på SV og styremedlem i UiO:Energi Tore Nilssen har påpekt, mente både professor Finn-Eirik Johansen og førsteamanuensis Ingrid Lossius Falkum at det er nødvendig å se satsingen på Nedre Blindern og utvidelsen av UiO:Energi mer i sammenheng.

NEDRE BLINDERN I ENDRING: Det er uklart hva sammenhengen er mellom videreføring av UiO:Energi og den nye bærekraftsatsingen, syntes førsteamanuensis Ingrid Lossius Falkum.     (illustrasjon: Mulighetsstudien Oslo Science City)

– litt mange parallelløp

Selv om det ikke står eksplisitt i klimastrategien, ligger det i kortene at satsingen på Nedre Blindern blir et senter, påpekte Johansen.

– Her synes jeg det blir litt mange parallelløp som det er veldig vanskelig å forholde seg til. Det jeg er veldig bekymret for, er at hvis vi nå går helhjertet inn for denne utvidelsen av UiO:Energi, så har vi spist av den kaka som man skal bake ut av satsingsforslaget for Nedre Blindern og bærekraftsenteret på en måte vi ikke helt klarer å se konsekvensene av, sa professoren.

Senere i møtet uttrykte han bekymring for å lukke et mulighetsrom:

– Dersom vi vedtar dette og utvider mandatet deres, så har vi lagt veldig mye av ansvaret for UiOs bærekraftsatsing og profil framover på UiO:Energi. Kanskje blir det da vanskeligere å mobilisere resten av universitetet, spekulerte Johansen.

Arbeidsgruppen bak forslaget var satt ned av UiO:Energis eget styre. Dette kan ha ført til at gruppen hadde et for snevert perspektiv på arbeidet og betydningen for universitetet som helhet, påpekte han videre.

– Jeg mener ikke at UiO:Energi må avvikles. Men jeg kunne godt tenkt meg å diskutert dette mer opp mot resten av det den helhetlige klima- og miljøstrategien skal dekke, presiserte professoren.

Påpekte mangler i sakspapirene

Det er uklart hva sammenhengen er mellom videreføring av UiO:Energi og den nye bærekraftsatsingen, understreket også førsteamanuensis Ingrid Lossius Falkum.

– Er det UiO:Energi som er tenkt inn som denne bærekraftsatsingen? Det er ikke helt klart for meg når jeg ser de to sakene sammen, sa hun.

I likhet med Johansen framhevet også Falkum at hun ikke ønsker å avvikle UiO:Energi.

– Men så dårlig tid har vi jo ikke, poengterte førsteamanuensen.

– Så vi kunne jo sett for oss at saken kom tilbake til oss i neste runde, hvor dere går nærmere inn på hva slags tilknytning UiO:Energi kan ha til det nye bærekraftsenteret. Da vil det være enklere for oss å ta en beslutning, foreslo hun.

På tampen av fjoråret var forslaget på høring internt på UiO. Foruten satsingene UiO:Norden og UiO:Livsvitenskap svarte fire av UiOs åtte fakulteter.

Høringssvarene var ikke vedlagt sakspapirene. Imidlertid ble det slått fast at forslaget til strategi «har vært på høring ute hos enhetene november-desember 2021. Strategien har generelt fått bred støtte hos enhetene og i ledelsens møter.»

Falkum var lite fornøyd med at det var i Uniforum, og ikke i informasjonen fra UiO hun skulle bli informert om at både SV og JUS ønsket å utsette vedtaket.

– Akkurat denne informasjonen kom litt overraskende på meg etter å ha leste styrepapirene. Jeg synes det ville vært ryddig å opplyse om dette i dokumentene styret fikk, sa hun.

Rektor forklarte senere at høringsinnspillene egentlig skulle vært inkludert:

– Jeg ser at de er ikke det. Det overrasker meg. Men sånn er det. Det er en feil fra vår side, erkjente han, men påpekte også at saken har vært diskutert i dekanmøtet flere ganger og at «mange dekaner» er veldig støttende.

– UiO:Energi spiller en stor rolle i utredningen av en bærekraftsatsing

Viserektor for klima, miljø og tverrfaglighet Mette Halskov Hansen hadde flere tanker om koblingen mellom UiO:Energi, bærekraftsenteret og klimastrategien:

– Jeg er blitt mer og mer overbevist om at UiO:Energi og særlig også utvidelsen mot miljø spiller en veldig viktig rolle, helt integrert i strategien dere nettopp har vedtatt. Det er fordi UiO:Energi har bygget opp kompetanse og mulighet for å være direkte støttende og veldig aktive i forhold til tiltakene strategien krever. Det betyr forskning, etablering av mer tverrfakultære forskningsprosjekter. Det betyr faktisk også å gi dem en større rolle i forhold til utdanningstiltak som de allerede er i gang med å gjøre på UiO:Energi, sa hun og fortsatte:

– Og så tenker jeg også at UiO:Energi spiller en stor rolle i utredningen av en bærekraftsatsing og er på en måte en fullstendig integrert del av det. Jeg kan kanskje forstå at det ikke nødvendigvis ser sånn ut når man ser sakene oppdelt. Men jeg må si at jeg oppfatter UiO:Energi som en integrert del av det vi ellers holder på med. Og ikke som ett av mange forskjellige tiltak.

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 8. feb. 2022 19:41 - Sist endra 8. feb. 2022 22:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere