Forskjellene mellom de midlertidig vitenskapelig kandidatene handler ikke om arbeidsvilkår

Viktor Balch Barth vil ha færre eksterne universitetsstyremedlemmer. Linda Joelsson brenner for  bærekraft. Elisabet García González vil ha flere  internasjonale vitenskapelige representanter i styrende organer. Men samtlige støtter Stian Koglers forslag til hvordan arbeidsvilkårene for de midlertidig vitenskapelig ansatte kan bli bedre.

VALGDEBATT 2. JUNI: Postdoktor på Det teologiske fakultet Linda Joelsson deltok digitalt fra Sverige. 

Foto: Skjermdump

2. juni arrangerte Universitetet i Oslo debatt mellom kandidatene til styrevalget.

Først ut til å presentere seg under debatten mellom de midlertidig vitenskapelig tilsatte i universitetsstyret var Elisabet García González, doktorgradsstudent ved Senter for fleirspråklighet-MultiLing.  

Som nåværende vararepresentant for gruppen i universitetsstyret. var García González  i februar den første ikke-norsktalende som deltok på et møte i universitetsstyret.

OPPTATT AV FLERSPRÅKLIGHET: - De internasjonale vitenskapelige ansatte er ikke i tilstrekkelig grad representert i lederposisjoner og ibeslutningstakende organer ved universitetet, mente García González. (arkivfoto: Ola Sæther)

I presentasjonen understreket Elisabet García González sitt engasjement for flerspråklighet.

– Rundt halvparten av de midlertidig ansatte er internasjonale. En stor andel av disse behersker ikke norsk. Til tross for at vi utgjør en stor gruppe har vi ikke i tilstrekkelig grad representerte verken i lederposisjoner og i beslutningstakende organer ved universitetet, mente García González. 

Hun la også vekt på tverrfaglighet.

– Mange midlertidig ansatte jobber på tverrfaglige prosjekter, påpekte Garcia Gonzales som så et behov for bedre tilrettelegging for tverrfaglig samarbeid og mer smidig kommunikasjon mellom de ulike instituttene og fakultetene.

Garcia Gonzales lovte også å bruke tid på å gjøre seg kjent i og med ansattgruppen hun ønsker å representere, blant annet gjennom tett kontakt med organisasjonen UiO.doc.

DET ER MANGE EKSEMPLER PÅ URETTFERDIGHET: – Nå er tiden inne til å prioritere oss midlertidige vitenskapelige ansatte, mente Stian Kogler. (Arkivfoto: Ola Sæther)

Alle skal ha de samme rettighetene

Ph.d.-stipendiat på kjemisk Stian Kogler kunne fortelle at også han vet litt om hvordan det er å være ny i et land og ikke helt beherske språket. Kogler var 13 år da han flyttet med familien fra Østerrike til Norge. Kogler nevnte også hvordan hans opplevelser på Utøya 22. juli 2011 har lært ham om motgang om det å ikke ta ting for gitt.

– Akademia skal være et verktøy for å styrke alles mulighet til å lykkes. Politikk er å prioritere, og nå er tiden inne til å prioritere oss midlertidige vitenskapelige ansatte, uttalte Kogler.

– Det finnes mange eksempler på urettferdighet og det må vi stå opp mot, poengterte han.

Er det rettferdig at stipendiater på noen institutter ikke får forlenget stipendiatperioden pga. koronapandemien fordi instituttet ikke har råd til det, er et av spørsmålene han stilte.

Kogler viste også til at noen postdoktorer ikke har har krav på å få undervise og dermed mister muligheten til å kvalifisere seg til fast stilling mens andre mister muligheter fordi de har fått barn og dermed har færre publiseringspoeng å vise til. 

– Stemmer du på meg kan du være trygg på at jeg vil kjempe for koronatiltak for midlertidig vitenskapelige ansatte, for bedre integrering av de internasjonale midlertidig ansatte på campus og i universitetsdemokratiet og for bedre arbeidsvilkår for arbeidshverdagen vår. Og du kan være trygg på at jeg kommer til å kjempe for å styrke likestillingen på UiO, erklærte Kogler.

UIO MÅ FÅ FLERE FASTE STILLINGER: – Trusselen om snarlig arbeidsløshet bidrar ikke til å motivere til god forskning og undervisning,  mente Viktor Balch Barth. (Arkivfoto: Ola Sæther)

Universitetet beveger seg i feil retning.

Stipendiat i matematikk Viktor Balch Barth fortalte at han stiller til valg  fordi han opplever at universitetet på enkelte områder har utviklet seg i feil retning. Her siktet han til økende midlertidighet og det han omtalte som den gradvise uthulingen av universitetsdemokratiet.

– En større andel av UiOs midler bør gå til faste ansettelser, argumenterte han.

– Veksten i midlertidig vitenskapelige stillinger er langt høyere enn i faste. Det betyr at det blir stadig flere unge forskere som må leve i stadig flere år med jobbusikkerhet, og at en stadig høyere andel aldri ender opp med å få en fast stilling, påpekte Balch Barth.

Han trodde ikke trusselen om snarlig arbeidsløshet bidrar til å motivere unge forskere til å forske og undervise bra.

Balch Barth brukte også anledningen til å presentere sitt syn på eksterne styremedlemmer.  I sin valgplattform har han tatt til orde for at antallet bør reduseres. 

– Det er i universitets- og høyskoleloven anledning til å endre styrets sammensetning, og det mener jeg at vi burde gjøre i favør at flere demokratisk valgte styremedlemmer, uttalte han.

Balch Barth beskrev også universitetets finansieringsmodell som en trussel mot universitetets autonomi.

– Jeg vil at UiO skal være en sterk stemme for å endre finansieringsmodellen til kun grunnfinansiering, som gjør at vi på universitetet får større autonomi og større mulighet til å velge selv hvordan vi skal være et universitet og hva vi skal drive med, uttalte han.

For meg er det kompasset samhørighet, bærekraft og integritet

Postdoktor på Det teologiske fakultet Linda Joelsson innledet sin presentasjon med å påpeke at hun som teolog er vant til å tenke på grupper, på hvordan grupper spiller sammen og på  hvordan individer fungerer i gruppen. 

– Jeg vil gjennom det demokratiske arbeidet bidra til å styrke UiO som en arbeidsplass, erklærte Joelsson, som også brukte en del av sin presentasjon til å understreke UiOs betydning som en del av samfunnet.

– Vi er i en tid der mange forandringer truer i horisonten, og for å møte disse endringene er det viktig å ha et tydelig kompass. For meg er det kompasset samhørighet, bærekraft og integritet, poengterte Joelsson.

Hun fortalte at samhørighet i denne sammenhengen handler om hvordan man kan gjøre ting sammen og om hvordan man kan beskytte utsatte grupper. Her kom hun også inn på behovet for transparens i de midlertidig vitenskapelige ansattes rettigheter i forbindelse med koronaepidemien, og hun stilte seg bak Stian Koglers krav om rettferdighet. 

 I presentasjonen understreket hun også betydningen av mangfold som en kilde til bærekraft.

– På samme måte som økologiske system fungerer bedre og takler forandring bedre når det finnes mange ulike arter, så klarer sosiale system seg også bedre når man tillater ulikhet, påpekte Joelsson i sin presentasjon.

– Jeg vil lytte til de eksterne kandidatene

– Hvordan vil du ivareta din rolle som styremedlem. I hvor stor grad vil du være opptatt av helheten i styrearbeidet? var det første spørsmålet til kandidatene etter presentasjonsrunden.

Her svarte kandidatene relativt likt. Samtlige la vekt på kommunikasjon og samarbeid med de øvrige styrerepresentantene.

Viktor Balch Barth forsikret at hans syn på eksterne styrerepresentanter ikke ville påvirke hans samarbeid med disse representantene.

– Har de noe fornuftig og komme med, skal jeg selvfølgelig lytte til det, uttalte han.

– Reiser er viktige

Kandidatene var også samstemte i synet på hvorvidt UiO bør følge OsloMets ambisjon om å begrense de ansattes reisemuligheter for å nå bærekraftmålene.

Å reise har en stor verdi, og det bør være opptil hver enkelt ansatt å avgjøre hva som er viktige reiser, mente samtlige kandidater.

Joelsson ville åpne for at ansatte skal kunne velge miljøvennlige reisemåter også når dette er et mer kostbart alternativ. Balch Barth pekte på at lengre studieopphold kan være et mer miljøvennlig alternativ enn f.eks. en todagers helgekonferanse i LA.  Stian Kogler ønsket ikke å begrense de midlertidig ansattes mulighet til å knytte kontakter og bygge nettverk. Alle disse synspunktene fikk støtte fra García González som var den siste til å svare på spørsmålet.

– De færreste får barn fordi de sliter med publisering

Hva kandidatene vil gjøre helt konkret for at UiO skal få flere faste stillinger var neste spørsmål.

Elisabeth García González understreket betydning av å jobbe sammen med de fast ansatte representantene i dette spørsmålet. Dette kan ikke endres over natten, påpekte hun og viste til at akademia  er et sted hvor publisering er nøkkelfaktoren. 

Her stilte debattleder Aslak Bonde et tilleggsspørsmål. Han viste til Stian Koglers forslag om at personer som er hjemme med barn og derfor får færre publiseringspoeng, bør kompenseres for dette, og ville vite om de andre kandidatene støttet forslagene.

– Absolutt, svarte Garcia González, som pekte på at Norge er kommet lengre enn mange andre  land når det gjelder ordninger på dette området.

– UiO har gode forutsetninger for å ta tak i dette problemet, mente hun. 

Stian Kogler ble bedt om å konkretisere sine forslag. Aslak Bonde lurte også på om disse tiltakene kunne utnyttes for eksempel ved at en som sliter med publisering kan velge å være hjemme med barn i en periode.

– Jeg tror de færreste skaffer seg en unge fordi det er vanskelig å få publisert en artikkel, repliserte Kogler.

Å utvide vurderingsperioden til en fast vitenskapelig stilling tilsvarende tiden man har vært i permisjon eller har vært langtidssykemeldt , er et av forslagene han trakk fram. Kogler trakk også fram sitt forslag om et gjenoppstartsstipend etter permisjon eller langtidssykemelding på en måned.   

Universitetsstyret

Universitetsstyret er UiOs øverste organ. Styret har elleve medlemmer og består av styreleder (rektor), to fast vitenskapelige tilsatte, en midlertidig vitenskapelig tilsatt (velges årlig), en teknisk-administrativ tilsatt, to studenter (velges årlig) og fire eksterne medlemmer (oppnevnes av Kunnskapsdepartementet).

I år er det valg til alle stillingskategorier.

Dette er kandidatene til styrevalget 2021

Ansatte som har stemmerett, og har et tilsettingsforhold som dekker hele valgperioden, kan stille til valg.

Stemmerett har ansatte som er fastlønte i minst en halv stilling eller har en professor II-stilling.

Valget foregår elektronisk fra 31. mai til 7. juni.

Fantastiske forslag

Balch Barth karakteriserte Stians Koglers forslag som fantastiske.

– Det er viktig å ha konkrete tiltak på plass, konstaterte Bach Barth, som ikke ønsket en gammeldags greie hvor du må velge mellom barn og karriere, 

Linda Joelsson argumenterte for en mentorordning som kan gi støtte i karriereplanlegging og hindre at midlertidig vitenskapelig ansatte utnyttes som billig arbeidskraft. Også hun støttet Stian Koglers forslag om et gjenoppstartsstipend.

- Studenter må få delta  i forskning

Det nest siste spørsmålet handlet om hvordan kandidatene vil jobbe for studentene?

Også her var kandidatene relativt samstemte. Alle  ville samarbeide med og lytte til studentrepresentantene i styret. Elisabeth Garcia González skilte seg imidlertid fra de andre ved å argumentere for at studenter som ønsker det, må få større mulighet til å delta i forskning. 

Dilemmaer knyttet til åpne digitale forelesninger

Det siste spørsmålet dreide seg om forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheims forslag om å gjøre forelesninger digitalt tilgjengelige. Heller ikke på dette området var det mye som skilte kandidatene.

Alle karakteriserte seg som sterke tilhengere av formidling, men samtlige pekte også på dilemmaer knyttet til åpne digitale forelesninger. Innvendingene som kom fram, handlet om behovet for å tilpasse formidling til ulike målgrupper. Det ble også pekt på dilemmaer og juridiske fallgruver knyttet til personvern, åndsverk og rettigheter til data. Balch Barth så også en fare for at videoopptak og gjenbruk av forelesninger ville kunne føre til et behov for færre midlertidig vitenskapelige ansatte. 

Les mer. Intervjuer med de midlertidige vitenskapelige kandidatene: 
Elisabet García González føler det nesten som ei plikt å stilla opp i universitetsstyrevalet

Kandidat Stian Kogler: – Jeg har prøvd å være så konkret som mulig

* Kandidat Linda Kristina Joelsson: – Min viktigste motivasjon er å bidra til en bærekraftig utvikling

* Viktor Balch Barth vil erstatta nokre eksterne med interne styremedlemar

Se kandidatenes valgplattformer

Viktor Balch Barth

Linda Kristina Joelsson

Stian Kogler

Elisabet García González

 

 

Emneord: Universitetsstyrevalget 2021 Av Grethe Tidemann
Publisert 2. juni 2021 20:51 - Sist endra 3. juni 2021 00:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere