Kandidat Stian Kogler: – Jeg har prøvd å være så konkret som mulig

– Folk skal vite hvem de stemmer på og hva jeg vil kjempe for, og jeg skal gjøre hva jeg kan for å få gjennomslag for så mye som mulig, forsikrer Stian Kogler, kandidat for de midlertidige vitenskapelige ansatte i styrevalget.

VIL VÆRE LYDHØR : – Jeg vil ha et tett samarbeid med UiO.doc og andre som er opptatt av arbeidsvilkårene til midlertidig vitenskapelige ansatte. Har du en idé eller en problemstilling du vil løfte, er det bare å ta kontakt, oppfordrer Stian Kogler.

Foto: Ola Gamst Sæther

Stian Kogler er doktorgradsstipendiat på Kjemisk institutt hvor han også skrev masteroppgaven sin. Under arbeidet med masteroppgaven samarbeidet han med forskere ved Det medisinske fakultet om utvikling av et system for testing av legemidler uten bruk av dyr. For dette arbeidet ble Kogler tildelt prisen for beste masteroppgave i 2019 ved Kjemisk institutt. Som stipendiat jobber han nå med å videreutvikle dette systemet.

Stian Kogler kan også skilte med erfaring fra ungdomspolitikken, elevorganisasjonen og studentpolitikken. Han har representert studentene i fakultetsstyret på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og sitter i dag som vararepresentant for de midlertidig vitenskapelige ansatte i instituttstyret på Kjemisk institutt.

Bak Stian Kogler står elleve forslagsstillere 

Fire satsingsområder

Universitetsstyret

Universitetsstyret er UiOs øverste organ. Styret har elleve medlemmer og består av styreleder (rektor), to fast vitenskapelige tilsatte, en midlertidig vitenskapelig tilsatt (velges årlig), en teknisk-administrativ tilsatt, to studenter (velges årlig) og fire eksterne medlemmer (oppnevnes av Kunnskapsdepartementet).

I år er det valg til alle stillingskategorier.

Dette er kandidatene til styrevalget 2021

Ansatte som har stemmerett og har et tilsettingsforhold som dekker hele valgperioden kan stille til valg.

Stemmerett har ansatte som er fastlønte i minst en halv stilling eller har en professor II-stilling.

Valget foregår elektronisk fra 31. mai til 7. juni.

Hvorfor stiller du som kandidat til styrevalget?

– Jeg har drevet med organisasjonsarbeid og politikk i mange år og synes det er veldig gøy og stas å holde på med denne typen arbeid. Jeg vil arbeide hardt og målrettet for å få gjennomslag, og jeg er sikker på at jeg vil gjøre en god jobb, svarer Stian Kogler.

Blir han valgt vil Stian Kogler ifølge valgplattformen kjempe for bedre arbeidsvilkår, gode rammer og en rausere personalpolitikk for de midlertidig vitenskapelige ansatte.

For å oppnå disse målsettingene foreslår Kogler en rekke tiltak fordelt på fire satsingsområder: «Koronatiltak for midlertidige vitenskapelige ansatte», «Bedre rammevilkår for midlertidige vitenskapelige ansatte», «Internasjonale midlertidige ansatte i universitetsdemokratiet» og «Likestilling på universitetet».

– Jeg har prøvd å være så konkret som mulig. Folk skal vite hvem de stemmer på og hva jeg vil kjempe for, kommenterer kandidaten.

– Er det naturlig å ha koronatiltak som et satsingsområde nå som situasjonen er i ferd med å normalisere seg?

– Det er mange som har mistet verdifull tid, spesielt gjelder dette ansatte som har omsorg for små barn og ansatte som er avhengige av å arbeide på laboratorier eller gjøre feltarbeid i utlandet.  Det er viktig at alle får minst to måneders forlengelse, understreker Kogler.

– Slik det er i dag, er dette avhengig av økonomien på de enkelte enhetene. Vi må unngå at stipendiater og postdoktorer som ikke har klart å gjøre seg ferdig i løpet av kontrakttiden pga. koronarestriksjonene, blir kastet ut.

Spesielt vanskelig for internasjonale forskere

Du ønsker et særlig søkelys på psykisk helse og tydelige lavterskel-tilbud. Er det dokumentert at koronatiltak i særlig grad har påvirket den psykiske helsen til gruppen midlertidige, vitenskapelige tilsatte?

Rundt halvparten av de midlertidige vitenskapelige tilsatte er internasjonale. Undersøkelser har vist at dette er en gruppe som har hatt det ekstra kjipt og tungt i denne perioden, svarer Kogler.

– Ikke alle har rukket å bygge opp et nettverk i Norge, og mange er blitt forhindret i å besøke venner og familie i hjemlandet pga. koronarestriksjonen. Det er ekstra viktig at vi når ut til denne gruppen med tiltak og informasjon om støttetilbud, presiserer han.

Blant tiltakene Kogler vil gjennomføre for å trekke internasjonale stipendiater og postdoktorer inn i universitetsdemokratiet, er tilrettelagte norskkurs for internasjonale forskere som påtar seg verv. Kogler vil også arbeide for at mer informasjon, for eksempel sammendrag av styrepapirer og styrevedtak, må bli tilgjengelig på engelsk.

Dette vil gi internasjonale forskere bedre mulighet til å følge med i de store og viktige tingene som skjer på universitetet, presiserer Kogler.

VIL INKLUDERE UTENLANDSKE FORSKERE I UNIVERSITETSDEMOKRATIET:   – Jeg tror ikke at du trenger å være utenlandsk for å representere de internasjonale forskerne på en god måte, sier Stian Kogler.

Lettere med norsk representant

Du er opptatt av at utenlandske forskere må få gratis norskkurs. Elisabeth Garcia Gonzales, din motkandidat i styrevalget, vil ikke bruke tid på å lære seg norsk. Er det også greit?

– Jeg mener det er riktig at du kan stille til valg selv om du ikke snakker norsk, men jeg ser at det kan bli komplisert når alle møter må ha tolk og alle papirer må oversettes til engelsk. Dette er ikke en problemstilling jeg har tenkt mye over, men jeg tror det vil være enklere dersom representanten for denne gruppen snakker norsk, svarer Kogler.

– Jeg tror heller ikke at du trenger å være utenlandsk for å representere denne gruppen på en god måte, legger han til.

Hva vil du gjøre for å nå ut til de internasjonale vitenskapelige tilsatte dersom du blir valgt?

– Mange i denne gruppen har organisert seg i UiO.doc, organisasjonen for de midlertidig vitenskapelige ansatte på UiO. Dette vil derfor bli en viktig arena for meg.

Vil ha et tydeligere system for pliktarbeid

Blant de mange tiltakene Stian Kogler ønsker å gjennomføre for å gi de ansatte han ønsker å representere, bedre arbeidsvilkår, er et system for pliktarbeid med tydelige og forutsigbare arbeidsoppgaver.  

– Pliktarbeid er som regel undervisning, men det kan også være andre ting som å bidra til å arrangere seminarer. Det viktigste her, er at man har gode og forutsigbare systemer for utførelsen av arbeidet og tydelige retningslinjer for hvordan timer skal registreres. Det handler om ikke å utnytte arbeidskraften til stipendiater og postdoktorer, kommenterer Kogler.

Han kjenner til midlertidig ansatte som på tampen av sin kontraktsperiode er blitt pålagt store undervisningsoppgaver.

At de midlertidig vitenskapelige tilsatte må få mulighet til å kvalifisere seg til faste stillinger, beskriver han som en hjertesak.  

– Målsettingen må være en fast stilling. Det handler ikke nødvendigvis om en fast stilling på UiO, men om å få mulighet til å kvalifisere seg til en fast stilling i akademia, presiserer han.

Kogler tar også til orde for at det må bli lettere å få hjelp til søknader om finansiering, og han vil at alle postdoktorer skal bli omfattet av en mentorordning.

– Det skal ikke stå på meg

Det fjerde satsningsområdet hans er "Likestilling på universitetet".

– Som mann og kandidat til det høyeste vervet i min ansattgruppe føler jeg et spesielt ansvar for å arbeide for likestilling mellom kjønnene. Det skal i hvert fall ikke stå på meg, understreker han.

Også på dette området har Kogler konkrete forslag til tiltak.

Vurderingsperioden for vitenskapelig arbeid bør etter hans mening utvides tilsvarende tiden kandidaten i perioden har vært i foreldrepermisjon, omsorgspermisjon eller har hatt betydelig sammenhengende sykefravær.

Midlertidig vitenskapelig ansatte som har vært i foreldrepermisjon eller sykemeldt i mer enn seks måneder sammenhengende, bør dessuten få mulighet til å søke om et gjenoppstartstipend på én måned og undervisningsfri i inntil seks måneder.

Kogler tar også til orde for en gjennomgang av startlønnen til kvinner og menn i midlertidige vitenskapelige stillinger.

– Jeg vet ikke om det er slik at menn i snitt tjener mer enn kvinnene i denne ansattgruppen, men dersom dette viser seg å være tilfelle, er det viktig at vi setter i gang tiltak for å utjevne lønnsforskjeller, sier han.

Gylden mulighet til å stille spørsmål

Valget starter 30. mai og det skal være debatt 2. juni. Hva tenker du om at debatten vil finne sted under og ikke før valget?

– Det er fint av vi skal ha en debatt. Den vil gi velgerne en gylden mulighet til å stille spørsmål til kandidatene, og det kan bidra til å skape interesse og engasjement rundt valget. Men det er litt underlig av debatten kommer så sent, og det er synd om vi ikke får mulighet til å overbevise personer som allerede har stemt, svarer Kogler.

Han er  spent på hva universitetsledelsen vil gjøre for å inkludere de internasjonale forskerne i debatten.

– Jeg vet ikke hvordan arrangørene vil gjøre dette. Kanskje vil det bli simultanteksting, undrer han.

VIL HA LIKESTILLING PÅ UIO: – Som mann og kandidat til det høyeste vervet i min ansattgruppe føler jeg et spesielt ansvar for å arbeide for likestilling mellom kjønnene. 

Hvorfor bør de ansatte stemme på deg?

Dette er noe jeg går helhjertet inn for, og jeg kan garantere at jeg vil gjøre mitt ytterste for å få gjennomslag for så mye som mulig, forsikrer Stian Kogler.

– Men det betyr ikke at jeg har alle svarene, legger han til.

– Ulike faggrupper jobber på ulike måter. Og arbeidshverdagen kan være ganske ulik fra et sted til et annet. Samarbeidet og kommunikasjonen ikke minst med UiO.doc, men også med Akademiet for yngre forskere og andre som har kunnskap om situasjonen til de midlertidige vitenskapelige tilsatte, vil være viktig for meg om jeg blir valgt. Jeg ønsker også å invitere representantene for denne ansattgruppen i fakultetsstyrene til et møte.

Stian Kogler oppfordrer alle midlertidige vitenskapelige ansatte som har ideer eller problemstillinger de ønsker å løfte, til å ta kontakt.

– Jeg vil være en aktiv og lydhør representant, og jeg håper mange vil stemme på meg. Og blir jeg valgt, stiller jeg garantert til gjenvalg om ett år.

 

Les mer om styrevalget og kandidatene i Uniforum:

* Elisabet García González føler det nesten som ei plikt å stilla opp i universitetsstyrevalet

* Ingrid Lossius Falkum savner yngre forskeres tydelige stemme i styringen av UiO

* Finn-Eirik Johansen: – Vil ha eit ambisiøst arbeidsmiljø for yngre forskarar, utan spisse olbogar

* Nye kandidater er godkjent til universitetsstyrevalget

* UiO-styrevalget: Direktørene ble avvist som forslagsstillere

* Disse seks kandidatene er godkjent til UiO-styrevalget

* Jan Helge Solbakk stiller til universitetsstyret

 

Emneord: Universitetsstyrevalget 2021 Av Grethe Tidemann
Publisert 24. mai 2021 14:50 - Sist endra 24. mai 2021 16:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere