Kandidat Linda Kristina Joelsson: – Min viktigste motivasjon er å bidra til en bærekraftig utvikling

– Å bidra til en bærekraftig utvikling er en nøkkeloppgave for Universitetet i Oslo. Det er også min viktigste motivasjon for å stille til valg, sier kandidat for de midlertidig vitenskapelig ansatte i styrevalget Linda Kristina Joelsson.

KANDIDAT TIL STYREVALGET: - Jeg vil arbeide for å sikre de midlertidige tilsatte gode arbeidsvilkår og karrieremuligheter, lover postdoktor Linda Kristina Joelsson.

Foto: Privat

Den svenske teologen og bibelforskeren Linda Kristina Joelsson møter oss på zoom i boligen i skjærgården utenfor Stocholm.

I samarbeid med fagseksjonen ved Det teologiske fakultet ved UiO har Joelsson søkt og fått innvilget et toårig Marie Sklodowska Curie-stipend

Prosjektet som skal vare i to år, startet i august 2020. Men bortsett fra noen besøk i forbindelse med søknadsskrivingen har Joelsson foreløpig ikke satt sine ben på campus i Oslo.

– Det skyldes selvsagt pandemien, men nå ser den heldigvis ut til å være på retrett, og jeg regner jeg med å være på plass på kontoret på Det teologiske fakultet i august.  

Jeg gleder meg veldig til å lære universitetet å kjenne, forsikrer Joelsson og legger til at hun oppfatter universitetet i Oslo som et svært velfungerende universitet som er i forkant på mange områder.

Forsker og bibeloversetter

I forskningsprosjektet ser Joelsson på Paulus’ syn på kollektiv identitet og individuelle forskjeller.

– Målsettingen er både å få en bedre forståelse av Paulus synspunkter og å vurdere hvordan disse tekstene best kan oversettes, forklarer Joelsson, som er en av oversetterne bak den neste svenske utgaven av Det nye testamentet.

I doktorgradsavhandlingen så hun på Paulus’ holdning til døden.

– Mens min tidligere forskning pågikk i skjæringspunktet mellom psykologi og teologi, er jeg de siste årene blitt mer opptatt av sosiale systemer. Paulus var for eksempel tydelig på at mangfold er viktig og han oppfordret de kristne til å akseptere ulikheter, kommenterer Joelsson.

Hennes interesse for sosiale systemer gjenspeiler seg også i valgplattformen hun har lagt ut som kandidat for de midlertidig vitenskapelige tilsatte i styrevalget ved UiO.

Joelsson er opptatt av at universitetet skal være et demokratisk system preget av samhold og samarbeid, men også med rom for mangfold og forskjeller. For å beskrive et slikt system bruker hun begrepene integritet, samarbeid og samhørighet.

I tillegg trekker Joelsson inn begrepet bærekraft.

– Å bidra til en bærekraftig utvikling er en nøkkelrolle for universitetet. Dette er også min viktigste motivasjonsfaktor som kandidat til styrevalget, slår hun fast.

VIL KJEMPE FOR MANGFOLD OG DEMOKRATI : - Et sosialt system som tillater mangfold, klarer seg bedre under press, påpeker Linda Kristina Joelsson.

Du stiller som kandidat for de midlertidige vitenskapelige tilsatte men nevner ikke denne gruppen en eneste gang i din valgplattform. Hva vil du gjøre for denne gruppen?

– Som styrerepresentant vil jeg være tilgjengelig og lydhør, og jeg vil jobbe aktivt for å knytte kontakter og fange opp hva som er viktig for de midlertidig vitenskapelige ansatte på UiO, forsikrer Joelsson.

Hun viser til at mange har mistet verdifull forskningstid pga. koronapandemien og presiserer at det er viktig at dette blir kompensert.

– Jeg vet at universitetet har spart penger under pandemien blant annet pga. mindre reisevirksomhet. Dette er penger som jeg mener bør komme denne ansattgruppen til gode, sier hun.

– Jeg vil arbeide for å sikre de midlertidige tilsatte gode arbeidsvilkår og karrieremuligheter. Det er viktig at universitetet har en tydelig og generøs politikk for de midlertidige vitenskapelige ansatte, understreker hun.

Vi står overfor store endringer

Hvorfor er bærekraft den viktigste årsaken til at du stiller som kandidat i valget?

– Vi står overfor store endringer, både som samfunn og som universitet. Det er ikke så lett å forutsi hva som kommer, men endringene vil bringe med seg mange utfordringer, både politiske og praktiske. Universitetet har store ressurser og kan og bør spille en aktiv og viktig rolle i arbeidet med å løse utfordringene og problemene vi står overfor.

Du legger også vekt på integritet. Hva innebærer det?

– Klimaendringene vil sette demokratiske prosesser under press. Det er derfor uhyre viktig av vi har sterke demokratiske systemer og arbeidsmetoder både ute i samfunnet og ved universitetet. Den demokratiske prosessen på UiO er derfor svært viktig, svarer Joelsson og forteller at hun er svært imponert over modellen til UiO hvor både studentene og de ulike ansattgruppene har sine egne representanter i universitetsstyret.

– Jeg vil lære mer om hvordan demokratiet fungerer på UiO, og jeg tenker at at jeg også vil ta denne lærdommen med meg videre til andre universiteter, sier hun. 

Universitetsstyret

Universitetsstyret er UiOs øverste organ. Styret har elleve medlemmer og består av styreleder (rektor), to fast vitenskapelige tilsatte, en midlertidig vitenskapelig tilsatt (velges årlig), en teknisk-administrativ tilsatt, to studenter (velges årlig) og fire eksterne medlemmer (oppnevnes av Kunnskapsdepartementet).

I år er det valg til alle stillingskategorier.

Dette er kandidatene til styrevalget 2021

Ansatte som har stemmerett, og har et tilsettingsforhold som dekker hele valgperioden, kan stille til valg.

Stemmerett har ansatte som er fastlønte i minst en halv stilling eller har en professor II-stilling.

Valget foregår elektronisk fra 31. mai til 7. juni.

UiO arrangerer digitalt valgmøte 2. juni.

Universitetet er til for samfunnet

Det tredje punktet på hennes valgplattform er samarbeid og samhørighet.

– Universitetet er fragmentert på godt og vondt, og mange føler seg isolerte. Det er viktig at vi tar grep for å oppnå mer samarbeid og større samhørighet både mellom ansattgrupper, mellom studenter og ansatte og mellom fagdisipliner, kommenterer Joelsson. 

– Samarbeid og samhørighet er viktig, men det betyr ikke at alle skal være like, poengterer hun.

– På samme måte som vi trenger mangfold i økologiske systemer, trenger vi mangfold i sosiale systemer. Et sosialt system som tillater mangfold, klarer seg bedre under press.

– Det er også viktig at vi jobber for samarbeid og samhold i en større sammenheng. Jeg er opptatt av at universitetet er en del av samfunnet, sier Joelsson og viser til at man i Sverige har uttrykket «det är kun en akademisk fråga» som impliserer at spørsmålet ikke er verdt å bry seg om.

– Slike holdninger må vi forsøke å motvirke. Vi må overbevise både individene og samfunnet om at det vi driver med er viktig. Universitetet er til for samfunnet, og vi må prioritere formidling i enda større grad. Det verste jeg vet, er god forskning som ikke når fram til dem som trenger den.

Kirken som et fristed

Som teolog har Linda Kristina Joelsson undervist ved Umeå Universitetet  og ved Ersta Sköndal Bräcke Högskola i Stockholm. Hun har også erfaring fra arbeid i den økumeniske kirken og for Svenska kyrkan.

– Som 16-åring opplevde jeg at en god venn mistet livet ved selvmord. Det skapte et behov hos meg for å finne en karrierevei hvor jeg kan gjøre ting som jeg oppfatter som meningsfulle, røper Joelsson, som arbeidet innenfor psykisk helsevern før hun bestemte meg for å studere teologi.

– I kirken fikk jeg et intellektuelt og følelsesmessig fristed, og den demokratiske tankegangen i den økumeniske kirken appellerte til meg, forteller hun.

At hun siden søkte seg over til den svenske kirken, handlet rett og slett om at denne kirken var større og derfor hadde flere ansatte og større arbeidsteam, innrømmer hun. 

– I Svenska kyrkan er det dessuten enklere å kombinere arbeid i kirken med forskning. Jeg ønsker også å bidra til å styrke demokratiet i dette samfunnet, forteller hun.  

Vil kjempe for mangfold og demokrati

Hvorfor bør de midlertidig vitenskapelig tilsatte ved Universitetet i Oslo stemme på deg?

– Jeg vil kjempe for mangfold og demokrati på universitetet. Det er viktig at vi har like rettigheter, men det er ikke viktig at vi har like klær.  Jeg vil også kjempe for å fremme universitetets rolle og betydning i samfunnet, og jeg vil være en lydhør og aktiv representant for de de midlertidig vitenskapelige ansatte, lover Joelsson.

– Du hører ofte at folk sier, jeg vil ikke klage. Jo, gjør det, sier jeg da. Ofte er det nettopp ved å klage du formulerer et problem og kommer i gang med arbeidet som kreves for å finne en løsning.

 

Les mer i Uniforum:

Dette er Linda Kristina Joelssons konkurrenter: 

* Kandidat Stian Kogler: – Jeg har prøvd å være så konkret som mulig

Elisabet García González føler det nesten som ei plikt å stilla opp i universitetsstyrevalet

Les mer om styrevalget og kandidatene :

* – Nå er det teknisk-administrative ansatte sin tur til å prioritert

Ingrid Lossius Falkum savner yngre forskeres tydelige stemme i styringen av UiO

Finn-Eirik Johansen: – Vil ha eit ambisiøst arbeidsmiljø for yngre forskarar, utan spisse olbogar

Nye kandidater er godkjent til universitetsstyrevalget

UiO-styrevalget: Direktørene ble avvist som forslagsstillere

Disse seks kandidatene er godkjent til UiO-styrevalget

Jan Helge Solbakk stiller til universitetsstyret

 

 

 

 

 

Emneord: Universitetsstyrevalget 2021 Av Grethe Tidemann
Publisert 25. mai 2021 12:00 - Sist endra 25. mai 2021 15:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere