UiO med ny tiltaksplan for mangfold – uten konkrete tiltak

Uten mangfoldstiltakene på plass, vedtok UiO-styret tirsdag «tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering 2021– 2024». Dette er forklaringen.

VENTER PÅ RAPPORT: En rapport UiO har bestilt av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, skal danne utgangspunkt for de framtidige tiltakene for mangfold. Rapporten er ventet til høsten 2021.

Foto: Anders Lien/UiO

UiO-styret vedtok tirsdag «tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering 2021–2024».

Helt ferdig er den nye tiltaksplanen imidlertid ikke. Kunnskapsgrunnlaget og de konkretiserte tiltakene om «mangfold» er nemlig ikke klare enda.

Dette skapte noe forvirring i styremøtet.

– Mangfold er et komplisert felt

Det er lagt opp til en todelt prosess for UiOs nye tiltaksplan, forklarte personaldirektør Irene Sandlie som innledet styresaken.

Basert på tilbakemeldinger fra fakultetene og enhetene, er de fleste tiltakene fra forrige periodeplan videreført for feltet likestilling mellom kjønn, slo Sandlie fast. Det samtidig som begrepet «kjønnsbalanse» er tatt ut av tittelen på planen.

For mangfoldsfeltet – som også var del av «handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 2018 – 2020» – har UiO derimot sett behov for å gjøre grundigere undersøkelser. Konkretiserte tiltak på dette området vil derfor ikke være klare før til høsten, forklarte personaldirektøren.

– Når det gjelder mangfold, så er det slik at det er et komplisert felt. UiO har behov for å gå nærmere inn i den tematikken. Det ønsker vi å gjøre på den måten at vi har satt Senter for tverrfaglig kjønnsforskning til å utarbeide en rapport for å få nærmere informasjon om mangfoldsbegrepet, mangfoldsperspektivene og mangfold ved UiO. Og på den måten etablere et sterkere kunnskapsgrunnlag som igjen vil danne utgangspunkt for å lage tiltak i neste omgang, sa Sandlie.

– Er dette en vedtakssak, egentlig?

Planen er at det skal utarbeides en tilleggsdel til tiltaksplanen som ble presentert for styret i dag, basert på STKs rapport og dialog med enhetene og relevante fora ved UiO, som dekanmøte og koordineringsgruppen for likestilling.

– Når dette arbeidet er ferdig, fortrinnsvis til høsten, så vil vi utarbeide tiltak på dette området og komme tilbake til universitetsstyret med et tillegg i tiltaksplanen vår, forklarte Sandlie for styret.

Representant for de midlertidige, vitenskapelig ansatte Kjersti Lohne stusset over dette.

– Det er fint at mangfold er mer på banen. Men som dere er inne på, så oppleves dette ganske uferdig, all den tid det er under utarbeidelse, sa Lohne, og fortsatte:

– Mitt spørsmål er mer til saksgangen: Er dette en vedtakssak, egentlig? Når kunnskapsgrunnlaget på mangfold ikke er ferdig? Som dere sier er dette et komplisert felt.

Også representanten for de teknisk-administrative ansatte, Marianne Midthus Østby, etterlyste mer informasjon om den videre prosessen.

– Mangfold- og inkluderingsbiten blir sikkert kjempebra, men den er veldig uferdig, påpekte hun.

– Samlet sett en vedtakssak

Personaldirektøren forsikret at saken «helt klart» var en vedtakssak.

– For mangfoldsområdet er den overordnede aktiviteten at vi skal utarbeide et kunnskapsgrunnlag som vil danne utgangspunkt for mål og konkretiserte tiltak innenfor området. Slik sett har vi lagt opp til en oppfølgingsaktivitet når det gjelder mangfold. Og når det gjelder likestilling mellom kjønn og kjønnsbalanse, har vi konkrete tiltak. Så det er bakgrunnen for at vi har lagt opp til at dette samlet sett er en vedtakssak i dag, forklarte hun.

Kjersti Lohne ba om en presisering på om rapporten og de konkrete tiltakene ville komme tilbake til universitetsstyret som vedtakssak.

Rektor Svein Stølen bekreftet at det var tilfelle.

Mangfold var hovedmål i forrige handlingsplan

I UiOs forrige handlingsplan på feltet, som løpte fra 2018–2020, var «Styrke arbeidet med mangfold ved UiO» definert som ett av fire hovedmål.

Ifølge handlingsplanen den gang var den overordnede målsettingen for perioden «en økt bevissthet på mangfold og et økt kunnskapsgrunnlag i for å identifisere hvilke mangfoldsutfordringer UiO har, og gi retning for målrettede tiltak og aktiviteter på sikt.»

Professor Olav Gjelsvik konstaterte etter å ha lest forslaget til ny tiltaksplan, at UiO fremdeles har en del å tenke gjennom når det kommer til mangfold.

– Det er en rekke spenninger her og de er liksom ikke synlige i dokumentet, sa han.

Et utvidet mangfoldsbegrep som inkluderer sosioøkonomisk bakgrunn, vil for eksempel kunne skape en spenning mellom arbeidet for kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger på den ene siden – og arbeidet for mangfold i sosioøkonomisk bakgrunn i de samme stillingene på den andre siden, påpekte professoren.

Forandret på måltall for professor II

Det mest håndfaste som kom ut av styrediskusjonen, var at styret vedtok et annet måltall for kvinner i professor II-stillinger enn det som var foreslått.

UiOs foreslåtte måltall var at kvinneandelen skal økes til 35 prosent innen 2024. Likestillingskoordinator Hege Løvbak forklarte i møtet at forslaget reflekterte at dagens andel er på 30,7 prosent – og at det ut ifra evalueringen som var gjort, ville være vanskelig å sette måltallet høyere enn det som var foreslått.

Studentrepresentant Jørgen Hammer Skogan fikk likevel gjennomslag for sitt forslag om å endre måltallet til 40 prosent.

Marianne Midtby Østby hadde forståelse for likestillingskoordinatorens forklaring, men støttet likevel Hammer:

– Ambisjonene gjenspeiler hvilke tiltak man setter inn, poengterte hun, og argumenterte for at UiO ikke løper noen særlig risiko ved å ha et litt mer ambisiøst måltall for kvinner i professor II-stillinger.

– Det er ikke noe problem om UiO når en andel på 37 prosent og ikke 40. Det er viktig å sikte litt høyt. Jeg tror det er mer å hente og synes vi skal trå til litt, sa Østby.

Rektor fulgte opp:

– Jeg tror vi må trå til litt for å nå 35 også. Men jeg er for så vidt avslappet på om det står 40 der og vi ikke når det, sa han.

Av Helene Lindqvist
Publisert 4. mai 2021 21:45 - Sist endra 4. mai 2021 21:50
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere