Dom i Borgarting lagmannsrett: Roya Sabetrasekh var medoppfinnar

Den tidlegare UiO-stipendiaten Roya Sabetrasekh skulle ha vore gitt opp som medoppfinnar av Universitetet i Oslo. Det er den samsrøystes dommen frå Borgarting lagmannsrett.  Ho får likevel ikkje økonomisk erstatning og må betala samla sakskostnader på 100 000 kroner.

Ei kvinne ser mot kameraet

VAR MEDOPPFINNAR: Roya Sabetrasekh skulle ha vore gitt opp som medoppfinnar. Det slår Borgarting lagsmannsrett fast i dommen i ankesaka Roya Sabetrasekh førte mot Universitetet i Oslo.(Foto: Ola Sæther)

Det var i november ankebehandlinga til den tidlegare UiO-stipendiaten var oppe i Borgarting lagmannsrett. Utgangspunktet for tvisten er om Sabetrasekh gjorde eller deltok i ei oppfinning  i 2006, medan ho arbeidde med doktorgraden ved Institutt for klinisk odontologi på OD-fakultetet.

Patentsak i Borgarting lagmannsrett

* I fem dager i november pågikk ankesaken i Borgarting lagmannsrett mellom tidligere doktorgradsstipendiat på Det odontologiske fakultet Roya Sabetrasekh og Universitetet i Oslo.
* Sabetrasekh hevdet at UiO ved hennes doktorgradsveileder har samarbeidet med det svenske selskapet Ascendia om å søke patent på en oppfinnelse hun har gjort, uten å informere eller kreditere henne. UiO hevdet at Sabetrasekh ikke har gjort noen oppfinnelse, og fikk medhold i dette i Oslo tingrett.

Opprinnelig tok Sabetrasekh i oktober 2015 også ut søksmål mot det svenske legemiddelfirmaet Ascendia AB og professor Christer Busch ved Uppsala Universitet i Sverige. Ascendia og Busch påsto saken mot dem avvist, og fikk medhold i dette av Oslo tingrett (mai 2016), Borgarting lagmannsrett og Høyesterett (april 2017).

Dette var de opprinnelige kravene fra Sabetrasekh:
*
UiO dømmes til å betale godtgjørelse til Sabetrasekh i henhold til lov om arbeidstakeroppfinnelser § 7 og avtale om UiOs rett til arbeidsresultater.
* Dersom det ikke er grunnlag for godtgjørelse etter arbeidstakeroppfinnelsesloven, dømmes UiO til å betale erstatning i medhold av arbeidsgiveransvaret for det tap Sabetrasekh er påført ved de handlinger eller unnlatelser fra UiO som medførte at hun gikk glipp av slik godtgjørelse.
* UiO dømmes til å betale erstatning og oppreisning for ikke økonomisk tap for opphavsrettskrenkelsen etter Åndsverksloven av 1961 § 55.
* UiO dømmes til å betale erstatning for Sabetrasekhs advokatbistand for kostnader ved utredning av saken, samt Sabetrasekhs tapte lønnsinntekter jf skadeerstatningsloven § 2-1.
* Sabetrasekh tilkjennes sakens omkostninger for tingretten og lagmannsretten.

Kravene ble avvist av UiO, som la ned påstand om at anken forkastes og at staten v/UiO tilkjennes sakskostnader for tingretten og lagmannsretten.

Dette hevdet UiO:
* Det foreligger ikke en oppfinnelse på Sabetrasekhs hånd.
* UiO har ikke ervervet rettighetene til den patentsøkte oppfinnelsen.
* Det er ikke grunnlag for godtgjøring ut fra Sabetrasekhs ytelse.
* Sabetrasekhs anførte krav er foreldet og/eller tapt ved passivitet.
* UiO er ikke ansvarlig for opphavsrettskrenkelse
* Øvrige vilkår for erstatning er heller ikke oppfylt.

Tre dager før ankesaken i lagmannsretten startet, kom lagmannsretten med følgende kjennelse: Kravene om  1)   erstatning for tap inntekt i perioden 2010 – 2019,  2)   erstatning for tapt godtgjørelse etter lov om arbeidstakeroppfinnelser § 7, og  3)   erstatning for ikke-økonomisk tap etter åndsverkloven (1961) § 55,  avvises fra behandling i lagmannsretten.

Sabetrasekh hevda at dette var tilfelle, medan UiO var ueinig. På vitnelista dei fem dagane saka heldt på i lagsmannsretten, stod dekan Pål Barkvoll, UiO-juristen Einar Noreik,  og deit tidlegare rettleiarane til Sabetrasek, professorane Janne Reseland og Ståle Petter Lyngstadaas.

I Oslo tingrett tapte ho i 2018 søksmålet mot Universitetet i Oslo.

Var medoppfinnar

I dagens dom frå Borgarting lagmannsrett får ho derimot delvis medhald i nokre av ankepunkta sine. Dommen gir henne rett i at ho var medoppfinnar i ei oppfinning der funn frå bioteknologiforskinga hennar var blitt brukt.Lagmannsretten har også kome til at Universitetet i Oslo ville ha vore erstatningsansvarleg etter åndsverkloven (1961) § 55 dersom Sabetrasekh hadde hatt eit relevant økonomisk tap.

I dommen går det også fram at staten ved Universitetet i Oslo tilbaud Roya Sabetrasekh  eit forlik 10. oktober i år. Det gjekk ut på at UiO skulle betala henne 100 000 kroner mot at ho trekte ankesaka og kvar av partane dekte eigne sakskostnader. Det tilbodet takka ho nei til. Om hadde takka ja, ville ho ha kome økonomisk betre ut av det enn gjennom dommen i lagsmannsretten.  Men i dommen får ho medhald i at ho skulle vore gitt opp som medoppfinnar. Ho får også delvis medhald i andre punkt som var viktige for henne. 

Må betala 100 000 kroner

Ei vedgåing av dette var ikkje ein del av forlikstilbodet frå Universitetet i Oslo. Dommen inneber at ho altså må betala 100 000 kroner til staten for sakskostnadene, men at ho slepp å betala for sakskostnadene i tingretten.

I dommen kjem det også kritikk av måten rettleiaren til Roya Sabetrasekh, Ståle Petter Lyngstadaas har gått fram på.

«Som det går fram av lagmannsrettens vurderinger foran, har lagmannsretten videre kommet til at Sabetrasekh skulle vært oppgitt som medoppfinner. Lagmannsretten har også kommet til at universitetet ville vært erstatningsansvarlig etter åndsverkloven (1961) § 55 dersom Sabetrasekh hadde hatt et relevant økonomisk tap. Det var kritikkverdig av universitetet ved Lyngstadaas å la Busch stå som oppfinner alene uten å ta spørsmålet opp med Sabetrasekh og ikke å gripe inn når det ble klart at Ascendia ville bruke og senere brukte Sabetrasekhs artikkelutkast i patentsøknaden uten hennes vitende»

Dermed har anken til Roya Sabetrasekh frå dommen i tingretten, ført til eit betre resultat for henne i dommen frå Borgarting lagmannsrett. Dommen var samrøystes.

(Oppdatert kl. 15:21)

 

 

 

Emneord: Arbeidsforhold, Odontologi, Innovasjon Av Martin Toft
Publisert 18. des. 2019 12:33 - Sist endra 20. des. 2019 10:15

Gratulerer så mye Roya. Dette var en god nyhet for de som står i mot maktmisbruk og urettferdighet ved UiO. Dette er en seier for forskningsetikk som må respekteres av ALLE forskere! Ja til forskning for vitenskap, og nei til forskning for å tjene penger og høyre makt og posisjon.

Tidligere PhD student ved UiO, Hamid Shegarfi

hamidshe@uio.no - 18. des. 2019 19:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere