Ankesaken starter i dag: Tidligere stipendiat krever godtgjørelse, erstatning og oppreisning fra UiO

Tvistesaken mellom UiO og den tidligere stipendiaten Roya Sabetrasekh pågår i Borgarting lagmannsrett hele denne uka.

NYE BEVIS: Roya Sabetrasekh varsler nye bevis om hennes tidligere veileders relasjon til det svenske firmaet Ascendia. I 2010 ble Sabetrasekh klar over at firmaet brukte forskningen hennes i en patentsøknad.

Foto: Ola Sæther

Den tidligere UiO-stipendiaten Roya Sabetrasekh tapte søksmålet hun anla mot UiO i fjor. I dag starter ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett (se faktaboks).

Utgangspunktet for tvisten er hvorvidt Sabetrasekh gjorde eller deltok i en oppfinnelse i 2006, mens hun arbeidet med doktorgraden ved Institutt for klinisk odontologi på OD-fakultetet. Sabetrasekh hevder at dette er tilfelle, mens UiO er uenig.

Fem dager er satt av til rettssaken. På vitnelisten står blant andre OD-dekan Pål Barkvoll, UiO-juristen Einar Noreik og Sabetrasekhs tidligere veiledere, professorene Janne Reseland og Ståle Petter Lyngstadaas.

Dette er kravene fra Sabetrasekh:
*
UiO dømmes til å betale godtgjørelse til Sabetrasekh i henhold til lov om arbeidstakeroppfinnelser § 7 og avtale om UiOs rett til arbeidsresultater.
* Dersom det ikke er grunnlag for godtgjørelse etter arbeidstakeroppfinnelsesloven, dømmes UiO til å betale erstatning i medhold av arbeidsgiveransvaret for det tap Sabetrasekh er påført ved de handlinger eller unnlatelser fra UiO som medførte at hun gikk glipp av slik godtgjørelse.
* UiO dømmes til å betale erstatning og oppreisning for ikke økonomisk tap for opphavsrettskrenkelsen etter Åndsverksloven av 1961 § 55.
* UiO dømmes til å betale erstatning for Sabetrasekhs advokatbistand for kostnader ved utredning av saken, samt Sabetrasekhs tapte lønnsinntekter jf skadeerstatningsloven § 2-1.
* Sabetrasekh tilkjennes sakens omkostninger for tingretten og lagmannsretten.

Kravene avvises av UiO, som har lagt ned påstand om at anken forkastes og at staten v/UiO tilkjennes sakskostnader for tingretten og lagmannsretten.

Dette hevder UiO:
* Det foreligger ikke en oppfinnelse på Sabetrasekhs hånd.
* UiO har ikke ervervet rettighetene til den patentsøkte oppfinnelsen.
* Det er ikke grunnlag for godtgjøring ut fra Sabetrasekhs ytelse.
* Sabetrasekhs anførte krav er foreldet og/eller tapt ved passivitet.
* UiO er ikke ansvarlig for opphavsrettskrenkelse
* Øvrige vilkår for erstatning er heller ikke oppfylt.

Kjent fra NRK Brennpunkt

Saken ble kjent for offentligheten flere år før Sabetrasekh tok den til Oslo tingrett i fjor. Allerede i 2014 var konflikten tema i NRK Brennpunkts dokumentar «Patentjegerne». I dokumentaren fortalte Sabetrasekh hvordan hun hadde oppdaget at det private, svenske firmaet Ascendia AB hadde brukt bioteknologiforskningen hennes i en patentsøknad.

Både i NRK-dokumentaren og senere har UiO imidlertid avvist at Sabetrasekhs forskning hadde såkalt oppfinnerhøyde og var patenterbar. Overfor NRK viste veileder Janne Reseland til at Ascendia, sammen med gel-oppfinneren Christer Busch, allerede hadde patent på gelen Sabetrasekh hadde dyrket celler i.

– Derfor kunne de ta disse resultatene og videreføre det patentet. Såkalt «grandfathering», forklarte professor Janne Reseland til NRK i 2014.

Reseland og Lyngstadaas’ akademiske samarbeid med gel-oppfinneren Busch skal ikke ha vært ukjent for Sabetrasekh. I Regjeringsadvokat Stein-Erik Jahr Dahls sluttinnlegg for lagmannsretten slås det fast at stipendiaten også selv delte artikkelutkast med Busch. I tingretten omtalte han Sabetrasekhs forskning på denne måten:

– Sabetrasekh utførte forsøk, men av teknisk karakter, ut fra kjente metoder og med bidrag fra veilederne. Det er ikke tilstrekkelig for å være medoppfinner, sa Jahr Dahl sitert i Uniforum.

Advokat Inga Kaasen som gransket saken på oppdrag fra NRK Brennpunkt, kom til en annen konklusjon enn UiO.

– Jeg mener at doktorgradsstudenten her er én av oppfinnerne, og hun var da i utgangspunktet rettmessig eier til oppfinnelsen. Det er oppsiktsvekkende at et svensk selskap går hen og søker patent på forskning som er gjort ved Universitetet i Oslo, sa Kaasen til NRK i 2014.

Nye bevis om dobbeltrolle

I tingretten kom det fram at Sabetrasekhs tidligere veileder Ståle Petter Lyngstadaas – via sitt private konsulentfirma – fakturerte Ascendia for om lag 5000 kroner for å se over den omstridte patentsøknaden.

Opplysningen innebærer at Lyngstadaas var involvert med Ascendia og den svenske professoren Christer Busch, både som UiO-professor og som privat konsulent. 

Professoren ville overfor tingretten ikke si seg enig i at dette kunne kalles en uheldig rolleblanding. Da OD-dekan Pål Barkvoll vitnet senere samme dag, ga han imidlertid uttrykk for noe annet:

– Hadde jeg vært kjent med at noen i sitt bierverv jobbet med samme oppdragsgiver som UiO, så ville jeg sagt nei, sa Barkvoll, uten å nevne Lyngstadaas ved navn.

Nrk.no har sitert fra tingrettsdommen, der Lyngstadaas' rolleblanding er kritisert: «Etter rettens oppfatning har Lyngstadaas opptrådt uryddig. (...) Retten mener at Lyngstadaas uheldige rolleblanding trolig har bidratt til Sabetrasekhs oppfatning om at det har foregått ting bak hennes rygg og at hun er blitt lurt når det gjelder rettigheter til det omsøkte patentet.»

For lagmannsretten vil Sabetrasekhs advokat legge fram nye bevis om Lyngstadaas’ relasjon til Ascendia, varsles det i sluttinnlegget fra Sabetrasekhs advokat Sverre Lilleeng fra advokatfirmaet Lynx.

Av Helene Lindqvist
Publisert 11. nov. 2019 05:40

UIOs ledelse bedriver hoppe-akrobatikk her. Man beskytter den lyssky virksomhet som aktører ved odontologisk institutt har bedrevet i lang tid; å inngå avtaler med private selskaper som legger ut andres arbeid som sitt. I retten skjuler man seg midlertidig bak påstander om at dette ikke er en "oppfinnelse", og skygger dermed for relevant meningsinnhold.

Uretten er bekreftet av flere forskere på feltet, slik vi ser i brennpunkt-dokumentaren i NRK. NRK har funnet lignende saker med doktorgrader på avveie, og som misbrukes, for eksempel i Spania, via odontologisk institutt ved UIO. Det er et lyssky nettverk der aktørene verken vil snakke eller vise sitt ansikt. Kanskje de føler seg som slyngler?

UIO bringer således Roya Sabetrasekhs forskning i vanry, og påfører henne enorme lidelser og påkjenninger. Hun er en kvinne. Fra Iran. Null verdt

Det er et faktum at ansatte ved odontologisk institutt som representerer UIO, og som selv framstår i NRK som mislykkede oppfinnere, underkjenner Roya Sabetrasekhs forskning. Samtidig vil de være medforfattere til hennes forskningsartikkel, og i tillegg selger de inn hennes doktorgradsarbeid til det svenske firmaet Ascendia AB. Så omfattende og viktig er hennes funn, at firmaet kopierer bilder, figurer og tekst fra hennes oppgave i en egen patentsøknad.

Dette vanvittige ran er fullstendig oversett av ledelsen som beveger seg i en mer autoritær  retning: «* Det er ikke grunnlag for godtgjøring ut fra Sabetrasekhs ytelse * Sabetrasekhs anførte krav er foreldet og/eller tapt ved passivitet.» (UIO)

Dette ser virkelig ikke bra ut. Det oppleves helt meningsløst, ja irrasjonelt. Det skremmer meg. Det virker som om det er momenter som ledelsen har funnet opp for å holde familien samlet.  Slik er altså tilstanden ved UIO; man sentraliserer makten, og stiller lov og rett, logikk, moral og folkeskikk helt til side. Enkeltmennesket og sannheten har ingen verdi, og det har vi sett ved flere tilfeller.  De gjør seg selv åpenbart en bjørnetjeneste.  

UIO har også det privilegiet å se helt bort sannheten, og konteksten; at ansatte ved odontologisk institutt i lang tid har brutt loven som sier at alle skal melde fra til Invent2 om patentmuligheter. Dette skulle altså bli ansattes nye pengekiste. Denne virksomhet er del av problemet her. Og enhver doktoroppgave tar de til seg, om de var deres egne.

 

Alle hederlige mennesker står på vår side. Det er et valg. Og jeg oppfordrer oppegående jurister tilknyttet institusjonen til å følge denne saken tett, og opplyse oss i Uniforum.  Saken gir et sterkt ubehag

 

Heidi Thorp Stakset, Trondheim

 

heist@webid.uio.no - 12. nov. 2019 19:55

Å kjempe mot urett og maktmisbruk er vanskelig. Lykke til Roya.

Hamid Shegarfi

Hamid Shegarfi - 17. nov. 2019 00:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere