Siste: Diskusjon om Strategi 2030 skjer for opne dører

Strategi 2030  skal diskuterast for opne dører. Det vedtok universitetsstyret rett etter at møtet starta klokka 10.00 i dag. Først blir det diskusjon om klimagassutsleppa frå UiO. Det blir også avgjort kven som skal tilsetjast som direktør for Kulturhistorisk museum dei neste fire åra. 

SISTE MØTE I 2019:  Universitetsstyret diskuterte Strategi 2030 for opne dører i formiddag.  Dagens møte er det siste i 2019.

Foto: Ola Gamst Sæther

Tidlegare i haust avgjorde UiO-leiinga at det endelege vedtaket om Strategi 2030 skal utsetjast frå 3. desember til februar neste år. Men strategien kjem likevel opp som ei diskusjonssak i seminardelen på møtet i universitetsstyret førstkomande tysdag. Som Uniforum tidlegare har skrive, skulle den diskusjonen gå føre seg bak stengde dører.  I formiddag vedtok heile universitetsstyret at diskusjonen skulle gå for opne dører. 

Fylg med på direktesendinga

Først ut i seminardelen i dag er ein diskusjon om klimagassutsleppa frå UiO. 

Etter planen skal den endelege handlingsplanen for å redusera klimagassavtrykket til UiO vedtakast av universitetsstyret på møtet i juni.

I det utkastet til tiltaksplan for klimagassreduksjon som no er klart, finst det fleire konkrete forslag til kva som må til. Innanfor bygg og eigedom og energi skal UiO mellom anna sikra maksimal grad av energieffektive løysingar både i dei bygningane som er i bruk i dag og i nye byggjeprosjekt. 

Universitetsstyret skal også bestemma kven som skal få jobben som direktør for Kulturhistorisk museum. Sitjande direktør Håkon Glørstad er ein av søkjarane. Det er også tidlegare historieprofessor Nils Rune Langeland frå Universitetet i Stavanger. 

Den økonomiske situasjonen ved odontologi og UiO sentralt (LOS) kjem opp som ei orienteringssak.  

Og universitetsstyret skal også godkjenna forslaga på kven som skal utnemnast til æresdoktorar ved UiO i 2020. 

• Les i Uniforum:

Strategi 2030 og klimagassreduksjon skal opp i universitetsstyret

Dette er heile saklista til møtet i Universitetsstyret i dag: 

Møte nr. 8/2019 i universitetsstyret

Tid og sted: Møte nr. 8/2019 i universitetsstyret 3. des. 2019 10:00–18:00, Professorboligen, Karl Johansgate 47

Legg til i kalender

Seminar

Åpen del


D-SAK 1: Reduksjon av UiOs klimagassutslipp - status, tiltak og videre prosess

Saksnr.

Saksdokumenter:


Lukket del


D-SAK 2: Strategi 2030 - høringsinnspill og veivalg

Saksnr.

Saksdokumenter:


Ordinært styremøte

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet


V-SAK 2 Vedtak om engasjement i universitetsalliansen Circle U.

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 14 og 23


V-SAK 3 Ansettelse av ny direktør for Kulturhistorisk museum

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25


V-SAK 4 Utnevning av æresdoktorer ved UiO 2020

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 14


Orienteringssaker


O-SAK 1 Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer: Økonomi og lønn

Saken er unntatt offentligjet etter offl § 14 og 23


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 5 Etablering av utviklingsplaner ved fakulteter og tilsvarende enheter

Saksnr.

Vedtaksforslag:

1. Det etableres utviklingsavtaler med fakulteter og tilsvarende enheter.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Endring i forskrift om ansettelser og opprykk - utdanningsfaglig kompetanse

Saksnr. 2014/4145

Vedtaksforslag

Saksdokumenter:


V-SAK 7 UiOs priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon - forslag til justering av statuttene

Saksnr. 2014/9174

Vedtaksforslag:

Universitetsstyret slutter seg til vedlagte forslag til justering av statuttene for UiOs priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

Saksdokumenter:


V-SAK 8 Forslag til årsplan Enhet for intern revisjon (EIR) 2020

Saksnr.

Vedtaksforslag:

Universitetsstyret godkjenner forslag til årsplan for EIR for 2020.

Saksdokumenter:


V-SAK 9 Adgang til utsatt sensurfrist ved helligdager i sensurperioden

Saksnr.

Vedtaksforslag:

Universitetsstyret vedtar midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Saksdokumenter:


V-SAK 10 Den sentrale klagenemd - oppnevning av medlemmer for perioden 2020-2022

Saksnr. 2008/12121

Vedtaksforslag:

Følgende oppnevnes som nye faste medlemmer for de vitenskapelig tilsatte for perioden 01.01.2020 – 31.12.2022

  • Professor Tore Jahnsen - vara oppnevnes på fullmakt
  • Professor Ingjerd Hoëm - vara oppnevnes på fullmakt

Rektor gis fullmakt til å oppnevne varamedlemmer, leder og vara for leder, samt studentrepresentanter.                    

Saksdokumenter:


Ordinære saker


O-SAK 2 Prosess for årsplan 2021-2023 og fordeling 2021

Saksnr. 2019/12930

Saksdokumenter:


O-SAK 3 Oppfølging av økonomisk utvikling ved Det odontologiske fakultet (OD) og UiO: Ledelsen og støtteenheter (LOS)

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 4 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Årshjul for styresaker

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-sak 6 Eventuelt


Ordinære saker


V-sak 11 Godkjenning av protokoll for inneværende møte

Emneord: Universitetspolitikk Av Martin Toft
Publisert 3. des. 2019 09:16 - Sist endra 3. des. 2019 14:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere