Lie-utvalget: Særfinansiering skal redde utsatte humaniorafag

Utsatte humaniorafag kan i framtida bli reddet av en egen særfinansiering.  I dag er ingen fag så truet at det ville være aktuelt å bruke et slikt tiltak. Det er konklusjonen til et utvalg ledet av UiO-professor Einar Lie.  

Eit portrett av Einar Lie, professor i økonomisk historie ved UiO

IKKE NEDLEGGINSTRUET: Ingen små fag er nedleggingstruet ennå.  Utvalget som professor i økonomisk historie Einar Lie har ledet har likevel laget en beredskapsløsning for en mulig framtidig situasjon. 

Foto: Ola Gamst Sæther

– Det er viktig at vi unngår at fag som er viktige for samfunnet blir lagt ned over hele landet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø (V) i en pressemelding. 

Regjeringen vil sikre at det samlede tilbudet av humaniorafag ved norske universiteter og høyskoler dekker landets kunnskapsbehov. Derfor satte regjeringen ned en ekspertgruppe som nå har levert sin rapport. Der har de blant annet vurdert om det er behov for en særfinansieringsordning for utsatte humaniorafag.

– Hvordan vi best ivaretar samfunnets behov for fagkunnskap om språk, historie, kunst og kultur har skapt mye engasjement. Jeg tror denne rapporten vil interessere mange, derfor sender vi den nå ut på høring, sier Iselin Nybø (V). Høringsfristen er 7. februar 2020.

Vil unngå nedlegging av viktige småfag

Det er opp til hvert enkelt universitet og høyskole å opprette og legge ned fag og dimensjonere fagtilbudet. Når det er få studenter som søker seg inn på et fag, vil det være vanskelig å opprettholde fagmiljøet og studietilbudet gjennom ordinær finansiering. Slike fag kan for eksempel være mindre språkfag eller kunstfag med få søkere. Det har ofte vært vanskelige diskusjoner når slike fag har vært vurdert nedlagt.

Det var i I 2018 en ekspertgruppe ledet av professor Einar Lie fiikk i oppdrag å utrede en mulig særfinansiering for å opprettholde utsatte humaniorafag som det kan påvises et samfunnsmessig behov for. Nå har de levert rapporten "Særfinansiering av utsatte humaniorafag".

Rapporten er en oppfølging av Meld. St. 25 (2016-2017) Humaniora i Norge som, i tillegg til en rekke andre tiltak for å styrke humaniorafagene, varslet en slik utredning, står det i pressemeldingen. 

Oppdraget til ekspertgruppen var å vurdere hva som kan føre til at et fag blir utsatt og vurdert nedlagt, hva som skal til for å opprettholde mindre fag over tid, hvilke samfunnsbehov som eventuelt kan legitimere særfinansiering, og hvilke alternative løsninger for en slik særfinsansieringsordning ekspertgruppen vil trekke frem.

Har sett på den danske småfagsordningen

Ekspertgruppen definerer et utsatt fag som et fag "som er tenkt lagt ned ved en institusjon som tilbyr dette som siste gjenværende fag nasjonalt."

Med dette som utgangspunkt drøfter utvalget hvordan ulike former for særfinansiering kan komme til å virke i den norske universitets- og høyskolesektoren. Her har de blant annet sett til den danske småfagsordningen. Den innebærer at danske myndigheter utlyser særskilte midler for å opprettholde et lite antall små fag som anses viktige for samfunnet.  

Utvalget konkluderer med at det er behov for en beredskapsløsning som i gitte situasjoner kan rettes mot fag som oppfyller følgende tre kriterier:   

1.   at faget er nedleggingstruet på nasjonalt nivå, og

2.   det er tale om et tilbud på masternivå, og   

  1. at det gjelder fag som universiteter og høyskoler tilbyr og som fyller nærmere bestemte samfunnsbehov (gruppen peker bl.a. på behov som følger av lovbaserte krav og folkerettslige forpliktelser, som samisk, kulturminner og stedsnavn, og av skoleverkets behov for humanistisk kompetanse).

Etter ekspertgruppens vurdering er det i dag ingen fag som er nedleggingstruet etter den definisjonen rapporten legger til grunn. Beredskapsløsningen er derfor en løsning for en mulig fremtidig situasjon.

Emneord: Humaniora
Publisert 7. nov. 2019 16:28 - Sist endra 7. nov. 2019 17:18
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere