Fikk trekke seg fra styrevalget: – Vanskelig å løse saken på andre måter

UiOs valgstyre så helt vekk fra trekkfristen da en av kandidatene i det kommende universitetsstyrevalget for midlertidige ansatte likevel ikke ville stille.

IKKE FØRSTE GANG DET SKJER: I 2017 argumenterte ekspert i forvaltningsrett Jan F. Bernt for at UiOs praksis med å la kandidater trekke seg fra styrevalg, var lovstridig. Bjørn Erik Rasch (bildet) forklarer hvorfor UiO sa ja også i år.

Foto: Ola Sæther

Om kort tid starter det elektroniske valget av ny representant for de midlertidige, vitenskapelige ansatte i UiO-styret.

Seks kandidater stiller til valg, meldte Uniforum 9. april. Nå er de bare fem.

To uker etter at kandidatene var godkjent og kunngjort, meldte en av dem – en postdoktor som hadde foreslått seg selv – fra om at han likevel ikke ville stille.

En godkjent kandidat til UiO-styrevalget kan ikke uten videre bare trekke seg. Men ifølge leder Bjørn Erik Rasch i det sentrale valgstyret, dreier det hele seg om en misforståelse.

Valg til UiO-styret

* Universitetsstyret er UiOs øverste organ. Styret har elleve medlemmer og består av styreleder, tre medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte, to medlemmer valgt blant studentene og fire eksterne medlemmer. Rektor er styrets leder.
* Styremedlemmene velges hvert fjerde år. Unntaket er studentene og representanten for de midlertidige, vitenskapelige ansatte, som velges årlig.  
* Valget av representant for de midlertidige, vitenskapelige ansatte pågår fra 20. mai kl. 0800 til 27. mai kl. 1200.

Foreslo seg selv

I UiOs valgreglement heter det at en forslagsstiller kan «trekke eller endre et forslag før fristen for innlevering av forslag». Dessuten kan personer som har rett til fritak fra (gjen)valg, kreve seg strøket. (se faktaboks)

Postdoktoren oppga imidlertid ingen begrunnelse for å trekke seg, framgår det av korrespondansen mellom ham og valgstyret, som Uniforum har fått innsyn i:  

5.april fikk postdoktoren beskjed om at han var godkjent som kandidat, og at han måtte gi beskjed innen 8. april klokka 12:00 om han ønsket å trekke seg. I tillegg ble han bedt om å sende inn en valgplattform. Denne e-posten svarte han aldri på.

Da valgstyret to uker senere sendte en påminnelse om valgplattformen, svarte postdoktoren at hans manglende respons på forrige epost, betydde at han ikke ønsket å stille til valg:

«If I did not make a response to you before April 8th, it means I am not going to participate in the election of temporary staff. Therefore, I do not wanna take part in the election of temporary staff inn 2019.»

Dagen etter fikk postdoktoren svar fra valgstyrets sekretær: «Det er i orden. Vi tar til etterretning at du trekker ditt kandidatur».

Dette sier UiOs valgreglement

§ 7 3) «Universitets- og høyskolelovens § 9-5 (lovdata.no) fastsetter at en tilsatt som blir valgt til styret eller andre tillitsverv ved institusjonen, har plikt til å ta imot vervet. Den som har gjort tjeneste i et tillitsverv, har rett til fritak fra gjenvalg til dette i like lang tid som vedkommende har fungert i vervet.»
§10 3) «Forslagsstillerne kan trekke eller endre et forslag før fristen for innlevering av forslag».
§15 Egne regler gjelder for uttreden i valgperioden. Dette om personen ikke lenger er valgbar i valgkretsen, har permisjon for å jobbe utenfor UiO (trer da ut av vervet i permisjonstiden), eller om tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner tilsier det.

– I tråd med reglementet

Valgstyreleder og professor i statsvitenskap Bjørn Erik Rasch forsvarer avgjørelsen:

– Er valgstyrets beslutning i denne saken i tråd med UiOs valgreglement?

– E-posten fra postdoktoren indikerer at det hele er en misforståelse. Han har trodd at det at han ikke aktivt bekreftet at han stiller til valg, betyr at han ikke stiller til valg, sier Rasch.

– Ifølge valgreglementet kan man kun trekke seg før forslagsfristen. Postdoktoren trakk seg fjorten dager etter at kandidaturet var godkjent og kunngjort?

– Vi har tolket postdoktoren sånn at han har trodd at han hadde trukket seg innen fristen. Vår oppfatning er at hans intensjon og oppfatning var at han hadde trukket sitt forslag og eget kandidatur innen fristen. Da handler ikke denne saken om hvor hardt man skal stå på bestemmelsene i reglementet. Håndteringen er i tråd med reglementet, forklarer valgstyrelederen.

– Kan være et moment at han ikke er norsk

– Dette kan virke som en noe lettvint måte å forholde seg til valgreglementet på?

– Det er sikkert mulig å tolke dette på ulike måter. Men ut ifra en totalvurdering mente vi at det var vanskelig å løse saken på andre måter. Spørsmålet vi må stille oss i neste runde må bli om vi kan formulere de ulike fristene enda tydeligere overfor kandidatene, sier Rasch.

I korrespondansen Uniforum har fått innsyn i, skriver valgstyret på norsk, mens postdoktoren svarer på engelsk.

– Har dere tatt ekstra lett på dette denne gang fordi personen ikke er norsk?

– Det kan være et moment her at han ikke er norsk, og kanskje ikke fullt ut har forstått e-posten som gikk ut om trekkfrister. Dette vet vi imidlertid ingen ting om, understreker Rasch og framhever at saken også er vurdert av valgstyrets jurist.

– Er det behov for bestemmelser i UiOs valgreglement om frister for å trekke forslag?

– Det er behov for det, og vi forholder oss til det vedtatte reglementet.

2017: Jan Fridthjof Bernt ut mot UiOs tolkning

Dette er ikke første gang noen har trukket seg fra et UiO-styrevalg etter forslagsfristen.

Våren 2017 var det hele fem av femten kandidater som fikk valgstyrets tillatelse til å trekke seg i tidsrommet mellom forslagsfristens utløp og valgstyrets godkjenningsmøte.

Ekspert i forvaltningsjuss Jan Fridhjof Bernt vurderte i Uniforum at valgstyrets godkjenning kunne være i strid med universitets- og høgskoleloven. Bernt mente videre at bestemmelsen i UiOs valgreglement om adgang til å trekke fremsatte forslag, strider mot lovens system for forslag og valg på kandidater til disse vervene:

– Når et fremsatt kandidatforslag trekkes, vil dette selvsagt være et relevant moment ved valget, men kandidaten må etter min oppfatning fortsatt anses som kandidat og være valgbar, og det må kunne stemmes på ham eller henne. En adgang til å trekke et fremsatt forslag med bindende virkning for adgangen til å stemme på vedkommende, vil kunne forrykke forutsetningene som har ligget til grunn for nominasjonsprosessen, påpekte jussprofessoren i 2017.

– Det var før min tid

Konfrontert med Bernts tolking, åpnet daværende leder i UiOs sentrale valgstyre Knut Heidar for at valgstyrets tolkning kunne være uriktig.

– Da det er reist tvil om dette er en rimelig tolking, vil valgstyret be om en juridisk vurdering, sa Heidar til Uniforum.

Om en slik vurdering er foretatt, er Rasch ikke kjent med.

– Nei, det kjenner jeg ikke til om er gjort. Det var før min tid, sier Rasch.


Uniforum har vært i dialog med den aktuelle postdoktoren i forbindelse med skrivingen av denne saken.

Dette er de fem kandidatene i vårens valg:

 • Diana Saplacan, stipendiat, Institutt for informatikk, MN
  Forslagsstiller: Ines Junge (stipendiat, Institutt for informatikk, MN)
 • Ingrid Marie Bergh Bakke, stipendiat, Senter for materialvitenskap og nanoteknologi, MN
  Foreslår seg selv.
 • Kristian Bjørkdahl, postdoktor, Senter for utvikling og miljø (SUM)
  Forslagsstillere: Helena M. Strandli Schmidt (stipendiat, TF), Jan Terje Andersen (førsteamanuensis, Institutt for klinisk medisin, MED), Irmelin Axelsen (stipendiat, KHM), Melina Antonia Buns (stipendiat, Institutt for arkeologi, konservering og historie, HF), Tone Druglitrø (førsteamanuensis, TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur, SV), Åsmund Husabø Eikenes (førstelektor, MN), Ingrid Lossius Falkum (forsker, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, HF), Arve Hansen (postdoktor, Senter for utvikling og miljø), Karoline Andrea Ihlebæk (postdoktor, Institutt for medier og kommunikasjon, HF), Janicke S. Kaasa (postdoktor, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, HF), Kjersti Lohne (postdoktor, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, JUS), Sigrun Marie Moss (postdoktor, Psykologisk institutt, SV), Gry Oftedal (forsker, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, HF), Hilde Reinertsen (postdoktor, TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur, SV)
 • Martin Bengt Alfred Falck, stipendiat, Institutt for biovitenskap, MN
  Forslagsstiller: Daniel Hitchcock (forsker, Institutt for biovitenskap, MN)
 • Marton Skog Steinberger König, stipendiat, Institutt for klinisk medisin, MED
  Forslagsstiller: Siri Lynne Rydning (stipendiat, Institutt for klinisk medisin, MED)
Av Helene Lindqvist
Publisert 9. mai 2019 14:54 - Sist endra 9. mai 2019 14:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere